Søknad om løyve til utfylling i sjø- Kistevik i Sørfjorden

Høyringsfrist:
14. august 2023 23:00
Oversiktskart som viser utbetringa av RV 13

Nye Veier skal utbetre ein vegstrekning RV 13 nord for Odda. Dei vil fylle ut ca 65 000 am3 over 7 200 m2 sjøbotn innafor avsett areal i gjeldande reguleringsplan. Vi ber om uttale innan 14. august 2023

Publisert 22.06.2023

Oppstart for anleggsarbeidet er tiltenkt vinter/vår 2024, tidligst slutten av 2023. Anleggsarbeidet vil vare maksimalt to år. 

Nye veier har miljørisikovurdert arbeida og søkjer om følgende avbøtende tiltak:

  • Begrense finstoff i massar som vert fylt til sjø
  • Forsiktig utfylling for å avgrense spreiing av forureina sedimenter. Masser legges på tipp og legges ut med gravemaskin.
  • Utplassering av siltgardin utenfor fyllingsområdet, for å redusere spreiing av finpartikulære masser til nærliggende områder.
  • Bruk av elektroniske tennare til sprengning, som reduserer plastmengda i sprengsteinsmassar

Offentleg ettersyn

Saksdokumenta finn du til høgre på denne nettsida.

Merknader til søknaden kan du sende til sfvlpost@statsforvalteren.no, eller til Statsforvaltaren i Vestland, Njøsavegen 2, 6863 Leikanger.

Merk saka med referansenummer 2023/7174. Frist for å gje fråsegn er 14. august 2023.

Alle fråsegner vert registrerte i vår postjournal. Alle må difor skrive under med fullt namn.

Høyringsfrist:
14. august 2023 23:00