Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Forureining

Statsforvaltaren er forureiningsstyresmakt for ei lang rekkje verksemder og tiltak, og kan gi løyve til aktivitetar som kan medføre forureining. Ansvarsområda våre omfattar mellom anna helse- og miljøfarlege kjemikaliar, avfall og gjenvinning, luftforureining og støy, i tillegg til forureining av vatn og grunn.

Dette er nokre av Statsforvaltarens oppgåver etter forureiningslova: 

  • behandle utsleppssøknader og føre tilsyn med landbaserte industribedrifter. Mange bedrifter treng ikkje eige løyve frå Statsforvaltaren, men skal følgje gjeldande forskrifter. Dette gjeld blant anna for pukk- og asfaltverk, fyringsanlegg og skipsverft.
  • behandle utsleppssøknader og føre tilsyn med avfallsbehandlingsanlegg som avfallsdeponi, mottaks- og sorteringsanlegg, bilvrakplassar og behandling av avløpsslam.
  • behandle utsleppssøknader og føre tilsyn med avløpsanlegg i store tettstader.
  • behandle søknader om mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag.
  • føre tilsyn med at verksemder oppfyller leveringsplikta for farleg avfall og andre generelle plikter i forureinings- og avfallsforskriftene blir oppfylt
  • følgje opp område med ureina grunn og nedlagde kommunale deponi.
  • rettleie og føre tilsyn med kommunane på område der kommunen er ureiningsmyndigheit.

Vis meir


21.01.2021

Løyve for Statnett SF til mudring og utfylling

Statnett SF har fått løyve til å mudre og fylle ut for å etablere kai ved Borgestad næringsområde i Skien kommune.


15.01.2021

Utsleppsløyve for Ragn-Sells AS avd. Porsgrunn

Statsforvaltaren har vedteke å gi Ragn-Sells AS avd. Porsgrunn løyve til verksemd etter forureiningslova på visse vilkår.


13.01.2021

Statsforvaltaren har anmeldt Ragn-Sells

Statsforvaltaren gjennomførte eit tilsyn hos Ragn-Sells på Skjerkøya i september 2020. Ved bruk av undervatnsdrone vart det avdekt store mengder dekklipp på sjøbotnen utanfor anlegget.


11.01.2021

Marin forsøpling: Nå kan du søke om støtte

Planlegg du å rydda avfall langs strender eller på sjøbotnen i 2021? 


15.12.2020

Utsleppsløyve for nye Prestestranda renseanlegg

Drangedal kommune har fått løyve til utslepp av kommunalt avløpsvatn og overvatn frå Prestestranda avløpsanlegg i Prestestranda tettbygd område og tilhøyrande avløpsnett.


24.11.2020

Smådyrkrematoriet AS i Skien har fått løyve til verksemd

Fylkesmannen har vedtatt å gi Smådyrkrematoriet AS løyve til verksemd etter forureiningslova på visse vilkår.


24.11.2020

Styresmaktene tilrår ikkje å bygge på gamle avfallsdeponi

Kommunane må ikkje gi løyve til at det vert sett opp bygningar, der mange menneske oppheld seg, på nedlagde deponi som kan lekke ut helseskadelege gassar.


23.11.2020

Rolf Grohs AS har fått permanent løyve til verksemd på visse vilkår

Rolf Grohs AS har fått permanent løyve til mottak og handsaming av ulike overskytande masser, rester av asfalt og betong ved Granmo sandtak.


23.11.2020

Utsleppsløyve for nye Søbyholmen renseanlegg

Tønsberg kommune har fått løyve til utslepp av kommunalt avløpsvatn og overvatn frå Søbyholmen avløpsanlegg i Kirkevoll Brekkeåsen tettbygd område og tilhøyrande avløpsnett.


01.10.2020

Handtering av overskotssnø

Statsforvaltaren forventar at vegeigarar har utarbeida ein miljømessig forsvarleg plan for sin snøhandtering.