Forureining

Marin forsøpling.
Marin forsøpling. Foto: Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.
Oppdatert 07.03.2023

Statsforvaltaren er forureiningsstyresmakt for ei lang rekkje verksemder og tiltak, og kan gi løyve til aktivitetar som kan medføre forureining. Ansvarsområda våre omfattar mellom anna helse- og miljøfarlege kjemikaliar, avfall og gjenvinning, luftforureining og støy, i tillegg til forureining av vatn og grunn.

Dette er nokre av Statsforvaltarens oppgåver etter forureiningslova: 

  • behandle utsleppssøknader og føre tilsyn med landbaserte industribedrifter. Mange bedrifter treng ikkje eige løyve frå Statsforvaltaren, men skal følgje gjeldande forskrifter. Dette gjeld blant anna for pukk- og asfaltverk, fyringsanlegg og skipsverft.
  • behandle utsleppssøknader og føre tilsyn med avfallsbehandlingsanlegg som avfallsdeponi, mottaks- og sorteringsanlegg, bilvrakplassar og behandling av avløpsslam.
  • behandle utsleppssøknader og føre tilsyn med avløpsanlegg i store tettstader.
  • behandle søknader om mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag.
  • føre tilsyn med at verksemder oppfyller leveringsplikta for farleg avfall og andre generelle plikter i forureinings- og avfallsforskriftene blir oppfylt
  • følgje opp område med ureina grunn og nedlagde kommunale deponi.
  • rettleie og føre tilsyn med kommunane på område der kommunen er ureiningsmyndigheit.

Vis meir

 

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 20.03.2023

Landsdekkende tilsynsaksjon

Statsforvalterne over hele landet skal i perioden mars til oktober 2023 gjennomfører en tilsynsaksjon med prosjekter som gjelder mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag.


Publisert 12.01.2023

Nye regler for betongbransjen

Fra 01.01.23 er det i innført nye regler for betongbransjen jf. nytt kapittel 33 i forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) om forurensning fra produksjon av fabrikkbetong, betongvarer og betongelementer.


Publisert 13.10.2022

Vrakpant på kasserte fritidsbåtar

Mindre fartøy som seglbrett, kano, gummibåt med skrog og kajakk, inngår også i tilskotsordninga.


Publisert 02.06.2022

Tillatelse til redusert rensing – Sandefjord renseanlegg

Statsforvalteren har behandlet søknad om tillatelse etter forurensningsloven.


Publisert 01.06.2022

Tillatelse til utfylling utenfor Kirkebukta Brygge i Kragerø

Kirkebukta Utbygging AS har fått tillatelse til utfylling av masser i sjø utenfor Kirkebukta Brygge i Kragerø kommune.


Publisert 28.04.2022

Landsomfattende tilsyn med kunstgressbaner

Kunstgressbaner med gummigranulat skal kontrolleres i en landsomfattende tilsynsaksjon som Statsforvalteren gjennomfører på oppdrag for Miljødirektoratet. 


Publisert 27.04.2022

Tillatelse til mudring – Bråtaneveien i Kragerø

Statsforvalteren har behandlet søknad om tillatelse etter forurensningsloven.


Publisert 22.02.2022

Bot for lovbrot

Statsadvokatane i Vestfold, Telemark og Buskerud har konkludert med at Ragn-Sells har brote lova og forureningsløyvet. Selskapet er ilagt ei bot på 1,5 millionar kroner.


Publisert 04.02.2022

Anmelder Bane NOR for ulovlige utslipp

Statsforvalteren har anmeldt Bane NOR for ulovlige utslipp av urenset vann fra anleggsarbeidene mellom Barkåker og Nykirke.


Publisert 27.01.2022

Statsforvalteren vil følge opp kommunene med nye tilsyn

Så mange som 50 av 55 kontrollerte kommuner bryter miljøregelverket og har ikke god nok oversikt over tilstanden til avløpssystemet. Dette viser en landsdekkende kontrollaksjon i 2021.


Kontakt oss

Fagsjef Forurensning:
Siv Hege Wang Grøvo
Telefon 33 37 23 18

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandlet etter samme prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angående en spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjelder saken personsensitive opplysninger, kan du òg sende sikker melding 

Kontakt oss

Direktør miljøavdelingen:
Grethe Helgås
Telefon 33 37 23 09

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandlet etter samme prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angående en spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjelder saken personsensitive opplysninger, kan du òg sende sikker melding