Tilskudd til Læringsnettverk - kommunal barnevernstjeneste

Søknadsfrist:
23. mai 2024
Målgruppe:
Barnevernstjenester i Rogaland
Ansvarleg:
Statsforvalteren i Rogaland og Bufdir
Kven kan søke:
Kommuner i Rogaland

Læringsnettverk for kommunal barnevernstjeneste er knyttet opp mot kvalitets- og kompetansestrategien for kommunalt barnevern.  

Publisert 27.02.2024

Samarbeid i læringsnettverk skal styrke kommunenes oppfølging av utsatte barn og familier gjennom utvikling av lokale tjenester og tilbud. Læringsnettverket skal videre bidra til etablering av fagfellesskap på tvers av kommunegrensene. I denne forbindelse har de kommunale barnevernstjenestene mulighet til å søke om tilskudd til utviklingsprosjekt.

I 2024 kan kommunene i Rogaland søke om utviklingsprosjekt med tre ulike innretninger:

  • Egeninitierte utviklingsprosjekt - kr 835 158,- 
  • Utviklingsprosjekt på fosterhjemsområdet – kr 1 350 000,- 
  • Barnevernledernettverk - kr 131 749,-

Se dokumentet «Rammer og føringer for kommunale læringsnettverk» i kolonnen til høyre for mer informasjon.

For at søknad skal kunne innvilges stilles det krav om:

  • Utviklingsprosjektet omfatter flere kommuner. 
  • Samarbeid med kompetansemiljø. Dette kan være forskningsmiljøer med god kunnskap om barnevernet, kunnskaps- og kompetansesentre på barnevernsområdet eller Bufetat, høyskoler og universiteter. Statsforvalteren kan være behjelpelig med å sette kommunen i kontakt med ulike kompetansemiljø.

Søknad sendes til: sfropost@statsforvalteren.no. Merkes sak nr. 24/3164.

Søknadsfrist:
23. mai 2024
Målgruppe:
Barnevernstjenester i Rogaland
Ansvarleg:
Statsforvalteren i Rogaland og Bufdir
Kven kan søke:
Kommuner i Rogaland