Barn og foreldre

Oppdatert 10.05.2022

Alle barn har rett på ein trygg og god barndom og oppvekst. Familien er den viktigaste kjelda til læring, omsorg, tryggheit og tillit. Samstundes har vi fleire lover som sikrar at det offentlege også kan bidra til beste for barna. I det daglege er det kommunen som skal sørge for barnets beste, men også fleire statlege styresmakter har oppgåver knytt til forholdet mellom barn og foreldre.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

03.10.2022

Vurdering av barnets beste i saksbehandling

I alle saker som gjelder barn, skal barnets beste vurderes og vektes opp mot andre momenter i saken. Synspunkta til barnet skal tillegges «behørig vekt i samsvar med barnets alder og modenhet.»


27.09.2022

Vurdering av barnets beste i saksbehandling

I alle saker som gjelder barn, skal barnets beste vurderes og vektes opp mot andre momenter i saken. Synspunkta til barnet skal tillegges «behørig vekt i samsvar med barnets alder og modenhet.»


16.09.2022

Oppvekstkonferansen 2022

Bedre samhandling for utsatte barn, unge og deres familier

Stortinget har vedtatt nye bestemmelser om samarbeid, samordning og barnekoordinator i 14 velferdstjenestelover. Endringene trådte i kraft 1. august 2022. Målet med endringene er å få til bedre samarbeid og samordning av tjenester til barn og unge og deres familier. Kommunene har fått en tydelig plikt til å samarbeide og avklare hvilken tjeneste som skal samordne.   

Du finner mer informasjon om lovendringene i Prop. 100 L (2020–2021) - regjeringen.no 


16.08.2022

Om barnekoordinator, individuell plan og forsterkede plikter til samhandling

Fra 01.08.2022 er velferdstjenestelovgivningens bestemmelser knyttet til samarbeid og samordning forsterket.


01.07.2022

Tidlig innsats og forebyggende arbeid i kommunene

Programmet «Familie for første gang» har skiftet navn til «Sammen på vei».


07.06.2022

På lik linje med andre - bolig for barn og unge med nedsatt funksjonsevne

FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med funksjonsnedsettelse (CRPD) har en egen artikkel 7 som gjelder barns rettigheter, og artikkel 19 handler om selvbestemmelse blant annet i forbindelse med valg av bosted og boform.


12.05.2022

Barn og unge har båret en stor byrde under pandemien

Konsekvensene av stengte skoler og barnehager har vært store, både med tanke på barn og unges læring og deres psykiske helse.

Spesielt har konsekvensene vært store for de mest sårbare barna og elever som ikke har fått den spesialundervisningen de har krav på.


20.04.2022

Korleis snakke med barn og unge om vald og overgrep

RVTS Vest og Statsforvaltarane i Vestland og Rogaland inviterer til introduksjonskurs i korleis snakke med barn og unge om vald og overgrep.


04.04.2022

Samtykke til å gje jodtablettar til barn i barnevernet

Det er viktig med kjennskap til barnets helse for å vurdere om barnet bør ta jodtablett ved atomnedfall, og det er derfor den som har omsorgsansvaret for barnets som må samtykke til dette. 


30.03.2022

Jod-tabletter i skole og barnehage

Ved en atomulykke nær eller i Norge kan radioaktivt jod bli spredd med vinden. En atomulykke i forbindelse med krigen i Ukraina vil eventuelt skje så langt fra Norge at det med stor sannsynlighet ikke vil være behov for jod-tabletter. Likevel har Helsedirektoratet bedt kommunene ha en generell beredskap på plass for utdeling av jod-tabletter til de under 20 år i skoler og barnehager.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel