Forurensning

Marin forsøpling.
Marin forsøpling. Foto: Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.
Oppdatert 03.01.2022

Statsforvalteren er forurensningsmyndighet for en lang rekke virksomheter og tiltak, og kan gi tillatelse til aktiviteter som kan medføre forurensning. Ansvarsområdene våre omfatter blant annet helse- og miljøfarlige kjemikalier, avfall og gjenvinning, luftforurensning og støy samt forurensning av vann og grunn.

Dette er noen av Statsforvalterens oppgaver etter forurensningsloven:

  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med landbaserte industribedrifter. Mange bedrifter trenger ikke egen tillatelse fra Statsforvalteren, men skal følge gjeldende forskrifter. Dette gjelder blant annet for pukk- og asfaltverk, fyringsanlegg og skipsverft.
  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avfallsbehandlingsanlegg som avfallsdeponier, mottaks- og sorteringsanlegg, bilvrakplasser og behandling av avløpsslam.
  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avløpsanlegg i store tettsteder.
  • behandle søknader om mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag.
  • føre tilsyn med at virksomheter oppfyller leveringsplikten for farlig avfall og andre generelle plikter i forurensings- og avfallsforskriftene
  • følge opp områder med forurenset grunn og nedlagte kommunale deponier.
  • veilede og føre tilsyn med kommunene på områder der kommunen er forurensningsmyndighet.

Vis mer

 

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 17.08.2022

Tillatelse til opprydding av forurenset grunn på Møringa i Horten kommune

Forsvarsbygg har fått tillatelse til opprydding av 15 000 m2 forurenset grunn på Møringa i Horten kommune. Området skal ryddes for forurensning slik at det kan benyttes som tur/friområde tilrettelagt for bading.


Publisert 02.06.2022

Tillatelse til redusert rensing – Sandefjord renseanlegg

Statsforvalteren har behandlet søknad om tillatelse etter forurensningsloven.


Publisert 01.06.2022

Tillatelse til utfylling utenfor Kirkebukta Brygge i Kragerø

Kirkebukta Utbygging AS har fått tillatelse til utfylling av masser i sjø utenfor Kirkebukta Brygge i Kragerø kommune.


Publisert 28.04.2022

Landsomfattende tilsyn med kunstgressbaner

Kunstgressbaner med gummigranulat skal kontrolleres i en landsomfattende tilsynsaksjon som Statsforvalteren gjennomfører på oppdrag for Miljødirektoratet. 


Publisert 27.04.2022

Tillatelse til mudring – Bråtaneveien i Kragerø

Statsforvalteren har behandlet søknad om tillatelse etter forurensningsloven.


Publisert 22.02.2022

Bot for lovbrot

Statsadvokatane i Vestfold, Telemark og Buskerud har konkludert med at Ragn-Sells har brote lova og forureningsløyvet. Selskapet er ilagt ei bot på 1,5 millionar kroner.


Publisert 04.02.2022

Anmelder Bane NOR for ulovlige utslipp

Statsforvalteren har anmeldt Bane NOR for ulovlige utslipp av urenset vann fra anleggsarbeidene mellom Barkåker og Nykirke.


Publisert 27.01.2022

Statsforvalteren vil følge opp kommunene med nye tilsyn

Så mange som 50 av 55 kontrollerte kommuner bryter miljøregelverket og har ikke god nok oversikt over tilstanden til avløpssystemet. Dette viser en landsdekkende kontrollaksjon i 2021.


Publisert 10.01.2022

Nå kan du søke om støtte til å rydde marin forsøpling

Planlegger du å rydde avfall langs kysten i 2022? Fra 5. januar kan du søke om støtte til prosjekter gjennom tilskuddsordningen hos Senter mot marin forsøpling.


Publisert 05.11.2021

Vrakpant - tilskot til innlevering av kasserte fritidsbåtar

1 000 kroner får du når fritidsbåten din vert levert inn til eit lovleg avfallsmottak som båtvrak


Kontakt oss

Fagsjef Forurensning:
Siv Hege Wang Grøvo
Telefon 33 37 23 18

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandla etter same prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angåande ei spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjeld saka personsensitive opplysningar, kan du òg sende sikker melding 

Kontakt oss

Direktør miljøavdelingen:
Grethe Helgås
Telefon 33 37 23 09

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandla etter same prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angåande ei spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjeld saka personsensitive opplysningar, kan du òg sende sikker melding