Forurensning

Marin forsøpling.
Marin forsøpling. Foto: Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.
Oppdatert 07.03.2023

Statsforvalteren er forurensningsmyndighet for en lang rekke virksomheter og tiltak, og kan gi tillatelse til aktiviteter som kan medføre forurensning. Ansvarsområdene våre omfatter blant annet helse- og miljøfarlige kjemikalier, avfall og gjenvinning, luftforurensning og støy samt forurensning av vann og grunn.

Dette er noen av Statsforvalterens oppgaver etter forurensningsloven:

  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med landbaserte industribedrifter. Mange bedrifter trenger ikke egen tillatelse fra Statsforvalteren, men skal følge gjeldende forskrifter. Dette gjelder blant annet for pukk- og asfaltverk, fyringsanlegg og skipsverft.
  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avfallsbehandlingsanlegg som avfallsdeponier, mottaks- og sorteringsanlegg, bilvrakplasser og behandling av avløpsslam.
  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avløpsanlegg i store tettsteder.
  • behandle søknader om mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag.
  • føre tilsyn med at virksomheter oppfyller leveringsplikten for farlig avfall og andre generelle plikter i forurensings- og avfallsforskriftene
  • følge opp områder med forurenset grunn og nedlagte kommunale deponier.
  • veilede og føre tilsyn med kommunene på områder der kommunen er forurensningsmyndighet.

Vis mer

 

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 29.11.2023

Ny informasjonsside om mikroplastrestriksjonen

Miljødirektoratet har utarbeidet en ny temaside om den nye restriksjonen for tilsatt mikroplast gir nyttig informasjon for berørte næringsaktører.


Publisert 17.10.2023

Vrakpant på kasserte fritidsbåtar

Mindre fartøy som seglbrett, kano, gummibåt med skrog og kajakk, inngår også i tilskotsordninga.


Publisert 05.09.2023

Behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy skal kontrolleres

Statsforvalterne over hele landet gjennomfører i september og oktober en tilsynsaksjon der behandlingsanlegg som håndterer kasserte kjøretøy skal kontrolleres.


Publisert 20.03.2023

Landsdekkende tilsynsaksjon

Statsforvalterne over hele landet skal i perioden mars til oktober 2023 gjennomfører en tilsynsaksjon med prosjekter som gjelder mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag.


Publisert 12.01.2023

Nye regler for betongbransjen

Fra 01.01.23 er det i innført nye regler for betongbransjen jf. nytt kapittel 33 i forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) om forurensning fra produksjon av fabrikkbetong, betongvarer og betongelementer.


Publisert 02.06.2022

Tillatelse til redusert rensing – Sandefjord renseanlegg

Statsforvalteren har behandlet søknad om tillatelse etter forurensningsloven.


Publisert 01.06.2022

Tillatelse til utfylling utenfor Kirkebukta Brygge i Kragerø

Kirkebukta Utbygging AS har fått tillatelse til utfylling av masser i sjø utenfor Kirkebukta Brygge i Kragerø kommune.


Publisert 28.04.2022

Landsomfattende tilsyn med kunstgressbaner

Kunstgressbaner med gummigranulat skal kontrolleres i en landsomfattende tilsynsaksjon som Statsforvalteren gjennomfører på oppdrag for Miljødirektoratet. 


Publisert 27.04.2022

Tillatelse til mudring – Bråtaneveien i Kragerø

Statsforvalteren har behandlet søknad om tillatelse etter forurensningsloven.


Publisert 22.02.2022

Bot for lovbrot

Statsadvokatane i Vestfold, Telemark og Buskerud har konkludert med at Ragn-Sells har brote lova og forureningsløyvet. Selskapet er ilagt ei bot på 1,5 millionar kroner.


Kontakt oss

Fagsjef Forurensning:
Siv Hege Wang Grøvo
Telefon 33 37 23 18

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandlet etter samme prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angående en spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjelder saken personsensitive opplysninger, kan du òg sende sikker melding 

Kontakt oss

Direktør miljøavdelingen:
Grethe Helgås
Telefon 33 37 23 09

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandlet etter samme prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angående en spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjelder saken personsensitive opplysninger, kan du òg sende sikker melding