09.03.2020

Koronaviruset: Her held du deg oppdatert

Råd og informasjon finn du på Folkehelseinstituttets nettsider og på helsenorge.no.
Her finn du lenker, informasjon, kontaktar hos oss – og korona- og vaksinasjonskart for Rogaland. 

08.12.2021

90 millionar til kommunane i Rogaland på grunn av covid-19

Statsforvaltaren i Rogaland har no foreslått fordeling av 90 millionar i ekstra skjønnstilskot til kommunane i Rogaland. Tilskotet er målretta til dei kommunane med høgast meirutgifter på grunn av smittevern og oppfølging av TISK-strategien i andre halvår 2021. Fordelinga er gjort på grunnlag av kommunanes innrapporterte meirutgifter, faktiske smittetal for andre halvår og Statsforvaltarens kjennskap til lokale forhold.


08.12.2021

Janne Dahle-Melhus gir seg som fylkeslege

Dahle-Melhus har vore i stillinga sidan 1. august 2016. I februar 2022 gir ho seg og begynner som bedriftslege i Equinor.


06.12.2021

NIM set kommunane sitt ansvar for menneskerettane på dagsorden

Kommunane har gjennom sine lovpålagte oppgåver og tenester ei viktig rolle for å sikre menneskerettane i Noreg. Gjennom ei spørjeundersøking har NIM (Norges institusjon for menneskerettigheter) spurt leiarar i kommune-Noreg om kjennskap til menneskerettane og om hvordan menneskerettane kjem til uttrykk på eit systemnivå. 


03.12.2021

Ny E 39 utfordrar nasjonale interesser knytt til natur-, vassdrag og jordvern

Statsforvaltaren har nyleg gitt uttale til høyring av detaljregulering for ny E 39 for delstrekninga Bue-Ålgård. Det planlagde veganlegget legg beslag på store mengder med jordbruksjord også på denne strekninga. Det er derfor positivt at det blir lagt opp til kompenserande tiltak med nydyrking, men dette må ikkje komme i vesentleg konflikt med naturverdiane.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Følg oss på sosiale medium