Tanklagring (kap. 18)

Landbasert lagring av farlege kjemikaliar og farleg avfall på tank er regulert av kapittel 18 i forureiningsforskrifta.  

Kapittel 18 gjelder for tankar for petroleumsprodukt på meir enn 10 m³ og tankar for andre farlege kjemikaliar og farleg avfall på meir enn 2 m³. Kapittelet gjeld også røyrleidningar og anna utstyr knytt til lagringstankane. Nedgravne tankar eller tankar brukt i midlertidig bygge- og anleggsverksemd er ikkje omfatta av kapittelet.

Forskrifta stiller blant anna krav til:

  • Miljørisikoanalyse
  • Kompetanse
  • Barrierar
  • Teknisk tilstand
  • Rutinar
  • Merking
  • Overvaking
  • Lageroversikt
  • Beredskap
  • Dokumentasjon

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Kontakt oss

Fagsjef Forurensning:
Siv Hege Wang Grøvo
Telefon 33 37 23 18

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandla etter same prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angåande ei spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjeld saka personsensitive opplysningar, kan du òg sende sikker melding 

Kontakt oss

Direktør miljøavdelingen:
Grethe Helgås
Telefon 33 37 23 09

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandla etter same prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angåande ei spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjeld saka personsensitive opplysningar, kan du òg sende sikker melding