Norva24 Vest AS søkjer om endra løyve etter forureiningslova

Høyringsfrist:
31. august 2021 23:00

Søknaden gjeld auka mengder til komposteringsanlegget i Sløvåg, Gulen kommune.

Publisert 06.07.2021

Aktivitet

Norva24 Vest AS søker om auka mottak av organisk og uorganisk avfall frå 15 000 tonn til 25 000 tonn, og auka mengde innblandingsmassar frå 10 000 tonn til 20 000 tonn.

Gjeldande løyve ligg på www.norskeutslipp.no

Offentleg innsyn

Saksdokumenta finn du til høgre på denne nettsida. Høyringsfristen er 31. august 2021. Merknader til søknaden kan kan leggast inn i skjemaet under, sendast til sfvlpost@statsforvalteren.no, eller per post til Statsforvaltaren i Vestland, Statens hus, Njøsavegen 2, 6863 Leikanger. Merk saka med referansenummer 2019/1779.

Alle fråsegner vert registrerte i vår postjournal. Alle må difor skrive under med fullt namn.

Uttale