Forureining

Marin forsøpling.
Marin forsøpling. Foto: Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.
Oppdatert 03.01.2022

Statsforvaltaren er forureiningsstyresmakt for ei lang rekkje verksemder og tiltak, og kan gi løyve til aktivitetar som kan medføre forureining. Ansvarsområda våre omfattar mellom anna helse- og miljøfarlege kjemikaliar, avfall og gjenvinning, luftforureining og støy, i tillegg til forureining av vatn og grunn.

Dette er nokre av Statsforvaltarens oppgåver etter forureiningslova: 

  • behandle utsleppssøknader og føre tilsyn med landbaserte industribedrifter. Mange bedrifter treng ikkje eige løyve frå Statsforvaltaren, men skal følgje gjeldande forskrifter. Dette gjeld blant anna for pukk- og asfaltverk, fyringsanlegg og skipsverft.
  • behandle utsleppssøknader og føre tilsyn med avfallsbehandlingsanlegg som avfallsdeponi, mottaks- og sorteringsanlegg, bilvrakplassar og behandling av avløpsslam.
  • behandle utsleppssøknader og føre tilsyn med avløpsanlegg i store tettstader.
  • behandle søknader om mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag.
  • føre tilsyn med at verksemder oppfyller leveringsplikta for farleg avfall og andre generelle plikter i forureinings- og avfallsforskriftene blir oppfylt
  • følgje opp område med ureina grunn og nedlagde kommunale deponi.
  • rettleie og føre tilsyn med kommunane på område der kommunen er ureiningsmyndigheit.

Vis meir

 

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 28.04.2022

Landsomfattende tilsyn med kunstgressbaner

Kunstgressbaner med gummigranulat skal kontrolleres i en landsomfattende tilsynsaksjon som Statsforvalteren gjennomfører på oppdrag for Miljødirektoratet. 


Publisert 27.04.2022

Tillatelse til mudring – Bråtaneveien i Kragerø

Statsforvalteren har behandlet søknad om tillatelse etter forurensningsloven.


Publisert 22.02.2022

Bot for lovbrot

Statsadvokatane i Vestfold, Telemark og Buskerud har konkludert med at Ragn-Sells har brote lova og forureningsløyvet. Selskapet er ilagt ei bot på 1,5 millionar kroner.


Publisert 04.02.2022

Anmelder Bane NOR for ulovlige utslipp

Statsforvalteren har anmeldt Bane NOR for ulovlige utslipp av urenset vann fra anleggsarbeidene mellom Barkåker og Nykirke.


Publisert 27.01.2022

Statsforvalteren vil følge opp kommunene med nye tilsyn

Så mange som 50 av 55 kontrollerte kommuner bryter miljøregelverket og har ikke god nok oversikt over tilstanden til avløpssystemet. Dette viser en landsdekkende kontrollaksjon i 2021.


Publisert 10.01.2022

Nå kan du søke om støtte til å rydde marin forsøpling

Planlegger du å rydde avfall langs kysten i 2022? Fra 5. januar kan du søke om støtte til prosjekter gjennom tilskuddsordningen hos Senter mot marin forsøpling.


Publisert 05.11.2021

Vrakpant - tilskot til innlevering av kasserte fritidsbåtar

1 000 kroner får du når fritidsbåten din vert levert inn til eit lovleg avfallsmottak som båtvrak


Publisert 05.11.2021

Midlar til opprydding i forureina grunn og sjøbotn

Formålet med tilskotsordninga er å bidra til gjennomføring av oppryddingstiltak i grunn på land og i botn i sjø og ferskvatn som er forureina med miljøgifter.


Publisert 14.10.2021

Tilsynsaksjon - Behandling av EE-avfall

Miljødirektoratet og Statsforvaltaren gjennomfører no ein tilsynsaksjon hos behandlingsanlegg for EE- og metallavfall i alle fylke. Aksjonen er ein del av arbeidet for å hindre at EE-avfall blir handtert ulovleg og hamnar på avvegar. 


Publisert 23.08.2021

Tilsynsaksjon avløp – kommuneleiinga sitt ansvar

Statsforvaltaren skal delta i nasjonal tilsynsaksjon i regi av Miljødirektoratet. Målet er å kontrollere om kommunen tar sitt ansvar for tilstrekkeleg reinsing av avløpsvatn og at kommunen ikkje tillet utbygging utan tilstrekkeleg kapasitet ved avløpsnett og reinseanlegg.


Kontakt oss

Fagsjef Forurensning:
Siv Hege Wang Grøvo
Telefon 33 37 23 18

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandla etter same prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angåande ei spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjeld saka personsensitive opplysningar, kan du òg sende sikker melding 

Kontakt oss

Direktør miljøavdelingen:
Grethe Helgås
Telefon 33 37 23 09

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandla etter same prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angåande ei spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjeld saka personsensitive opplysningar, kan du òg sende sikker melding