Konsekvensane av nydyrking i Hattebergsdalen landskapsvernområde er vurdert

Ei elv gjennom ei dal med fjell i bakgrunnen
Utsyn inn Hattebergsdalen landskapsvernområde, der Statsforvaltaren no har vurdert kva ei endring av verneforskrifta vil kunne føre til av konsekvensar. Les heile utgreiinga i lenkjesamlinga til høgre i denne nettsaka. Foto: Anne-Marie Colban.

Ut ifrå tilgjengeleg kunnskapsgrunnlag og innkomne innspel under høyringa av forskriftsendring for Hattebergsdalen landskapsvernområde har vi vurdert konsekvensane av å opne for nydyrking. Les heile vurderinga her. 

Publisert 18.09.2023

Oppdraget vårt er å samle innspel og kunnskap, og sende vidare ei tilråding til Miljødirektoratet

Første juni sendte vi forslag om endring av verneforskrifta for Hattebergsdalen landskapsvernområde ut på høyring. No er vurderinga av konsekvensane klar og sendt over til Miljødirektoratet. Miljødirektoratet har frist til 1. oktober med å sende si tilråding vidare til Klima- og miljødepartementet.

Vi fekk 12 fråsegn til høyringa, i tillegg fekk vi eitt munnleg innspel. Alle innspela er vurdert og teke med i handsaminga av saka.

Interesseavveginga mellom miljø og landbruk ligg til nasjonalt nivå

På bakgrunn av kunnskapsgrunnlaget som ligg føre og innspela frå høyringa, har vi vurdert miljøutfordringane og landbruksinteressene i saka. Vi har gjennom desse vurderingane peikt på kva interesser som finst i området. Vurderinga av om verneforskrifta skal endrast kviler på ei interesseavveging mellom verneinteressene og jordbruksinteressene, og er ei avgjerd som ligg til nasjonalt nivå.   

Ei endring vil kunne føre til inngrep i strid med verneføremålet

Den miljøfaglege vurderinga trekkjer fram at tiltaket vil føre til inngrep i terrenget som vil påverke landskapsbilete og naturverdiar i strid med verneføremålet. Ved å nydyrke allereie intakte semi-naturlege enger, vil vi miste meir mangfald enn vi får ved å auke beitetrykket i dei semi-naturlege engene som no er i ulike fasar av attgroing.

Vi vurderer at nydyrkingstiltaket ikkje er tilstrekkeleg målretta eller eigna til å oppnå føremålet om å hindre attgroing av kulturlandskapet. Ei slik forskriftsendring vil også kunne føre til eit uheldig press for å gjere tilsvarande endringar i andre landskapsvernområde i Noreg.

Nydyrking vil ikkje føre til stor auke i beitebruk

Føremålet med nydyrkingsprosjektet er å styrke drifta med eiga jord og i tillegg utvide drifta med fleire beitedyr. Det vil ikkje føre til stor auke i beitebruk, men likevel bidra til nyrekruttering og skjøtsel innanfor og utanfor verneområdet.

Ut frå ei landbruksfagleg vurdering er det ikkje eit klart svar på om nydyrking i avgrensa omfang vil endre særpreget i landskapet i dalføret. I denne vurderinga er det lagt vekt på at Hattebergsdalen er eit dalføre med mange andre inngrep, både dyrka areal, ei regulert elv og ein veg langs elva.

Miljødirektoratet tilrår ikkje ei endring av verneforskrifta som opnar for nydyrking

Miljødirektoratet handsama saka etter å ha fått den tilsendt frå oss, og har, i brev datert 04.10.2023, tilrådd at verneforskrifta ikkje opnar for nydyrking. Dette er grunngjeve med at nydyrking på areal med truga natur vil føre til ei samla negativ miljøkonsekvens for Hattebergsdalen landskapsvernområde og medføre tap av truga natur i verneområdet.

Les tilrådinga frå Miljødirektoratet til høgre i denne saka. Saka ligg no til handsaming i Klima- og miljødepartementet for endeleg avgjerd.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.