Forureining

Marin forsøpling.
Marin forsøpling. Foto: Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

Statsforvaltaren er forureiningsstyresmakt for ei lang rekkje verksemder og tiltak, og kan gi løyve til aktivitetar som kan medføre forureining. Ansvarsområda våre omfattar mellom anna helse- og miljøfarlege kjemikaliar, avfall og gjenvinning, luftforureining og støy, i tillegg til forureining av vatn og grunn.

Dette er nokre av Statsforvaltarens oppgåver etter forureiningslova: 

  • behandle utsleppssøknader og føre tilsyn med landbaserte industribedrifter. Mange bedrifter treng ikkje eige løyve frå Statsforvaltaren, men skal følgje gjeldande forskrifter. Dette gjeld blant anna for pukk- og asfaltverk, fyringsanlegg og skipsverft.
  • behandle utsleppssøknader og føre tilsyn med avfallsbehandlingsanlegg som avfallsdeponi, mottaks- og sorteringsanlegg, bilvrakplassar og behandling av avløpsslam.
  • behandle utsleppssøknader og føre tilsyn med avløpsanlegg i store tettstader.
  • behandle søknader om mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag.
  • føre tilsyn med at verksemder oppfyller leveringsplikta for farleg avfall og andre generelle plikter i forureinings- og avfallsforskriftene blir oppfylt
  • følgje opp område med ureina grunn og nedlagde kommunale deponi.
  • rettleie og føre tilsyn med kommunane på område der kommunen er ureiningsmyndigheit.

Vis meir

 

 


Publisert 24.08.2020

Stena Recycling AS avd Skien har fått endra løyve etter forureiningslova

Fylkesmannen har endra løyvet til Stena Recycling AS avd Skien til mottak og behandling av jernskrap og EE-avfall.


Publisert 18.08.2020

Bø Miljøstasjon AS - har fått endra løyve etter forureiningslova

Fylkesmannen har endra løyva til Bø Miljøstasjon AS. Verksemda har løyve til å drifte eit sjølvbetjent mottak for ordinært avfall frå verksemder og private hushald.


Publisert 03.07.2020

NorthSea Terminal AS – Har fått løyve etter forureiningslova

Fylkesmannen har gjeve NorthSea Terminal AS i Brevik løyve til å lagre inntil 1500 tonn med RDF-avfall. Avfallet kan lagrast inn til 30 dagar.


Publisert 18.06.2020

Hof Miljøservice AS - Endring av tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven

Fylkesmannen har endret tillatelsen til virksomhet etter forurensningsloven for Hof Miljøservice AS i Holmestrand kommune. Tillatelsen gjelder mottak og mellomlagring av farlig avfall.


Publisert 12.05.2020

Kystverket overtek leiinga av arbeidet med å rydde opp plastpellets

7 mai blei det sett i verk statleg aksjon mot utsleppet av plastpellets under leiing av Kystverket.


Publisert 07.05.2020

Endring av løyve til verksemd etter forureiningslova – Findus Norge AS i Tønsberg

Fylkesmannen har endra løyve til verksemd etter forureiningslova, frå 25.05.2000, for Findus Norge AS avdeling Tønsberg.


Publisert 07.05.2020

Endring av løyve til verksemd etter forureiningslova – Nortura Eggprodukter AS i Tønsberg

Fylkesmannen har endra løyve til verksemd etter forureiningslova, sist endra 04.06.03, for Nortura Eggprodukter AS på Revetal i Tønsberg.


Publisert 03.04.2020

Kommunale gjenvinningsstasjoner

Miljødirektoratet og Fylkesmannen ber om at gjenvinningsstasjonene holdes åpne, og at vi alle bidrar til at avfallsmottakene ikke overbelastes.


Publisert 02.04.2020

Utvidete rammer for mottak- og mellomlagring av avfall og farlig avfall

Som en konsekvens av koronapandemien, har Miljødirektoratet fastsatt forskrifter om utvidete rammer for mottak og mellomlagring av avfall og farlig avfall.


Publisert 23.03.2020

Funn av plastpellets i Larvik

Fylkesmannen har mottatt melding om påslag av plastpellets ved Rørvik i Larvik.


Kontakt oss

Fagsjef Forurensning:
Siv Hege Wang Grøvo
Telefon 33 37 23 18

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandla etter same prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angåande ei spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjeld saka personsensitive opplysningar, kan du òg sende sikker melding 

Kontakt oss

Fungerende direktør miljøavdelingen:
Grethe Helgås
Telefon 33 37 23 09

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandla etter same prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angåande ei spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjeld saka personsensitive opplysningar, kan du òg sende sikker melding