Om oss

Statsforvaltaren er statens representant i fylket og har ansvar for å følgje opp vedtak, mål og retningslinjer frå Stortinget og regjeringa. Statsforvaltaren er dessutan eit viktig bindeledd mellom kommunane og sentrale styresmakter.

Publisert 08.12.2020

Statsforvaltaren utfører ulike forvaltningsoppgåver på vegne av departementa. Statsforvaltaren kontrollerer også verksemda i kommunane og er klageinstans for mange kommunale vedtak. Statsforvaltaren har derfor fagkunnskap på ei rekkje overordna samfunnsområde, samtidig som vi sit på viktig lokalkunnskap.

Statsforvaltaren skal dessutan sørgje for rettstryggleiken for enkeltinnbyggjarar, verksemder og organisasjonar ved å sjå til at grunnleggjande prinsipp som likebehandling, likeverd, føreseielegheit, handlefridom, habilitet og rettferd blir sikra i forvaltninga.  

  • Statsforvaltaren er sektorstyresmakt på ei rekkje viktige politikkområde. Som sektorstyresmakt representerer Statsforvaltaren fleire departement og underliggjande direktorat og sentrale tilsyn.
  • Statsforvaltaren er rettstryggleiksstyresmakt som klageinstans for kommunale vedtak og som tilsynsstyresmakt på sentrale velferdsområde som kommunane forvaltar.
  • Statsforvaltaren er regional samordningsstyresmakt for staten. Statsforvaltaren skal blant anna samordne statlege verksemder og arbeidet deira mot kommunane.
  • Som regjeringa sin representant i fylket skal Statsforvaltaren arbeide på vegner av og ta initiativ som er til beste for fylket.
  • Statsforvaltaren skal halde sentrale styresmakter orienterte om viktige spørsmål i fylket og formidle relevant informasjon til kommunale, fylkeskommunale og statlege organ.

Statsforvaltaren har òg oppgåver for Kongehuset. Statsforvaltaren er administrativt underlagd Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD).

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 11.12.2020

Faktura

Alle fakturaer til Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark skal sendes som EHF-faktura.


Publisert 28.11.2018

Personvern og nettsikkerhet


Miljøfyrtårn

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark skal bidra til å nå FN sine berekraftsmål. Å være sertifisert som miljøfyrtårn er viktig for å dokumentere miljøinnsatsen vår og for å vise at vi tar samfunnsansvar.

Hovudkontoret vårt, Egenesgården, er lokalisert sentralt i Tønsberg i det tidlegare Rådhuskvartalet med tett plassering til kollektivknutepunkt. Kollektiv- og sykkelbruk blir tvinga fram som følge av avgrensa parkeringsutvalg.

Vi har stort fokus på miljø, og vi arbeider kontinuerleg for å bli betre.

Du finn meir informasjon om miljøbidraga våre i dokumentet «miljøtiltak».
Les meir om Miljøfyrtårn.

Siste års klima- og miljørapport kan sendast på førespurnad.

Vår kontaktperson: Jan Erik Glad