Opningstider for utsalsstader

Oppdatert 21.12.2022

Butikkar skal som hovudregel halde stengt på søndagar og heilagdagar. Statsforvaltaren kan gi dispensasjon frå dette. Du søkjer om dispensasjon direkte til Statsforvaltaren.

Når Statsforvaltaren behandlar søknader om å halde ope på søndagar og heilagdagar, legg vi vekt på omsynet til arbeidstakarane. Vi kan gi dispensasjon når det er særlege grunnar til det, til dømes i samband med større hendingar, idrettsmeisterskap, jubileum, stemne og marknader. Når vi behandlar ein søknad, vurderer vi alle sider ved arrangementet, også omsynet til arbeidstakarane ved utsalsstaden. Vi hentar inn fråsegner frå fleire partar, og du bør derfor sende søknad om dispensasjon ein til to månader før den aktuelle søndagen eller heilagdagen.

Statsforvaltaren kan etter søknad frå kommunen avgjere at eit område skal reknast for typisk turiststad for heile eller delar av året. Då gjeld ikkje avgrensingane i opningstid i lov om heilagdagar og heilagdagsfred.

Vis meir


Publisert 01.07.2020

Åpner ikke for søndagsåpent på Åna-Sira

Fylkesmannen har avslått søknad fra Sokndal kommune om å definere tettstedet Åna-Sira som typisk turiststed etter helligdagsloven.


Publisert 27.03.2020

Fylkesmannen omgjør Rema 1000-vedtak

Fylkesmannen har tidligere gitt dispensasjon til Rema 1000 slik at de kunne ha åpent i de ordinære butikkene tre søndager i april/mars. Etter avklaringer fra Barne- og familiedepartementet og klager på vedtaket har Fylkesmannen vurdert vedtaket på nytt. Vedtaket er nå omgjort slik at det ikke blir gitt dispensasjon til Rema 1000.


Publisert 21.03.2020

Fylkesmannen vurderer søndagsåpent på Rema 1000 på nytt

Fylkesmannen har tidligere gitt dispensasjon til Rema 1000 slik at de kunne ha åpent i de ordinære butikkene de tre førstkommende søndagene. Vedtaket er blitt påklaget, og Fylkesmannen har derfor besluttet å utsette virkningen av vedtaket. Dette betyr at det ikke vil være søndagsåpent på de ordinære Rema 1000-butikkene i Rogaland inntil videre.


Publisert 17.03.2020

Fylkesmannen åpner for søndagsåpent på Rema 1000

Fylkesmannen i Rogaland har gitt dispensasjon fra helligdagsfredloven slik at Rema 1000 kan holde åpent i alle sine butikker i Rogaland de førstkommende tre søndagene. OPPDATERING: Fylkesmannen har mottatt klage på vedtaket fra Virke Dagligvarehandel, og har i lys av det besluttet å gi utsatt iverksetting på vedtaket frem til klagen er behandlet. Det betyr at vedtaket inntil videre ikke har virkning.


Publisert 29.04.2016

Vanleg søndagsopent i daglegvarebutikkar 16. mai

Kulturdepartementet stadfestar Fylkesmannens vedtak om å ikkje tillate NHO Handel sine medlemmer i dagligvarebransjen å halda butikkane opne andre pinsedag, som i år er 16. mai.
Dermed er det dei vanlege reglane for heilagdagar som gjeld 16. mai.


Publisert 22.06.2015

Søndagsopne butikkar: - Ikkje behov for ei lovendring

I mars sende Kulturdepartementet ut eit høyringsforslag om endringar i helgedagslova som inneber ei generell opning for søndagsopne butikkar. Fylkesmannen i Rogaland meiner dagens reglar fungerer godt.