Rettleiar for utsortering og materialgjenvinning av avfall

1. januar 2023 tredde nye utsorteringskrav i kraft med formål om å fremja auka materialgjenvinning av spesifikke avfallstypar. Miljødirektoratet har no laga to rettleiarar som tek for seg korleis kommunane og verksemder skal følgja opp og gjennomføra dei nye krava.

Publisert 29.09.2023

Endring i avfallsforskrifta førar til strengare krav

Ved inngangen til det nye året vart avfallsforskrifta kapittel 10a endra. Dette medfører no strengare krav til avfallssortering for både offentlege og private verksemder som genererer hushaldsliknande avfall. Endringa er retta mot å effektivisera ressursbruk, verna om miljøet og redusera utslepp av klimagassar. Samtidig bidreg ho til Noregs innsats for å oppfylla gjenvinningsmåla som er fastsette av EU.

Kommunar må leggje til rette for utsortering

Alle kommunar er forplikta til å leggja til rette for separat innsamling av matavfall, park- og hageavfall, og dessutan plastavfall. Forskrifta opnar også for høvet til heimekompostering og sentralsortering av plastavfall, så lenge resultata er like gode. Alt avfall som blir sortert ut, må leverast til materialgjenvinning.

I forskrifta er det sett bindande krav til kommunen om å gradvis auka delen mat- og plastavfall som blir utsortert frå hushald. Frå og med 2025 skal minst 55 prosent av alt matavfall de samlar inn, vera kjeldesortert. Utsorteringskravet aukar deretter til 60 prosent i 2030 og 70 prosent i 2035.

Sorteringsplikt for verksemder

Nye reglar for utsortering og materialgjenvinning av avfall for verksemder i Noreg gjeld for hushaldsliknande matavfall, park- og hageavfall, og dessutan plastavfall som er eigna for materialgjenvinning, inkludert landbruksplast som har vorte avfall.

Dette inneber at verksemder, foreiningar og arrangement som produserer slikt avfall, må sørgja for rett sortering og levering til materialgjenvinning. Matavfall og park- og hageavfall må kjeldesorterast, medan hushaldsliknande plastavfall som kan materialgjenvinnast, og dessutan landbruksplast, kan anten kjeldesorterast eller blir levert til eit eigna sorteringsanlegg.

Lenkje til rettleiarane finn du i høgre marg.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.