Publisert 25.11.2020

Søknad om løyve til Bergen Rideklubb sitt komposteringsanlegg på Sletteneset i Bergen kommune

Bergen Rideklubb søkjer om å motta og kompostere inntil 750 tonn hestemøkk årleg. Høyringsfrist 30. desember 2020. 


Publisert 25.11.2020

Tysdag 1. desember startar lisensjakta på to ulvar

Lisensjakta varer frå 1. desember 2020 til og med 31. mai 2021. 


Publisert 24.11.2020

Kunngjering – Nytt løyve til forureining for landbasert akvakulturanlegg i Svelgen

Utsleppsløyva for lokalitetane Breivika V og Breivika Ø er slege saman til eit nytt løyve.


Publisert 20.11.2020

Kunngjering - Løyve til avfallsanlegg i Kvinnherad kommune

Byggservice AS har 17. november 2020 fått løyve etter forureiningslova til mottak, 
mellomlagring og knusing av brukt asfalt og betong på Sunde industriområde.


Publisert 19.11.2020

Søknad om utsleppsløyve for E39 Myrmel – Lunde i Sunnfjord

Statens vegvesen Region vest søkjer om løyve til utslepp av anleggsvatn i samband med bygging av 3,7 km veg inkludert ein tunnel på om lag 1 km på E39 strekninga Myrmel - Lunde i Sunnfjord kommune.


Publisert 17.11.2020

Korleis ta vare på natur i endra klima?

Den 24. november kan du delta på webinar for kommunane om klimatilpassing av naturmiljø. Klimatilpassing er ein viktig del av naturforvaltninga i kommunane, og no kjem rettleiaren til korleis kommunane kan ta plangrep for å ta betre vare på naturen. 


Publisert 11.11.2020

Webinar om naturmangfald og samskaping

Vestland fylkeskommune, Fylkesmannen i Vestland og Distriktssenteret arrangerer webinar 12. november om naturmangfald i kommunal planlegging og samskaping som grunnlag for samfunnsutvikling.


Publisert 06.11.2020

Skogen si rolle for klimaet

Fylkesmannen inviterer til webinar om skogen si rolle for klimaet, med vekt på grunnleggjande kunnskap og praktiske råd.


Publisert 05.11.2020

Ei uvanleg eigedomsgåve i Vingen

Det er ei uvanleg hending når det offentlege får ei unik gåve på meir enn 300 mål. Endå meir uvanleg er det at området inneheld den nest største konsentrasjonen av helleristingar i Noreg.


Publisert 04.11.2020

Envir AS søkjer om mellombels løyve i Eidsvåg

Dei vil ha løyve til å handsama jord med framande og svartelista artar. Det er søkt om løyve frå 1. januar 2021 og til 30. juli 2023. Søknaden med vedlegg finn du i menyen til høgre. 


Publisert 03.11.2020

Kva skjer under overflata i Vestland?

Bambuskorall og nakensnegl, pigghå og tareskog - bli med på eit djupdykk i dei verdifulle naturområda langs kyst og fjord i fylket. Den marine verneplanen for Noreg omfattar fleire kandidatområde i Vestland.  


Publisert 03.11.2020

Kunngjering - Løyve til utslepp i samband med bygging av Tverrelvi kraftverk i Voss herad

NGK Utbygging AS har 30. oktober 2020 fått mellombels løyve til utslepp.  


Publisert 02.11.2020

Kunngjering – Nytt løyve til forureining for akvakulturanlegg i Fjaler kommune

Mowi ASA har 30.10.2020 fått mellombels utvida biomassetaket sitt i løyvet etter forureiningslova for produksjon av matfisk på lokaliteten Kyravika.


Publisert 28.10.2020

Søknad om utvida utsleppsløyve for Førde tettstad

Sunnfjord kommune søkjer om løyve til å auke utsleppet av kommunalt avløpsvatn frå det kommunale reinseanlegget på Øyrane i Førde, frå 28 000 pe til 40 000 pe.


Publisert 23.10.2020

Søknad om erstatning for rovviltskade

No kan du sende inn søknad om erstatning for rovviltskade på sau for beitesesongen 2020. Frist for søknad er 1. november. 


Publisert 23.10.2020

Fylkesmannen opphevar vedtak om skadefelling av grågås

Fylkesmannen i Vestland opphevar vedtak om skadefelling av grågås i Gulen kommune. Vi meiner at vedtaka ikkje er tilstrekkeleg grunngjevne etter viltforskrifta og naturmangfaldlova.


Publisert 21.10.2020

Kunngjering - Endra løyve til Franzefoss gjenvinning AS avd. Knarrevik

Franzefoss gjenvinning AS avd. Knarrevik har 19. oktober 2020 fått endra løyve etter forureiningslova til avfallsanlegg i Knarrevik industripark i Øygarden kommune. Løyvet slår saman tidlegare løyve til eitt løyvedokument.


Publisert 14.10.2020

Kunngjering - Nytt løyve til forureining for settefiskanlegg i Gloppen kommune

Sande Settefisk AS har 08.10.2020 fått utvida biomassetaket sitt i løyvet etter forureiningslova for produksjon av settefisk på lokaliteten Sande.


Publisert 02.10.2020

Digital plankonferanse i Vestland

Vestland fylkeskommune, Fylkesmannen i Vestland og Distriktssenteret arrangerer ein digital plan-, klima- og folkehelsekonferanse 27. oktober.


Publisert 02.10.2020

Landsdekkande tilsyn med branntryggleik i avfallsanlegg

I oktober kontrollerer myndigheitene branntryggleiken på avfallsanlegg og korleis dei avgrensar miljøskadane om det oppstår brann.


Publisert 30.09.2020

Endring i reglane om nydyrking

Landbruks- og matdepartementet har fastsett endringar i forskrift om nydyrking. Det er innført forbod mot dyrking av myr frå 02.06.2020, men kommunen kan likevel tillate dyrking av myr når bestemte vilkår er oppfylte.


Publisert 23.09.2020

Marint vern: Høyringsframlegg for Stad og Dalsfjorden er sendt til godkjenning

Fylkesmannen i Vestland vart ferdig i august/september 2020 med høyringsframlegga for dei to marine verneområda Stad og Dalsfjorden. Dei to tilrådingane ligg no til fagleg gjennomgang og godkjenning i Miljødirektoratet. Mest truleg blir det høyring i løpet av seinhausten 2020.


Publisert 23.09.2020

Søknad om endring av løyve for Norsk Gjenvinning Metall AS i Arna

Norsk Gjenvinning Metall AS avd. Arna søkjer om å kunne lagre inntil 50 tonn kasserte blybatteri. 


Publisert 23.09.2020

Søknad om endring av løyve ved Franzefoss Gjenvinning AS sitt anlegg i Øygarden

Franzefoss Gjenvinning AS avd. Eide søkjer om å auke mottaket av slam frå 2000 til 3000 tonn. Frist for uttale er 23. oktober 2020. 


Publisert 21.09.2020

Søknad om løyve - utslepp frå Espeland vassbehandlingsanlegg

Bergen kommune søkjer om løyve etter forureiningslova for utslepp av prosessavløpsvatn frå Espeland vassbehandlingsanlegg.


Publisert 18.09.2020

Søknad om løyve - spyling av vassleidning med utslepp til Storelva i Arna

Bergen kommune søkjer om løyve etter forureiningslova for utslepp frå spyling og pluggkøyring av ny hovudvassleidning ved Reinane i Arna. Resipient for utsleppet er Storelva i Arna.


Publisert 17.09.2020

Kunngjering - Endra løyve til avfallsanlegg i Bergen kommune

Arna Jordsortering AS har 16. september 2020 fått løyve etter forureiningslova til avfallsanlegg i Langedalen i Bergen kommune.


Publisert 17.09.2020

Kunngjering – Endra løyve til forureining for Florø lufthamn i Kinn kommune

Avinor AS avdeling Florø lufthamn har 15. september 2020 fått nytt utsleppsløyve med auka utslepp av flyavisingskjemikaliar.


Publisert 16.09.2020

Kunngjering – Endra løyve til forureining for oppdrettsanlegg i Høyanger kommune

Osland Havbruk AS har 15.09.2020 fått utvida biomassetaket i løyvet etter forureiningslova for produksjon av laksefisk på lokaliteten Mjølsvik.


Publisert 11.09.2020

Kunngjering - endra løyve til NOBI AS

NOBI AS har fått endra løyve etter forureiningslova til avfallsanlegg på Bjørkemoen i Voss herad. 


Publisert 08.09.2020

Lisensjakt på jerv

Rovviltnemda har vedteke at åtte jervar kan fellast under årets lisensjakt i region 1.


Publisert 03.09.2020

Kunngjering - Nye vilkår etter forureiningslova for anlegg i Rådalen

Seks verksemder i Rådalen har 26. august 2020 fått endra krav til lukt i sine vilkår etter forureiningslova.


Publisert 01.09.2020

Løyve til skadefelling av ein jerv forlenga

Skadefellingsløyvet tildelt 22. august i fjellområdet mellom Årdal og Lærdal er etter søknad forlenga til og med 9. september.


Publisert 31.08.2020

Ny søknad om løyve for utslepp av avløpsvatn i Askøy kommune

Askøy kommune søkjer om nytt løyve etter forureiningslova for utslepp av avløpsvatn i Søre Askøy tettbebyggelse. 


Publisert 28.08.2020

Kunngjering - Løyve etter forureiningslova til drift av avfallsanlegg i Simadalen

Lindum AS har 18. august 2020 fått løyve etter forureiningslova til avfallsanlegg i Simadalen i Eidfjord kommune.


Publisert 27.08.2020

Kunngjering - Endra løyve til oppdrettsanlegg i Tysnes kommune

Lerøy Vest AS har 18. august 2020 fått endra løyve etter forureiningslova til produksjon av laksefisk på lokaliteten Djupestallen. Anlegget skal utvidast i areal og fekk oppdatert løyve etter dagens standard.


Publisert 27.08.2020

Tilrår vern av Berdalen naturreservat

Fylkesmannen tilrår oppretting av Berdalen naturreservat i Lærdal kommune. Berdalen har gamal furuskog av høg vernekvalitet, og grunneigar har tilbydd skogen gjennom ordninga for frivillig skogvern. 


Publisert 27.08.2020

Kunngjering - Endra løyve til oppdrettsanlegg i Askvoll kommune

Flokenes Fiskefarm AS har 15. juli 2020 fått endra løyve etter forureiningslova til produksjon av laksefisk på lokaliteten Storevik. Anlegget skal utvidast frå 1560 tonn MTB til 3120 tonn MTB.


Publisert 27.08.2020

Kunngjering - Mellombels løyve til mottak og sortering av massar frå Slettebakken deponi

Veidekke industri MM AS Bergen har 18. juni 2020 fått mellombels løyve etter forureiningslova til mottak og sortering av inntil 300 tonn massar frå Slettebakken deponi. 


Publisert 27.08.2020

Kunngjering - Løyve etter forureiningslova til drift av avfallsanlegg på Ågotnes

Stena Recycling AS avd. Ågotnes har 10. mars 2020 fått løyve etter forureiningslova til mottak, lagring og behandling av 50 000 tonn jern og metall, 5000 tonn EE-avfall og inntil 3000 tonn batteri på CCB på  Ågotnes i Øygarden kommune.


Publisert 26.08.2020

Korallar i vår marine fauna

Vi ser auka trong for å kartlegge korallar i område der det skal utførast marine tiltak.


Publisert 24.08.2020

Løyve til skadefelling av jerv

Naddvik sankelag har etter søknad fått løyve til skadefelling av ein jerv i beiteområdet i fjellet mellom Årdal og Lærdal. 


Publisert 31.07.2020

Kjem ternene våre til å forsvinne?

Den som har budd ved vestlandskysten ei tid, har nok registrert at det mange stader er langt mellom ternene i dag. Aldri har bestanden vore lågare enn han er i 2020.


Publisert 14.07.2020

Miljøvennlege småbåthamner

For mange er ingenting betre enn å setta seg i båten og dure av garde, og det er kanskje ekstra aktuelt denne sommaren. Med båthald følgjer det òg eit ansvar, og båteigarar og småbåthamner har eit spesielt ansvar for den forureininga som kan oppstå i ei småbåthamn.


Publisert 14.07.2020

Status for støy frå Hanøytangen næringsområde

Sidan 19. april 2020 har det vore ei betydeleg auke i klager på støy frå Hanøytangen næringsområde. Her følger ei oversikt over kva Fylkesmannen førebels har gjort i saka. 


Publisert 08.07.2020

Planlegg ferieturen på nett!

Nasjonalparkar og andre større verneområde er klare for besøk i ferien. Ein ny nettportal viser deg moglegheitene der du er.


Publisert 08.07.2020

Besøksstrategi for Stølsheimen og Nærøyfjorden er no klar

Etter tre års arbeid kan verneområdestyra for Nærøyfjorden og Stølsheimen presentere kvar sin besøksstrategi.


Publisert 08.07.2020

Søknad om auka utslepp av avisingskjemikaliar på Flesland

Avinor ønsker å auke ramma for utslepp av kjemikal for avising av fly og bane på Flesland, tilsvarande eit samla KOF-utslepp på 637 tonn pr. år. Frist for merknadar er 16. august 2020. 


Publisert 02.07.2020

Kunngjering - Endring av løyve for utfylling av massar i Store Lungegårdsvann

Fylkesmannen endra 2. juli 2020 Bybanen Utbygging sitt løyve for anleggsarbeid i Store Lungegårdsvann. Lovleg mengd utfyllingsmassar vart auka med 330 000 m3, til 1 640 000 m3.


Publisert 02.07.2020

Kunngjering - Avslag på søknad om endra bruk av siltgardiner i Store Lungegårdsvann

Fylkesmannen avslo 2. juli 2020 Bybanen Utbygging sin søknad om redusere frå to siltgardiner til heller å bruke ei siltgardin i sjø og ei i beredskap på land med andre kompenserande tiltak. 


Publisert 02.07.2020

Ny forskrift om bruk av betong og tegl frå riveprosjekt

Frå 1. juli 2020 er bruk og disponering av betong og tegl frå riveprosjekt regulert i kapittel 14A i avfallsforskrifta. 


Publisert 01.07.2020

Søknad om løyve - anleggstiltak i sjø Ljøsøyna Øygarden

Equinor planlegg å etablera eit landanlegg for mottak og mellomlagring av CO2 ved Kollsnes Næringspark sør på Ljøsøyna i Øygarden kommune. Anleggsarbeid i sjø, knytt til tomteopparbeidinga av landanlegget, krev løyve etter forureiningslova. Frist for uttale er 21. august 2020.


Publisert 24.06.2020

Høyring av forslag om nye fisketider for laks og sjøaure frå 2021

Forslag til nye fisketider for laks og sjøaure i vassdrag og sjø er no sendt på høyring. Frist for å komme med innspel er 6. september 2020.


Publisert 23.06.2020

To nye skogreservat vedtekne i statsråd

I dag vart 30 skogområde verna ved kongeleg resolusjon. To av dei ligg i Vestland, i kommunane Kinn og Gulen.


Publisert 23.06.2020

Lurefjorden og Lindåsosane er nytt marint verneområde

I dag vedtok Kongen i statsråd at Lurefjorden med Lindåsosane er det første marine verneområdet i Vestland fylke. 


Publisert 12.06.2020

Kunngjering - Revidert løyve til gardsslakteri i Voss herad

Fylkesmannen har den 11. juni 2020 gitt Lars Selheim nytt løyve etter forureiningslova til gardsslakteri på Selheim i Voss herad.


Publisert 12.06.2020

Kunngjering - Løyve til fjørfeslakteri i Kvam herad

Fylkesmannen har den 11. juni 2020 gitt Økodrift Homlagarden AS løyve etter forureiningslova til fjørfeslakteri på Aksnes. Det er gjeve løyve til årleg produksjon av opp til 600 tonn fjørfe.


Publisert 11.06.2020

40-års jubileum for Herdla naturreservat

I dag, 11. juni 2020, er det 40 år sidan Herdlevalen blei verna. 


Publisert 09.06.2020

Meld ifrå om du finn kadaver eller spor etter freda rovdyr

Dersom du finn kadaver som du trur kan vere drepe av freda rovdyr, må du melde frå til Statens naturoppsyn (SNO) så raskt som mogleg. Det same gjeld om du finn spor etter eller ser freda rovdyr i beiteområdet.


Publisert 08.06.2020

Endring i reglane om nydyrking

Landbruks- og matdepartementet har fastsett endringar i forskrift om nydyrking. Det er innført forbod mot dyrking av myr frå 02.06.2020, men kommunen kan likevel tillate dyrking av myr når bestemte vilkår er oppfylte.


Publisert 05.06.2020

Kunngjering - Løyve til avfallsanlegg på Ravnanger

BIR Bedrift AS har 29. mai 2020 fått løyve etter forureiningslova til avfallsanlegg på Ravnanger i Askøy kommune. Dei skal ta imot og kverne trevirke. 


Publisert 05.06.2020

Kunngjering – løyve til landbasert akvakulturanlegg i Gulen

Sande Aqua AS har den 28. mai 2020 fått løyve etter forureiningslova til eit landbasert akvakulturanlegg på lokaliteten Rørvikneset, i industriområdet Skipavika næringspark i Gulen.


Publisert 04.06.2020

Webinar - Å halde hjula i gang - meir bruk av tre i kommunane

Fylkesmannen i Vestland og Trefokus AS inviterer hermed til eit webinar for klimasmarte kommunar som ønskjer å satse på meir bruk av tre i kommunale og private bygg.


Publisert 04.06.2020

Høyring av ni område for frivillig skogvern

Vi sender på høyring ni område for frivillig skogvern som naturreservat. Frist for uttale er 5. august 2020.


Publisert 29.05.2020

Nettdialog SKOG nr. 2 - kommunen sine skogrelaterte oppgåver, tilskotsforvaltning og -utbetaling knytt til skogsvegar

Vårt første webinar er gjennomført og tilbakemeldingane er oppmuntrande. Vi har fått mange gode innspel som vi vil følgje opp etter kvart.


Publisert 28.05.2020

Ta vare på fuglane i slåtten

Du kan no få tilskot om du tek omsyn til åkerrikse, vipe og storspove i slåtten. 


Publisert 26.05.2020

Send ein takk til biene!

Når du tek ein bit av årets første norske jordbær, kan du godt sende ein takk til biene. Desse insekta er heilt nødvendige for at økosystem og samfunn skal fungere.


Publisert 26.05.2020

Kunngjering – mellombels utsleppsløyve for bygging av Håfoss kraftverk i Etne kommune

Sunnhordland kraftlag AS har 20. mai 2020 fått løyve etter forureiningslova til mellombels utslepp til Fjæraelva i samband med bygging av Håfoss kraftverk.


Publisert 14.05.2020

Kunngjering - utsleppsløyve til dyrking av makroalgar i Agnalsvika i Fjaler kommune

Seaweed AS har den 4. mai 2020 fått løyve etter forureiningslova til dyrking av makroalgar i bøyestrekkanlegg på lokaliteten Agnalsvika. 


Publisert 11.05.2020

Etablering av sandstrand krev løyve

Skal du legge ut sand for å vedlikehalde eller lage ei ny sandstrand, må du søke om løyve både frå Fylkesmannen og frå kommunen. 


Publisert 08.05.2020

Kunngjering - endra løyve til avfallsanlegg på Eidsmona

Fylkesmannen har vedteke å endre Nordfjord Miljøverk iks sitt utsleppsløyve etter forureiningslova til avfallsanlegg på Eidsmona.


Publisert 08.05.2020

Kunngjering – løyve til landbasert akvakulturanlegg i Solund

Losna Seafood AS har den 7. mai 2020 fått løyve etter forureiningslova til eit landbasert akvakulturanlegg på lokaliteten Djupvika på Losna i Solund.


Publisert 08.05.2020

Omfattande bifangst av oter i fiskereiskap

Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) fann i ein studie at 76 prosent av den daude oteren som var samla inn, drukna i torskeruser og anna fiskeutstyr. Studiet er gjort i Hordaland, men funna er truleg representative for heile Vestlandet.


Publisert 08.05.2020

Søknader om mellombels auka lokalitets-MTB for akvakulturanlegg

Akvakulturanlegg kan som følgje av koronasituasjonen få behov for å mellombels ha meir fisk ståande i anlegget enn den maksimalt tillatne biomassen (MTB) på lokaliteten. Det må søkast om endring av løyve for dette.


Publisert 07.05.2020

Kartlegging av naturtypar i Vestland

Sommaren og hausten 2020 blir det på oppdrag frå Miljødirektoratet gjennomført kartlegging av naturtypar i delar av Stord, Bømlo og Sveio kommunar.


Publisert 05.05.2020

Høyring av frivillig skogvern av Berdalen i Lærdal kommune

Som ein del av arbeidet med frivillig skogvern sender vi ut forslag om vern av Berdalen i Lærdal på høyring. Området har gamal barskog og er vurdert som svært verneverdig. Frist for uttale er 4. juli.


Publisert 30.04.2020

Start av frivillig skogvern for åtte område

Vi sender ut forslag om åtte nye naturresevat som ein del av arbeidet med frivillig skogvern. Frist for uttale er 31. mai 2020.


Publisert 29.04.2020

Søknad om endra utsleppsløyve for Florø lufthamn

Avinor AS søkjer om løyve til auka utslepp av flyavisingskjemikalie frå Florø lufthamn. Dei søkjer om å auke ramma frå 1000 liter 100 % glykol til 3000 liter.


Publisert 28.04.2020

Tilsyn med avløpshandteringa i Askøy kommune

Fylkesmannen gjennomførte tilsyn 11. og 12. desember 2019 med Askøy kommune med tema avløpshandtering.


Publisert 24.04.2020

Uendra fisketid etter laks og sjøaure i 2020

Det er ikkje planlagt å endre fisketida etter laks og sjøaure i Vestland for fiskesesongen 2020.


Publisert 23.04.2020

Miljøtilsyn i 2019

Fylkesmannen gjennomførte over 100 tilsyn på forureiningsområdet i fjor.


Publisert 22.04.2020

Ta omsyn til hekkande sjøfuglar!

Sjøfuglane er i sterk tilbakegang, og det er viktig at alle respekterer ferdselsforbodet i sjøfuglreservata frå april og ut juli.


Publisert 21.04.2020

Støtte til kommunedelplan for naturmangfald

Kommunar kan søkje økonomisk støtte til å lage kommunedelplanar for naturmangfald. Fristen for å søkje er 6. mai 2020.


Publisert 15.04.2020

Søknad om løyve til avfallsanlegg på Sunde industriområde

Byggservice AS søkjer om løyve til å motta, mellomlagre, knuse og gjenbruke asfalt og betong i Kvinnherad. Frist for uttale er 15. mai 2020. 


Publisert 03.04.2020

Kritiske samfunnsfunksjonar innan vassdragskalking

Kontinuerleg vassdragskalking utan avbrot er eit viktig og avgjerande tiltak for å sikre god nok vasskvalitet i laksevassdrag som er påverka av forsuring.


Publisert 02.04.2020

Informasjon til avfallsanlegg

For å unngå at avfall hoper seg opp som følge koronasituasjonen gir Miljødirektoratet avfallsanlegg mellombels løyve til å ta imot og lagre meir avfall. Dei har også bedd kommunane halde gjenvinningsstasjonane opne for å sikre eit minimumstilbod.


Publisert 27.03.2020

Kunngjering - Løyve til tiltak på Slettebakken deponi

Bergen kommune har 13. mars 2020 fått løyve etter forureiningslova til etablering av avskjærande grøft og uttak av avfallsmassar for pilotforsøk på Slettebakken deponi i Bergen. 


Publisert 26.03.2020

Kunngjering - Løyve til avfallsanlegg på Espehaugen

Løvaas Maskin AS har den 19. mars 2020 fått løyve etter forureiningslova til avfallsanlegg på Espehaugen i Bergen. 


Publisert 25.03.2020

Rovviltnemnda i region 1 har konstituert seg

Rovviltnemnda har i møte 24.03.2020 valt Aleksander Øren Heen frå Årdal i Vestland fylke til leiar for dei neste fire åra. Nestleiar er Beate M. Johnsen frå Agder fylke.


Publisert 24.03.2020

Fristar for miljøovervaking i akvakulturanlegg og koronavirus

Oppdrettsselskap må melde frå til Fylkesmannen, dersom miljøgranskingar planlagde før 1. juni 2020 vert utsett. 


Publisert 20.03.2020

Blir krykkjene i Måløy kråkemat igjen?

Mange av dei siste krykkjene i Sør-Noreg hekkar i ei fjellskjering i Måløy. Der er dei truga av kråke og ramn. Og av folk som matar fuglar...


Publisert 20.03.2020

Kunngjering - Nytt løyve til avfallsanlegg på Ågotnes

Stena Recycling AS har den 10. mars fått løyve etter forureiningslova til avfallsanlegg på CCB-basen på Ågotnes i Askøy kommune.

 


Publisert 20.03.2020

Kunngjering - Mellombels løyve til avfallsanlegg på Eidsmona

Retura Nomil as har fått løyve til å lagre smittefarleg avfall på sitt anlegg på Eidsmona i Gloppen kommune. Løyvet er utferda som eit mindre tillegg til eksisterande løyve. 


Publisert 16.03.2020

Avlysing av eksterne aktivitetar

På grunn av koronasituasjonen avlyser vi alle eksterne aktivitetar fram til 1. august. Vi kjem heller ikkje til å planleggje nye samlingar i denne perioden.


Publisert 13.03.2020

Energisaker i Vestland i 2019

Fylkesmannen handsama totalt 115 energisaker i 2019, fordelt på vasskraft, nettanlegg og vindkraft.


Publisert 06.03.2020

Inngrep i vassdrag

Fylkesmannen handsama 45 søknadar om inngrep i vassdrag i 2019.


Publisert 02.03.2020

Revisjon av fisketider

I 2021 blir det nye forskrifter for fiske etter laksefisk i elv og sjø. Arbeidet med revisjonen har starta.


Publisert 28.02.2020

Avslag på søknad om utfylling ved Nygårdstangen i Kinn kommune

Tidlegare Vågsøy kommune sette i gong utfylling i sjø ved Nygårdstangen i Deknepollen utanfor Måløy. Fylkesmannen varslar pålegg om opplysningar og undersøkingar med heimel i forureiningslova.


Publisert 21.02.2020

Søknad om endra løyve for avfallsanlegg på Hanøytangen

Norscrap West AS søkjer om endra løyve etter forureiningslova for avfallsanlegget på Hanøytangen i Askøy kommune. Frist for uttale er 27. mars 2020.


Publisert 21.02.2020

Kartlegg mottak for jord og stein

Fylkesmannen ber kommunane opplyse om massetippar og massemottak for jord- og steinmassar som ikkje er forureina. Informasjonen skal brukast til å vurdere kva anlegg som i framtida må ha løyve etter avfallsregelverket.