Rovvilt

Oppdatert 08.04.2024

Bjørn, ulv, gaupe, jerv og kongeørn blir rekna som rovvilt. Det er eit hovudmål å sikre levedyktige bestandar av dei fire store rovdyrartane og av kongeørn. Samtidig er det eit mål å oppretthalde eit aktivt landbruk for å utnytte beiteressursane for sau og rein i utmark. For å nå dette todelte målet må vi forvalte rovviltbestanden, samtidig som landbruket må tilpasse seg noko i kjerneområda for rovvilt.

Dette er nokre av Statsforvaltarens oppgåver i forvaltninga av rovvilt:

  • tildele midlar til førebyggjande tiltak mot rovviltskadar og behandle søknader om erstatning for skadar som freda rovvilt har gjort på bufe
  • behandle søknader om båsfangst av jerv og gaupe
  • gi løyve til skadefelling av gaupe, jerv, ulv og bjørn innanfor tildelt kvote frå rovviltnemnda
  • stå for forvaltninga av kongeørn, mellom anna å vurdere søknader om skadefelling
  • vere sekretariat for den regionale rovviltnemnda, som skal sørgje for at rovdyrstammane blir forvalta slik at talet på dyr er så nær bestandsmålet i regionen som mogleg

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 28.06.2023

Ekstra midlar til skadefelling av rovdyr i 2023

Stortinget vedtok den 16.06.2023 å gi bevilling om 11 millionar kroner ekstra til skadefelling av rovdyr i revidert nasjonalbudsjett. Me syner til pressemeldinga frå Klima- og miljødepartementet.


Publisert 22.06.2023

Kontaktpersonar ved dokumentasjon av rovviltskadar på husdyr

Årets beitesesong er straks i gang. Statens naturoppsyn (SNO) har eit landsdekkande nettverk av 12 regionalt rovviltansvarlege. Nedanfor finn du liste med namn og telefonnummer over kontaktpersonar i Rogaland.


Publisert 02.02.2022

Kvotefri gaupejakt i region 1 for 2022

Rovviltnemnda har i møte 07.12.2021 vedteke kvotefri gaupejakt for heile region 1 i 2022.


Publisert 07.10.2021

Lisensfelling av jerv

Rovviltnemnda har vedteke at åtte jervar kan fellast under årets lisensjakt i region 1.


Publisert 25.02.2021

DNA – eit av dei viktigaste verktøya for overvaking av store rovdyr

Arvestoffet DNA er nytta til overvaking av store rovdyr og kongeørn i Norge. Men korleis finn ein DNA frå desse dyra? Og kva for ein informasjon kan hentast ut frå DNA? Og korleis vert denne kunnskapen nytta?


Publisert 16.12.2020

Erstatning i 2020 for tap av husdyr til freda rovvilt i Rogaland

I Rogaland er det generelt låge tap/skadar på husdyr der freda rovvilt er skadegjerar. I beitesesongen 2020 var det noko meir tap/skadar enn i eit normalår. Totalt er det i Rogaland utbetalt kr. 357 319,- i erstatning for tap av husdyr til freda rovvilt i 2020.


Publisert 19.11.2020

Kvotefri gaupejakt i region 1 for 2021

Rovviltnemnda har i møte 16.11.2020 vedteke kvotefri gaupejakt for heile region 1 i 2021.


Publisert 19.10.2020

1 ulv felt på skadefelling i Lund

Fredag 16. oktober vart ein ulv felt på skadefelling ved Moi i Lund kommune. Fellinga vart utført av det interkommunale skadefellingslaget i Rogaland i henhald til skadefellingsløyve gitt av Fylkesmannen i Rogaland.


Publisert 13.10.2020

Søknad om erstatning for tap av husdyr til freda rovvilt i 2020

Fristen for å søke erstatning for skadar på og/eller tap av husdyr er 1. november. Søknaden skal sendast gjennom Elektronisk søknadssenter. Oppdaterte besetningslister må følgje med søknaden.


Publisert 09.10.2020

Tillatelse til felling av skadegjørende ulv i Lund kommune

Fylkesmannen i Rogaland gir skadefellingstillatelse på én -1- ulv i Lund kommune i Rogaland. Tillatelsen gjelder fra torsdag 8. oktober kl. 12.00 til torsdag 21. oktober kl. 12.00 i 2020.