Folk og samfunn

Oppdatert 20.12.2022

Som innbyggjar kan du komme i kontakt med Statsforvaltaren i ulike situasjonar. På ein del område er Statsforvaltaren den første offentlege instansen du møter, på andre område er Statsforvaltaren klageinstans for vedtak som er gjorde av andre.

Statsforvaltaren ønskjer å sende deg post digitalt i staden for på papir. Vi kan ikkje sende deg vedtaksbrev eller sensitiv informasjon på e-post fordi det ikkje er sikkert nok. Ei digital postkasse er sikker, og her kan du lagre posten din så lenge du ønskjer. Det er to leverandørar av digital postkasse, e-Boks og Digipost. Vel digital postkasse på nettsida til Noreg.no.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

28.11.2022

Statsforvaltaren i Rogaland opprettar eige ungdomspanel

Våren 2023 skal panelet vera på plass. Det blir ei fast ordning der eit utval ungdommar skal hjelpa med råd, erfaringar og innspel i arbeidet vårt.


06.10.2022

Bærekraftsuka: Webinar om KS sitt Fremtidsverktøy

KS har laget et verktøy for å hjelpe kommuner med å planlegge for fremtiden. Det blir vist til  utfordringer vi står ovenfor og ved hjelp av et utvalg av statistikk og indikatorer blir det gitt en status på hva som er situasjonen i dag. Basert på denne kan vi utforske ulike veivalg for fremtiden.


01.07.2022

Tidlig innsats og forebyggende arbeid i kommunene

Programmet «Familie for første gang» har skiftet navn til «Sammen på vei».


11.06.2022

Statsborgarseremonien 2022: Her ser du bileta

Rekordmange nye statsborgarar frå 19 rogalandskommunar feira statsborgarskapet sitt i Kuppelhallen i Stavanger i dag. Her finn du bileta. 


07.06.2022

På lik linje med andre - bolig for barn og unge med nedsatt funksjonsevne

FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med funksjonsnedsettelse (CRPD) har en egen artikkel 7 som gjelder barns rettigheter, og artikkel 19 handler om selvbestemmelse blant annet i forbindelse med valg av bosted og boform.


31.05.2022

Over 400 nye statsborgarar skal feirast

Dei nye statsborgarne i Rogaland skal feirast i Kuppelhallen i Stavanger laurdag 11. juni. Dei kjem frå 19 rogalandskommunar. 


04.05.2022

Markering av frigjørings- og veterandagen 8. mai 2022

8. mai feirer vi friheten. Frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen markeres over hele landet denne dagen hvert år. Da minnes vi de som har gitt sitt liv for vår frihet, og hedrer alle krigsveteraner fra 2. verdenskrig og fram til i dag. Siden 1947 har mer enn 100 000 norske kvinner og menn tjenestegjort i internasjonale operasjoner i over 40 land.


08.04.2022

Ny veileder om innsyn

Sivilombudet har utarbeidet en innsynsguide, basert på deres behandling av innsynssaker. 


06.04.2022

Medaljen for edel dåd overrakt i dag

Medaljen for edel dåd er tildelt Jacob Opheim post mortem. Dette skjedde i Kongen i statsråd 4. februar. I dag ble den svært høythengende utmerkelsen overrakt av statsforvalter Bent Høie.


17.02.2022

Korleis søke om fritak frå teieplikta?

Rutine for søknad om fritak frå teieplikt etter tvistelova § 22-3 og straffeprosesslova §§ 118 og 230 - vitneføring og framlegging av dokument.

Dersom du er tilsett i skule, barnehage, barnevernet eller kommunalt tilsett i NAV, har forvaltningsmessige arbeidsoppgåver innanfor helsedirektoratet sitt område, eller arbeider med oppgåver etter introduksjonslova, må du bli friteken frå teieplikta dersom du skal vitne i ei rettssak eller gje forklaring i politiavhøyr om eit konkret straffbart forhold.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel