Offentleglova

Oppdatert 02.01.2023

Alle kan be om innsyn i saksdokument hos dei forvaltningsorgana som er omfatta av offentleglova. Bruk eInnsyn til å be om innsyn i brev og dokument frå statlege verksemder.

Statsforvaltaren rettleier og gir råd på offentleglovas område, blant anna overfor kommunane. Etter offentleglova er forvaltninga sine saksdokument i prinsippet opne for innsyn. Lova gjeld også for ein del sjølvstendige rettssubjekt der det offentlege har ein stor eigardel, for eksempel energi- og renovasjonsselskap.

Avslag på innsyn

Avslag på krav om innsyn skal alltid vere skriftleg, og det skal vise til den føresegna i lova som gir grunnlag for å halde tilbake opplysningane. Sjølv om det er heimel for å nekte innsyn, skal forvaltningsorganet likevel vurdere om du kan få innsyn i dokumentet eller opplysningar i dokumentet. Dette er i tråd med det såkalla prinsippet om meiroffentlegheit. Opplysningar som det er teiepliktig om, er unnatekne offentlegheit. 

Klage på avslag om innsyn

Dersom kommunale eller fylkeskommunale organ eller offentleg eigde rettssubjekt har avslått søknaden din om innsyn, kan du klage til Statsforvaltaren. Dersom du er nekta innsyn i Statsforvaltarens dokument, er det ansvarleg fagdepartementet som er klageinstans. Ei klage etter offentleglova skal sendast til og først behandlast av det organet som avslo innsyn.

Vis meir


Publisert 19.06.2023

Innsyn i og publisering av opplysninger hentet fra matrikkelen

Statsforvalteren i Rogaland mottok våren 2023 flere klagesaker vedrørende innsyn i opplysninger innhentet fra matrikkelen, fra samme kommune. På bakgrunn av ulik praksis i kommunen og spørsmål knyttet til fulltekstpublisering på eInnsyn, ba Statsforvalteren om en tolkningsuttalelse fra Kommunal- og distriktsdepartementet.


Publisert 16.02.2023

Ny veileder om taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt i forvaltningen

Justis- og beredskapsdepartementet har publisert en veileder som tar for seg reglene om taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt.


Publisert 08.04.2022

Ny veileder om innsyn

Sivilombudet har utarbeidet en innsynsguide, basert på deres behandling av innsynssaker. 


Publisert 07.04.2020

Offentleglova: Krav om dokumentinnsyn i samband med koronapandemien

Kommunane får mange spørsmål om dokumentinnsyn i samband med handteringa av koronautbrotet. På grunn av stort arbeidspress kan det vere krevjande å behandle slike innsynskrav. Kva gjeld no?