Forureining

Marin forsøpling.
Marin forsøpling. Foto: Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

Statsforvaltaren er forureiningsstyresmakt for ei lang rekkje verksemder og tiltak, og kan gi løyve til aktivitetar som kan medføre forureining. Ansvarsområda våre omfattar mellom anna helse- og miljøfarlege kjemikaliar, avfall og gjenvinning, luftforureining og støy, i tillegg til forureining av vatn og grunn.

Dette er nokre av Statsforvaltarens oppgåver etter forureiningslova: 

  • behandle utsleppssøknader og føre tilsyn med landbaserte industribedrifter. Mange bedrifter treng ikkje eige løyve frå Statsforvaltaren, men skal følgje gjeldande forskrifter. Dette gjeld blant anna for pukk- og asfaltverk, fyringsanlegg og skipsverft.
  • behandle utsleppssøknader og føre tilsyn med avfallsbehandlingsanlegg som avfallsdeponi, mottaks- og sorteringsanlegg, bilvrakplassar og behandling av avløpsslam.
  • behandle utsleppssøknader og føre tilsyn med avløpsanlegg i store tettstader.
  • behandle søknader om mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag.
  • føre tilsyn med at verksemder oppfyller leveringsplikta for farleg avfall og andre generelle plikter i forureinings- og avfallsforskriftene blir oppfylt
  • følgje opp område med ureina grunn og nedlagde kommunale deponi.
  • rettleie og føre tilsyn med kommunane på område der kommunen er ureiningsmyndigheit.

Vis meir

 

 


Publisert 10.09.2019

Midler til opprydding i forurenset grunn og sjøbunn

Miljødirektoratet forvalter midler til oppryddingstiltak i forurenset grunn og sjøbunn. Fristen for å søke om midler for 2020 er 15. oktober 2019.


Publisert 09.09.2019

Endring av tillatelse – Norbetong AS avd Grenland

Fylkesmannen har satt ny frist til 31.12.2019 for ferdigstillelse av sedimentasjonsanlegg og vaskeplass på Nenset i Skien.

 


Publisert 09.09.2019

Endring av midlertidig tillatelse – Aaltvedt Betong AS

Fylkesmannen har endret den midlertidige tillatelsen som tidligere er gitt for prøveproduksjon av briketter for Elkem og Rockwool basert på ulike innsatsstoffer.


Publisert 22.03.2019

Informasjonspakke om forbud mot oljefyr

I 2020 må du slutte å fyre med olje. Er du klar?


Publisert 15.03.2019

Tillatelse - Revac AS

Revac AS har fått tillatelse etter forurensningsloven til ny aktivitet på Linnestad næringsområde i Re kommune.


Publisert 13.03.2019

Tillatelse – Vestfold Metallgjenvinning AS

Tillatelse etter forurensningsloven til mottak og håndtering av kasserte kjøretøy og skrapmetall på Borgeskogen industriområdet i Sandefjord kommune.


Publisert 13.03.2019

Tillatelse - Kilen Brygge i Sandefjord

Tillatelse etter forurensningsloven til mudring og tildekking av forurenset sjøbunn ved Kilen Brygge i Sandefjord for Kilen Utbygging 2 AS


Publisert 12.03.2019

Kurs i MR-GRUNN-RISIKO

Kurset arrangeres av Miljøringen med NGI som kursholder og Miljødirektoratet som støttespiller.

 


Publisert 21.02.2019

Tillatelse – Prøveproduksjon av briketter

Aaltvedt Betong AS på Vold i Skien har fått midlertidig tillatelse etter forurensingsloven til prøveproduksjon av briketter ved betongvarefabrikken.


Kontakt oss

Fagsjef Forurensning:
Siv Hege Wang Grøvo
Telefon 33 37 23 18

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandla etter same prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angåande ei spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjeld saka personsensitive opplysningar, kan du òg sende sikker melding 

Kontakt oss

Fungerende direktør miljøavdelingen:
Grethe Helgås
Telefon 33 37 23 09

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandla etter same prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angåande ei spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjeld saka personsensitive opplysningar, kan du òg sende sikker melding