Publisert 14.10.2021

Kunngjering - Nytt løyve for utslepp av kommunalt avløpsvatn frå Førde tettstad i Sunnfjord kommune

Sunnfjord kommune har 31.august 2021 fått nytt løyve etter forureiningslova til utslepp av  kommunalt avløpsvatn frå Førde tettstad. 


Publisert 13.10.2021

Solbakken naturminne - oppheving av fredingsvedtak

Statsforvaltaren i Vestland sender på høyring eit forslag om oppheving av kgl. res. om freding av Solbakken naturminne i Strandebarm.


Publisert 01.10.2021

Norsk Gjenvinning AS og Norsk Gjenvinning Metall AS i Knarrevik næringspark søkjer om endra løyve til handtering av avfall

I samband med bygging av nytt Sotrasamband har verksemdene behov for endra samansetjing, plassering og mengd avfall.


Publisert 30.09.2021

Høyringsframlegg for marint vern på Stad til fagleg vurdering

Eit nytt høyringsframlegg for Stad marine verneområde er sendt frå oss til Miljødirektoratet for fagleg vurdering. Vi planlegg høyring i løpet av hausten 2021 etter at framlegget er godkjent, der vi ønskjer innspel til verneframlegget.


Publisert 23.09.2021

Vi startar vernearbeid for Vestreim i Sogndal kommune

Vi sender ut forslag om oppretting av Vestreim naturreservat som ein del av arbeidet med frivillig skogvern. Frist for uttale er 4. november 2021.


Publisert 14.09.2021

Søknad om utsleppsløyve i samband med bygging av vassveg i fjell for Øvre Kvemma kraftverk

NGK Utbygging AS søkjer om løyve etter forureiningslova til utslepp av reinsa anleggsvatn i samband med bygging av vassveg i fjell for Øvre Kvemma kraftverk i Lærdal kommune.


Publisert 13.09.2021

Vik kommune søkjer om løyve til kompostering av hageavfall

Vik kommune søkjer om løyve etter forureiningslova for mottak, kompostering og mellomlagring av hageavfall i Vik kommune. Maksimal årleg mottaksmengde er planlagt til 500 m3 oppkverna masse. 


Publisert 08.09.2021

Opnar for tre nye nasjonalparkar i Vestland

Regjeringa har gitt Miljødirektoratet i oppgåve å starte arbeidet med verneplanprosessar for fire heilt nye nasjonalparkar i Noreg, der tre er i Vestland. Oppdraget inneber også utviding og endring av eksisterande verneområde. 


Publisert 08.09.2021

Kommunane kan søkje midlar til ladepunkt og andre klimasatstiltak

Kommunar og fylkeskommunar kan framleis søkje om tilskot for å redusere utslepp av klimagassar. Det er sett av 30 millionar til siste runde av utdelinga i 2021. Fristen for å søkje er 15. november. 


Publisert 08.09.2021

Lisensfelling av jerv

Rovviltnemnda har vedteke at åtte jervar kan fellast under årets lisensjakt i region 1.


Publisert 01.09.2021

Ville pollinerande insekt har fått sin eigen tiltaksplan

Det har vore dramatisk nedgang i insektbestandane globalt på få år. Ein av tre kritisk truga artar i Noreg er insekt. Den nye tiltaksplanen skildrar korleis vi kan ta betre vare på dei mangfaldige insekta våre, og at alle kan bidra litt.


Publisert 31.08.2021

Landsdekkjande avløpsaksjon

Miljødirektoratet og statsforvaltarane skal gjennomføre tilsyn over heile landet med kontroll av større kommunale avløpsanlegg i august-september 2021.


Publisert 25.08.2021

Klimautfordringane er sentrale i kommunal planlegging

Statsforvaltaren har nyleg sendt eit forventningsbrev til kommunane, som samanfattar viktige punkt i kommunane sitt arbeid med klimaomstilling.


Publisert 18.08.2021

Kunngjering - Løyve til forureining frå akvakulturanlegg i Solund kommune

Sulefisk AS har 17. august 2021 fått nytt løyve etter forureiningslova til utslepp frå produksjon av laksefisk på lokaliteten Juvika. Løyvet gjeld for ein produksjon av fisk på 2340 tonn MTB, med ein auka arealbruk samanlikna med tidlegare.


Publisert 17.08.2021

Kunngjering - Endra løyve til forureining frå akvakulturanlegg i Gloppen kommune

Nordfjord Laks AS har 10. august 2021 fått endra løyve etter forureiningslova til utslepp frå produksjon av laksefisk på lokaliteten Lindeneset. Løyvet er endra frå å vere mellombels til å gjelde permanent for forureining frå ein produksjon på inntil 1560 tonn MTB.


Publisert 05.08.2021

Vi tilrår frivillig skogvern av Lykkja i Årdal og Skolten i Gulen

Vi tilrår vern av to nye skogområde i fylket; eitt i indre Sogn og eitt i ytre Sogn. Lykkja har rik edellauvskog og Skolten har bekkekløft og regnskog, og med status som naturreservat vil naturverdiane i disse områda bli godt varetekne. 


Publisert 16.07.2021

Laksefisket i vassdrag og sjø i Nordfjord vert redusert

Grunna lite laks i vassdraga, reduserer Miljødirektoratet fisketida i vassdrag og sjølaksefisket i Nordfjord i 2021. 


Publisert 12.07.2021

Har du fått laks, sjøaure eller pukkellaks i sjøen?

Har du fått laks, sjøaure, pukkellaks eller regnbogeaure på stongfisket i sjøen? Då kan du rapportere fangsten inn på ei nettbasert rapporteringsløysing - di fangstdagbok på nett. 


Publisert 06.07.2021

Norva24 Vest AS søkjer om endra løyve etter forureiningslova

Søknaden gjeld auka mengder til komposteringsanlegget i Sløvåg, Gulen kommune.


Publisert 05.07.2021

Kunngjering – løyve til opprydding av forureina grunn på nedlagt skytebane i Kinn kommune

Kinn kommune har fått løyve etter forureiningslova til å grave i forureina grunn ved nedlagt skytebane ved Litlevatnet.


Publisert 02.07.2021

Kunngjering - Løyve til forureining til Bergen Rideklubb

Bergen Rideklubb på Sletteneset i Bergen kommune har 30. juni 2021 fått løyve etter forureiningslova til avfallsanlegg for kompostering av hestegjødsel. 


Publisert 30.06.2021

Søknad om massedeponering i Sørfjorden i samband med bygging av E16 og Vossebanen

Statens vegvesen og Bane Nor søkjer løyve etter forureiningslova til deponering i sjø av maksimalt 9 mill. kubikk overskotsmassar frå tunellbygging på tre stadar i Sørfjorden. Frist for uttale er 17. september 2021. 


Publisert 29.06.2021

Kunngjering - Endra løyve til forureining frå akvakulturanlegg i Fitjar kommune

Engesund Fiskeoppdrett AS har 28. juni 2021 fått endra løyve etter forureiningslova til utslepp frå produksjon av laksefisk på lokaliteten Dyrholmen Vest.


Publisert 24.06.2021

Vi tilrår vern av Loftesnes naturreservat i Sogndal

Vi tilrår frivillig skogvern av Loftesnes i Sogndal kommune. Skogen har nasjonale verneverdiar og husar edellauvskog med sjeldne artar. Ein status som naturreservat vil ivareta desse verdiane godt. 


Publisert 24.06.2021

Oppstart av revisjon av vernereglar for Herdla naturreservat

Statsforvaltaren i Vestland startar opp arbeid med revisjon av vernekart og vernereglar for Herdla naturreservat. Det skal òg utarbeidast ny forvaltingsplan for området. Du er velkommen til å komme med innspel innan 30. august 2021.


Publisert 23.06.2021

Endring i reglane om nydyrking

Stortinget vedtok 31. mai 2021 endring av regelverket om nydyrking. Konsekvensane av vedtaket må utgreiast, så endringa har ikkje tredd i kraft. Gjeldande regelverk om forbod mot nydyrking av myr står framleis ved lag.


Publisert 17.06.2021

Kunngjering - Endra løyve til forureining frå akvakulturanlegg i Bømlo kommune

Bremnes Seashore AS, AS Bolaks og Austevoll Melaks AS har 16. juni 2021 fått endra løyve etter forureiningslova til utslepp frå produksjon av laksefisk på lokaliteten Holevik. Anlegget skal utvidast i areal, og verksemdene har fått oppdaterte løyve etter dagens standard.


Publisert 15.06.2021

Romarheim Entreprenør trekkjer søknaden i Alvermarka

Søknad om oppretting av vaskeanlegg for forureina massar har vore lyst ut på nettsida vår tidlegare. Søknaden er no trekt. 


Publisert 15.06.2021

Kunngjering – Løyve til forureining frå akvakulturanlegg i Austevoll kommune

Austevoll Rensefisk AS fekk 1. juni 2021 endra løyve etter forureiningslova til å utvide biomasseproduksjonen, og også produsere torsk i tillegg til reinsefisk.

 


Publisert 11.06.2021

Kunngjering - Endra løyve til Norsk Gjenvinning Metall AS avd. Arna

Norsk Gjenvinning Metall AS avd. Arna har 10. juni 2021 fått endra løyve etter forureiningslova til avfallsanlegget på Storaneset i Bergen kommune. 


Publisert 10.06.2021

Godt stell kan gjere kystlandskapet mindre brannfarleg

Kystlynghei i attgroing er full av brennbart materiale og kan gi store ukontrollerte brannar i utmarka. Den største utfordringa er paradoksalt nok at det brenn for lite i kystlandskapet.


Publisert 08.06.2021

Ramslauk er freda i naturreservat

Ramslauk har blitt stadig meir populær til matlaging. At folk nyttar naturen som spiskammer er gledeleg, men sanking av ramslauk i naturreservat er faktisk forbode. Her er alle planter freda.


Publisert 07.06.2021

Hordafor AS søkjer om å endre løyvet etter forureiningslova

Hordafor AS i Austevoll kommune søkjer om å auke grensa for mottak av ensilert fisk til produksjon av fôr som dei har i gjeldande løyve. Frist for uttale er 8. juli 2021.


Publisert 04.06.2021

Innfører fisketid i fredingssoner i Hordaland

Grunna til dels særs høge nivå av lakselus på sjøaure i Hordaland i år, innfører Statsforvaltaren fisketid på laks og sjøaure i fredingssonene i Hordaland. 


Publisert 04.06.2021

Kunngjering - Løyve til deponi på Eikefet i Alver kommune

Lindum AS har den 1. juni 2021 fått løyve etter forureiningslova til nytt avfallsdeponi i det nedlagte steinbrotet på Eikefet i Alver kommune.


Publisert 03.06.2021

Høyring av frivillig skogvern av fem område i Vestland

Vi sender på høyring fem område for frivillig skogvern, derav fire som utviding av eksisterande naturreservat. Frist for uttale er 3. august 2021.


Publisert 02.06.2021

Bjørnafjorden kommune søkjer om løyve etter forureiningslova

Bjørnafjorden kommune søkjer om utsleppsløyve etter forureiningslova for mottak, behandling og mellomlagring av returasfalt på Kolskogen industriområde gbnr. 53/7 i Bjørnafjorden kommune.


Publisert 02.06.2021

Tiltak mot vestamerikansk hemlokk

Vestamerikansk hemlokk er ein av dei framande artane Statsforvaltaren i Vestland gjennomfører tiltak mot. Målet er å stanse spreiinga, og aller helst ønskjer vi å utrydde arten heilt frå naturområda våre. 


Publisert 01.06.2021

Høyring av frivillig skogvern for Skolten naturreservat i Gulen

Som ein del av arbeidet med å ta vare på naturmangfaldet i Vestland fylke sender vi ut framlegg til frivillig skogvern av Skolten, tidlegare omtalt som Brosvikvatnet, som naturreservat. Du er velkommen til å sende innspel i høyringsfasen innan 1. august 2021.


Publisert 31.05.2021

Gratulerer med dagen til Hardangervidda nasjonalpark!

Landets største nasjonalpark feirer 40 år i dag. Jubilanten held seg i grei form, men treng godt stell for å klare dei neste 40 åra òg. 


Publisert 25.05.2021

Kunngjering – Løyve til forureining frå akvakulturanlegg i Bremanger kommune

Nordfjorden Torsk AS fekk 20. mai 2021 løyve etter forureiningslova til å etablere eit nytt matfiskanlegg på lokaliteten Svartekari.


Publisert 21.05.2021

Måsane har rett til uforstyrra familieliv også på hustak

Levande natur, meiner nokre. Skrik, skrål og ubehag, meiner andre. Med våren har fiskemåsen kome tilbake for å bygge og bu, kanskje på eit hustak nær deg? Det er ikkje fritt fram å fjerne dei.


Publisert 19.05.2021

Olav O. Hæreid AS søkjer om løyve etter forureiningslova

Olav O. Hæreid AS søkjer om utsleppsløyve etter forureiningslova for mottak, behandling og mellomlagring av returasfalt og rein betong på Brennborg gbnr. 08/01 i Årdal kommune.


Publisert 12.05.2021

Høyring av forvaltningsplan for Vingen landskapsvernområde

Vingen ligg i Bremanger og er kjent for sitt vakre naturlandskap med helleristningar. Vi legg fram forslag til forvaltningsplan for landskapsvernområdet på høyring, og ønskjer innspel velkomen innan 15. august 2021. 


Publisert 12.05.2021

Eggdonasjon på Herdla

Det er hekketid og sjølv i eit fuglereservat vil fuglane kunne møte vanskelege utfordringar. Dette er historia om ein mann og ein fugl, som fekk lukkeleg utgang. For begge.


Publisert 11.05.2021

Kartlegging av naturtypar i Vestland

Utover sommaren og hausten blir det på oppdrag frå Miljødirektoratet gjennomført kartlegging av naturtypar i delar av Sunnfjord, Sogndal, Luster og Øygarden kommunar. Kartlegginga er ei langsiktig, nasjonal satsing for å betre kunnskapsgrunnlaget om norsk natur.


Publisert 11.05.2021

Kunngjering - Løyve til utslepp frå anleggsarbeid i samband med bygging av vassveg i fjell for Tufteelva småkraftverk

Tufteelva Kraft AS har 10. mai 2021 fått løyve etter forureiningslova til mellombels utslepp i samband med bygging av vassveg i fjell for Tufteelva småkraftverk i Røldal i Ullensvang kommune.


Publisert 10.05.2021

Velde Produksjon AS søkjer om løyve til å ta imot, mellomlagre og behandle gjenbruksasfalt på Skaganeset

Verksemda vil ta i mot gjenbruksasfalt og bruka han inn i produksjonen av ny asfalt på asfaltverket på Skaganeset industriområde i Øygarden. Tiltaket krev løyve etter forureiningslova og høyringsfristen er sett til 11. juni 2021.


Publisert 07.05.2021

Høyring av frivillig skogvern for Lykkja i Årdal

Som ein del av arbeidet med frivillig skogvern sender vi framlegg om vern av Lykkja naturreservat på høyring. Du er velkommen til å sende inn uttale innan 1. juli 2021.


Publisert 07.05.2021

Vi tilrår vern av Kudalen naturreservat i Stad

Vi tilrår frivillig skogvern av Kudalen i Stad kommune. Skogen har lite spor etter inngrep, og har gamal furuskog med mange artar av lav jamt fordelt i området. Med status som naturreservat vert desse verdiane godt varetekne. 


Publisert 06.05.2021

Kunngjering – Løyve til utslepp frå anleggsarbeid i samband med bygging av Kletten gang- og sykkeltunnel

Statens vegvesen har 3. mai 2021 fått løyve etter forureiningslova til mellombels utslepp i samband med bygging av Kletten gang- og sykkeltunnel i Førde i Sunnfjord kommune.


Publisert 27.04.2021

Statsforvaltaren tilrår vern av Buggastrondi

Vi tilrår frivillig skogvern av Buggastrondi i Luster kommune. Skogen har nasjonale verneverdiar. Med status som naturreservat vert desse verdiane godt varetekne. 


Publisert 22.04.2021

Kunngjering – Løyve til forureining frå akvakulturanlegg i Kinn kommune

Svanøy Havbruk AS fekk 20.04.2021 løyve etter forureiningslova til å etablere eit nytt stamfiskanlegg på lokaliteten Almbakkevika.


Publisert 21.04.2021

Kunngjering - Løyve til avfallanlegg i Gloppen kommune

Retura Nomil AS har den 14. april 2021 fått løyve etter forureiningslova til avfallshandtering på ny lokalitet i Eidsmona i Gloppen kommune. Aktiviteten vert flytta frå nabotomta, og vil skje om lag som eksisterande drift.


Publisert 20.04.2021

Bane NOR skal oppgradere Nygårdstangen godsterminal i Bergen og søkjer om løyve

Anleggsarbeidet er forventa å ta 2,5 år med oppstart januar 2022 og avslutning i mars 2024. Delar av anleggsarbeidet krev løyve etter forureiningslova og vert sendt på høyring. Frist for uttale er 18. mai 2021.


Publisert 19.04.2021

Brannpatriotar i Sveio

Den store brannen i Sveio i 1992 førte til store endringar i landskapsbiletet. Korleis kjem naturen gradvis attende etter ein slik stor brann? Forskarane har vore ute for å dokumentere, og rapporten er no tilgjengeleg. 


Publisert 16.04.2021

Oppstart av frivillig skogvern av fem område i Vestland

Vi sender ut forslag om oppretting av eitt nytt naturreservat og utviding av fire naturreservat som ein del av arbeidet med frivillig skogvern. Frist for uttale er 7. mai 2021.


Publisert 13.04.2021

Vi startar verneprosess for Brosvikvatnet naturreservat i Gulen

Etter dialog med grunneigarane melder vi formell oppstart av skogvernprosess for Brosvikvatnet i Gulen kommune. Du er velkommen til å sende innspel til oppstartsmeldinga innan 9. mai 2021. 


Publisert 12.04.2021

Klimaomstillingskonferansen 2021

I april arrangerer vi årets utgåve av den nasjonale konferansen #Klimaomstilling2021.


Publisert 09.04.2021

Høyring av frivillig skogvern for Loftesnes i Sogndal

Som ein del av arbeidet med frivillig skogvern sender vi forslag om vern av Loftesnes naturreservat på høyring. Du er velkommen til å sende inn uttale innan 10. juni 2021.


Publisert 09.04.2021

Vi startar verneprosess for Lykkja naturreservat i Årdal

Etter dialog med grunneigarane melder vi formell oppstart av skogvernprosess for Lykkja i Årdal kommune. Du er velkommen til å sende innspel til oppstartsmeldinga innan 1. mai 2021. 


Publisert 09.04.2021

Miljøtilsyn i 2020

I 2020 gjennomførte miljøavdelinga 51 tilsyn etter forureiningslova. 


Publisert 25.03.2021

Truga viper på Herdla treng påskefred

Vipene startar hekkesesongen på Herdla i desse dagar. Vipa er i alvorleg tilbakegang og er sterkt truga. Du kan hjelpe vipa når du går på tur i området ved å halde hunden i band, og sjølv kun gå på oppmerka sti og veg. 


Publisert 25.03.2021

Nye fiskereglar for fiske av laks og sjøaure i vassdrag og sjø er vedtatt

Miljødirektoratet har vedteke nye forskrifter. Mange vassdrag i Vestland blir no stengt for fiske, og det blir ikkje lengre opna for sjølaksefiske på kysten sør for Finnmark.


Publisert 24.03.2021

Rik edellauvskog og gamal barskog verna

Den 19. mars vart 15 skogområde i tre fylke verna som naturreservat ved kongeleg resolusjon. To av områda ligg i Vestland. Hopslia på grensa mellom Samnanger og Bjørnafjorden, og utviding av naturreservatet Gulbergnotten i Ullensvang. Naturreservata er oppretta gjennom ordninga med frivillig skogvern.


Publisert 23.03.2021

Kartlegging av ukjente og nyoppdaga korallrev i ytre Hardangerfjorden

Kartlegging av korallførekomstar er verdifullt med tanke på å auke kunnskapsgrunnlaget rundt desse viktige og sårbare naturtypane. No skal fem område i ytre Hardangerfjorden kartleggast. 


Publisert 22.03.2021

Kinn kommune søkjer om løyve til opprydding av forureina masse på nedlagt skytebane

Kommunen skal etablere idrettshall og har behov for å skifte ut masse. Grunnen er forureina av tungmetall og planlagt arealbruk er ikkje i samsvar med noverande forureining i grunnen. 


Publisert 16.03.2021

Kunngjering - Nytt løyve til Avinor AS avd. Bergen Lufthavn

Avinor AS avd. Bergen Lufthavn har den 8. mars 2021 fått nytt løyve etter forureiningslova til auka bruk av fly- og baneavisingskjemikalier.


Publisert 16.03.2021

Romarheim Entreprenør søkjer om anlegg for rensing av forureina massar

Anlegget er plassert på industriområde i Alver med adresse Alvervegen 25. Anlegget skal ta mot massar med forureiningsgrad opp til klasse 5 i Tilstandsklasser for forurenset grunn (TA-2553/2009). 


Publisert 16.03.2021

Kunngjering - Nytt løyve til avløpsreinseanlegg i Søre Askøy tettstad

Askøy kommune fekk 12. mars 2021 løyve etter forureiningslova til utslepp frå  avløpsreinseanlegg med sekundærreinsing i Søre Askøy tettstad.


Publisert 12.03.2021

Statsforvaltaren har sendt ut brev om handtering av brøytesnø

Snø som blir liggande på vegar kan innehalde partiklar, mikroplast, sand, grus og avfall, tungmetall og andre miljøgifter. Deponering og dumping av slik snø kan føre til forureining og derfor krevje løyve frå Statsforvaltaren.


Publisert 12.03.2021

Søknad om utsleppsløyve for Kletten gang- og sykkeltunnel i Førde i Sunnfjord

Statens vegvesen Utbygging søkjer om løyve til utslepp av reinsa anleggsvatn i samband med bygging av gang- og sykkeltunnel gjennom fjellpartiet Kletten i Førde i Sunnfjord kommune.


Publisert 05.03.2021, Sist endret 05.03.2021

Skal du fiske i sjøen? Les dette først

Fiske i sjø er gratis og ope for alle, men nokre reglar må ein setje seg inn i før fisketuren. Frå 1. mars gjeld nedsenkingspåbod for garn, det er strengare reglar for fiske i fredingssonar, og alt fiske etter laks og sjøaure i Hardanger-fjorden er forbode frå 1. mars–30. april.


Publisert 05.03.2021

Rolf Morten Løviknes søkjer om løyve til etablering av avfallsanlegg

Det vert søkt om etablering og drift av anlegg for miljøsanering av bilar og båtar, og omlasting av næringsavfall. 


Publisert 02.03.2021

Kunngjering – Løyve til forureining frå akvakulturanlegg i Kinn kommune

Langøylaks AS, Austevoll Melaks AS og Troland Lakseoppdrett AS fekk 26.02.2021  løyve etter forureiningslova til å etablere eit nytt matfiskanlegg på lokaliteten Bleket.

                                                         


Publisert 02.03.2021

Planting av utanlandske treslag

Du treng løyve om du ynskjer å plante utanlandske treslag til skogbruksføremål. Dette gjeld også for planting til produksjon av juletre og pyntegrønt.


Publisert 01.03.2021

Ny temaside om framande artar i Vestland

Kva har ørekyt, mink, lupin og vestamerikansk hemlokk til felles? Jo, dei er framande artar i fylket vårt og har stor evne til å spreie seg. Når ein art opptrer utanfor sitt naturlege leveområde er han framand. Enkelte kan påverke økosystemet så mykje at heimfødingane tapar kampen om livets rett. 


Publisert 20.02.2021

Kunngjering - Løyve til utslepp i samband med bygging av E39 Myrmel-Lunde

Statens vegvesen har 19. februar 2021 fått løyve etter forureiningslova til mellombels utslepp i samband med bygging av Myrmelstunnelen i Sunnfjord kommune. 


Publisert 19.02.2021

Høyring av frivillig skogvern for Kudalen i Stad

Som ein del av arbeidet med frivillig skogvern sender vi forslag om vern av Kudalen naturreservat på høyring. Du er velkommen til å sende inn uttale innan 25. april 2021.


Publisert 19.02.2021

Fangst av laks og sjøaure i 2020

I sesongen 2020 vart det fiska totalt 42 420 kg laks og 7 364 kg sjøaure i Vestland. Av dette vart 6 129 kg tatt i sjølaksefisket i Sogn og Fjordane. 


Publisert 18.02.2021

Energisaker i Vestland i 2020

Statsforvaltaren i Vestland handsama totalt 102 energisaker i 2020, fordelt på vasskraft, nettanlegg og vindkraft.


Publisert 12.02.2021

Høyring av frivillig skogvern for Buggastrondi i Luster

Som ein del av arbeidet med frivillig skogvern sender vi forslag om vern av Buggastrondi naturreservat på høyring. Du er velkommen til å sende inn uttale innan 18. april 2021.


Publisert 11.02.2021

Mange avfallsanlegg har auka merksemd på brannrisiko

Saman med brann- og redningsetaten gjennomførte vi 14 tilsyn på avfallsanlegg i oktober 2020. Dei fleste anlegga hadde vurdert brann- og påfølgande miljørisiko, men fleire anlegg hadde manglar ved sine vurderingar. 


Publisert 09.02.2021

Har du sett eller høyrt hubro?

Statsforvaltaren ønskjer tips om hubro i Vestland. Arten er sterkt truga, og betre kunnskap er viktig for ta vare på arten.


Publisert 01.02.2021

Vi startar verneprosess for Loftesnes naturreservat i Sogndal

Etter dialog med grunneigarane melder vi formell oppstart av skogvernprosess for Loftesnes i Sogndal kommune. Du er velkommen til å sende innspel til oppstartsmeldinga innan 28. februar 2021. 


Publisert 29.01.2021

Kvotefri jakt på gaupe

Kvotejakta på gaupe startar opp 1. februar og varer til 31. mars 2021. Rovviltnemnda i Region 1 har vedteke kvotefri gaupejakt i heile Vestland i denne perioden.


Publisert 22.01.2021, Sist endret 25.01.2021

Vi startar verneprosess for Kudalen naturreservat i Stad

Etter dialog med grunneigarane melder vi formell oppstart av skogvernprosess for Kudalen naturreservat i Stad kommune. Du er velkommen til å sende innspel til oppstartsmeldinga innan 16. februar 2021. 


Publisert 18.01.2021

Søknad om løyve til flytting av avfallsanlegget til Retura Nomil AS i Gloppen kommune

Retura Nomil AS vil flytte sin avfallsaktivitet til nabotomt, og søkjer samstundes om utvida ramme. Lenke til søknadsdokumenta finn du til høgre på denne nettsida.


Publisert 18.01.2021, Sist endret 25.01.2021

Kommunedelplan for naturmangfald

Kommunane har ei avgjerande rolle i å forvalte naturen på ein god måte og bidra til å stoppe tapet av naturmangfald. No kan kommunane søkje om tilskot for å utarbeide kommunedelplan for naturmangfald. Søknadsfrist 1. februar. 


Publisert 13.01.2021

Ferdsel og friluftsliv på snø og is

Det flotte snøfallet i store delar av Vestland kan trigge lysta til vinteraktivitet for både små og store. Kva seier friluftslova om ferdsel over snødekt innmark? Og kor kan ein få informasjon om trygg is før kveldens skøytetur? 


Publisert 06.01.2021

Webinar om frivillig skogvern

Er frivillig skogvern noko å streve etter? Det er viktig for det biologiske mangfaldet, og kan vere lønsamt for skogeigaren om skogen ikkje skal hoggast. Vi tek opp ulike sider ved temaet på webinar 28. januar.


Publisert 21.12.2020

Gratulerer med 30-årsdagen, Stølsheimen!

Fylkesmannen i Vestland gratulerer Stølsheimen landskapsvernområde med sine første 30 år! Det varierte landskapet strekk seg frå fjord til fjell, og er eit ynda turområde for mange.


Publisert 17.12.2020

Vi startar verneprosess for Buggestrondi naturreservat i Luster

Etter dialog med grunneigarane melder vi formell oppstart av skogvernprosess på Buggestrondi i Luster kommune. Du er velkommen til å sende innspel til oppstartsmeldinga innan 7. februar 2021. 


Publisert 15.12.2020

Sju nye skogreservat i Vestland

Fredag 11. desember vart 15 skogområde verna i Noreg ved kongeleg resolusjon. Sju av naturreservata er i Vestland, og fordeler seg jamt frå nord til sør, og fangar opp eit mangfald av artar og viktige naturtypar. Samla utgjer områda over 8 500 dekar.


Publisert 10.12.2020

Kunngjering - mellombels løyve til bygging av Offerdal kraftverk i Årdal kommune

Offerdal kraftverk AS har 24. november 2020 fått mellombels løyve etter forureiningslova til utslepp av tunneldrivevatn i samband med bygging av Øvre - og Nedre Offerdal kraftverk. Dei har samstundes fått løyve til å fylle ut med overskotsmassar i Årdalsfjorden. 


Publisert 07.12.2020

Ja, må han leva! Jotunheimen 40 år

Vi gratulerer Jotunheimen og Utladalen med 40 årsdagen! Jotunheimen er ein av dei mest kjende og besøkte nasjonalparkane våre, og Utladalen landskapsvernområde inviterer til besøk inn i det særprega kulturlandskapet. Tre gonger tre hurra for jubilanten!


Publisert 30.11.2020

Aurland og Fjaler har fått nye naturreservat

På fredag vart 28 skogområde verna ved kongeleg resolusjon. To av dei ligg i Vestland fylke, i kommunane Aurland og Fjaler. Hundrevis av insektartar, soppartar og enkelte fuglar er avhengige av daud ved og gamal skog. Difor er skogvern så viktig, seier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.


Publisert 25.11.2020

Søknad om løyve til Bergen Rideklubb sitt komposteringsanlegg på Sletteneset i Bergen kommune

Bergen Rideklubb søkjer om å motta og kompostere inntil 750 tonn hestemøkk årleg. Høyringsfrist 30. desember 2020. 


Publisert 25.11.2020

Tysdag 1. desember startar lisensjakta på to ulvar

Lisensjakta varer frå 1. desember 2020 til og med 31. mai 2021. 


Publisert 24.11.2020

Kunngjering – Nytt løyve til forureining for landbasert akvakulturanlegg i Svelgen

Utsleppsløyva for lokalitetane Breivika V og Breivika Ø er slege saman til eit nytt løyve.