Forurensning

Marin forsøpling.
Marin forsøpling. Foto: Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.
Oppdatert 05.01.2024

Statsforvalteren er forurensningsmyndighet for en lang rekke virksomheter og tiltak, og kan gi tillatelse til aktiviteter som kan medføre forurensning. Ansvarsområdene våre omfatter blant annet helse- og miljøfarlige kjemikalier, avfall og gjenvinning, luftforurensning og støy samt forurensning av vann og grunn.

Dette er noen av Statsforvalterens oppgaver etter forurensningsloven:

  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med landbaserte industribedrifter. Mange bedrifter trenger ikke egen tillatelse fra Statsforvalteren, men skal følge gjeldende forskrifter. Dette gjelder blant annet for pukk- og asfaltverk, fyringsanlegg og skipsverft.
  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avfallsbehandlingsanlegg som avfallsdeponier, mottaks- og sorteringsanlegg, bilvrakplasser og behandling av avløpsslam.
  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avløpsanlegg i store tettsteder.
  • behandle søknader om mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag.
  • føre tilsyn med at virksomheter oppfyller leveringsplikten for farlig avfall og andre generelle plikter i forurensings- og avfallsforskriftene
  • følge opp områder med forurenset grunn og nedlagte kommunale deponier.
  • veilede og føre tilsyn med kommunene på områder der kommunen er forurensningsmyndighet.

Vis mer

 

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 06.05.2024

Landbasert akvakultur kontrolleres over hele landet

Miljøforvaltningen har i år en landsomfattende tilsynsaksjon med landbasert oppdrett av fisk. Statsforvalterne vil kontrollere flest mulig anlegg.


Publisert 20.03.2024

Kommunene må utrede nitrogenfjerning fra store avløpsanlegg

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark pålegger tolv kommuner i nedbørsfeltet til Oslofjorden å utrede mulighetene for nitrogenfjerning fra de store avløpsrenseanleggene.


Publisert 07.03.2024

Mange brudd ved anlegg for kasserte kjøretøy

Statsforvalterne gjennomførte i 2023 en tilsynsaksjon med anlegg for kasserte kjøretøy. 63 anlegg over hele landet ble kontrollert. Det ble avdekket flere brudd på regelverket.


Publisert 27.02.2024

Statsforvalteren fører tilsyn med anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall

Statsforvalterne skal kontrollere om anleggene for mottak og mellomlagring av farlig avfall overholder kravene i avfallsforskriften og tillatelser etter forurensningsloven.


Publisert 10.01.2024

Industrien må betale gebyr for eigenkontrollrapportar

Frå i år må verksemder med løyve etter forureiningslova betale gebyr for styresmaktene si sakshandsaming av eigenkontroll.


Publisert 29.11.2023

Ny informasjonsside om mikroplastrestriksjonen

Miljødirektoratet har utarbeidet en ny temaside om den nye restriksjonen for tilsatt mikroplast gir nyttig informasjon for berørte næringsaktører.


Publisert 17.10.2023

Vrakpant på kasserte fritidsbåtar

Mindre fartøy som seglbrett, kano, gummibåt med skrog og kajakk, inngår også i tilskotsordninga.


Publisert 05.09.2023

Behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy skal kontrolleres

Statsforvalterne over hele landet gjennomfører i september og oktober en tilsynsaksjon der behandlingsanlegg som håndterer kasserte kjøretøy skal kontrolleres.


Publisert 20.03.2023

Landsdekkende tilsynsaksjon

Statsforvalterne over hele landet skal i perioden mars til oktober 2023 gjennomfører en tilsynsaksjon med prosjekter som gjelder mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag.


Publisert 12.01.2023

Nye regler for betongbransjen

Fra 01.01.23 er det i innført nye regler for betongbransjen jf. nytt kapittel 33 i forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) om forurensning fra produksjon av fabrikkbetong, betongvarer og betongelementer.


Kontakt oss

Fagsjef Forurensning:
Siv Hege Wang Grøvo
Telefon 33 37 23 18

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandlet etter samme prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angående en spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjelder saken personsensitive opplysninger, kan du òg sende sikker melding 

Kontakt oss

Direktør miljøavdelingen:
Grethe Helgås
Telefon 33 37 23 09

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandlet etter samme prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angående en spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjelder saken personsensitive opplysninger, kan du òg sende sikker melding