Vatn

Oppdatert 20.12.2023

Vatn er ein livsnødvendig ressurs for alle. Vi har mykje reint vatn i Noreg, men ikkje alt vatnet har like god kvalitet.

Dette er dei viktigaste årsakene til dårleg vasskvalitet:

  • forureining som forsuring, overgjødsling og spreiing av miljøgifter
  • fysiske endringar som vassdragsregulering, hindringar som for eksempel vegar og jernbaner, og grøfting og andre tiltak som styrer vatnet i kanalar
  • biologiske påverknader som framande fiskeartar, rømt oppdrettsfisk og lakselus

Samarbeid om vassforvaltning

Vatnet renn dit det vil. Dei fleste vasskjeldene strekkjer seg over fleire kommunar eller fylke, og nokre deler vi med nabolanda våre. Derfor må vatnet forvaltast i samarbeid mellom lokale, regionale og sentrale styresmakter. Her samarbeider vi også med nabolanda Sverige, Finland og Russland. 

Noreg er delt inn i elleve vassregionar. Éin fylkeskommune i kvar region er peikt ut som vassregionstyresmakt. 

Statsforvaltarens oppdrag

Klima- og miljødepartementet er ansvarleg styresmakt for innføringa av EUs rammedirektiv for vatn. Statsforvaltaren er departementets representant på regionalt nivå, og skal 

  • samle kunnskap om tilstanden på vatnet og gi ei vurdering av miljøtilstanden
  • overvake og kartleggje problem
  • fungere som miljøfagleg rådgivar for andre involverte styresmakter

Vatnet blir påverka på mange ulike måtar. Omsynet til at vi skal ha reint vatn no og i framtida, må vere ein del av vurderinga på alle fagområde.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 22.06.2022

Djupnekart ferskvatn i Rogaland og Sirdal

Her finn du djupnekart for fleire innsjøar i Rogaland. Djupnekarta er sortert etter kommune og namn på innsjøen. Karta har vore arkivert som papir i mange år, men er no skanna og digitalt tilgjengeleg for alle som måtte ønske denne informasjonen.


Publisert 03.06.2022

Rapport om tilførsler og avlastningsbehov for Hålandsvatnet

I går, torsdag 2. juni 2022, ble det avholdt et åpent møte om Hålandsvatnet på Varen kulturscene i Randaberg. Under møtet, ble det presentert en ny rapport om tilførsler av næringsstoffer og avlastningsbehov for Hålandsvatnet av forskere fra Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) og Norwegian Research Centre (NORCE).


Publisert 04.01.2022

Uttale til høyring av revisjonsdokument for Ulla-Førre-reguleringa

Meir vatn i enkelte av vassdraga er nødvendig for å betra forholda for fisk og anna liv i vassdraga. Ulla har høgaste prioritet blant vassdraga vi meiner må få auka slepp av vatn. Statsforvaltaren støttar forslaget om eit villreinfond. Det kan brukast til å finansiera utgreiingar og avbøtande tiltak i heile villreinområdet.


Publisert 04.11.2020

Kalking har fått laks og aure tilbake i dei fleste vassdraga i Rogaland

Sur nedbør påverkar framleis vatn og vassdrag i Rogaland, spesielt i sørlege delar av fylket. Lokal kalking av sure vassdrag er blant dei viktigaste verkemidla i kampen mot den sure nedbøren. Dette er i samsvar med nasjonal satsing og internasjonale avtalar. I Rogaland blir det kalka ca. 60 innsjøar og 9 laksevassdrag. 


Publisert 21.03.2019

Nye nasjonale føringar for vassforvalting

Klima- og miljødepartementet har sendt ut nye nasjonale føringar for arbeidet med å sikre godt vassmiljø i Norge. Dei nasjonale føringane skal blant anna bidra til å avklare målkonfliktar.


Publisert 26.09.2017

Miljødirektoratet har tatt klaga fra Statens vegvesen Region vest delvis til følgje og sett nye vilkår

Miljødirektoratet har tatt klaga fra Statens vegvesen Region vest delvis til følgje og sett nye vilkår til gjennomføring av tiltaket for første fase av Rogfast-prosjektet, for å sikre at det vert tatt naudsynte omsyn til miljø. Statens vegvesen Region vest klagde på Fylkesmannen sine krav om at utfylte massar skulle vere reine, og at utfyllingsmassane ikkje skulle innehelde skyteleidningar av plast.


Publisert 07.06.2017

Motsegn til bygging av kraftverk i Storåna og Lyngsåna

Clemens Kraft AS har søkt om løyve til bygging av kraftverk i Storåna og Lyngsåna i Hjelmeland. Fylkesmannen har fremma motsegn til desse søknadane. Utbyggingane vil gje store negative verknader på nasjonale og regionale interesser innan natur, landskap og friluftsliv. Fylkesmannen har og gitt fagleg råd mot bygging av Sandvassåna kraftverk då utbygginga vil redusere verneverdiane i forslaget til Preikestolen nasjonalpark.


Publisert 12.07.2016

Kalking nyttar! Kalkingsaktiviteten inn i Temakart Rogaland

Forsuring av vatn og vassdrag er framleis eit miljøproblem i Rogaland. Kalking er eit viktig tiltak for å redusera effektane av sur nedbør. Det er no laga eigne temalag i Temakart Rogaland med oversikt over innsjøkalking og doserkalking av laksevassdrag.


Publisert 07.07.2016

Godkjenning av vassforvaltningsplanen for Rogaland

Klima- og miljødepartementet (KLD) godkjente fredag 1. juli vassforvaltningsplanen for Rogaland. Oppfølginga av den godkjende planen vil krevje stor innsats frå både private og offentlege instansar i fleire sektorar. Målet er betre vassmiljø.


Publisert 03.03.2016

Birkelandsvatnet: Ja, men på strenge vilkår

Interkommunalt vann-, avløps- og renovasjonsverk (IVAR) ønskjer å nytta Birkelandsvatnet i Bjerkreim som ny drikkevasskjelde. Bakgrunnen er eit aukande behov for vatn i jærkommunane fram mot 2050. Fylkesmannen i Rogaland seier ja, men set klare krav.