Forureining

Marin forsøpling.
Marin forsøpling. Foto: Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

Statsforvaltaren er forureiningsstyresmakt for ei lang rekkje verksemder og tiltak, og kan gi løyve til aktivitetar som kan medføre forureining. Ansvarsområda våre omfattar mellom anna helse- og miljøfarlege kjemikaliar, avfall og gjenvinning, luftforureining og støy, i tillegg til forureining av vatn og grunn.

Dette er nokre av Statsforvaltarens oppgåver etter forureiningslova: 

  • behandle utsleppssøknader og føre tilsyn med landbaserte industribedrifter. Mange bedrifter treng ikkje eige løyve frå Statsforvaltaren, men skal følgje gjeldande forskrifter. Dette gjeld blant anna for pukk- og asfaltverk, fyringsanlegg og skipsverft.
  • behandle utsleppssøknader og føre tilsyn med avfallsbehandlingsanlegg som avfallsdeponi, mottaks- og sorteringsanlegg, bilvrakplassar og behandling av avløpsslam.
  • behandle utsleppssøknader og føre tilsyn med avløpsanlegg i store tettstader.
  • behandle søknader om mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag.
  • føre tilsyn med at verksemder oppfyller leveringsplikta for farleg avfall og andre generelle plikter i forureinings- og avfallsforskriftene blir oppfylt
  • følgje opp område med ureina grunn og nedlagde kommunale deponi.
  • rettleie og føre tilsyn med kommunane på område der kommunen er ureiningsmyndigheit.

Vis meir

 

 


Publisert 05.11.2021

Vrakpant - tilskot til innlevering av kasserte fritidsbåtar

1 000 kroner får du når fritidsbåten din vert levert inn til eit lovleg avfallsmottak som båtvrak


Publisert 05.11.2021

Midlar til opprydding i forureina grunn og sjøbotn

Formålet med tilskotsordninga er å bidra til gjennomføring av oppryddingstiltak i grunn på land og i botn i sjø og ferskvatn som er forureina med miljøgifter.


Publisert 14.10.2021

Tilsynsaksjon - Behandling av EE-avfall

Miljødirektoratet og Statsforvaltaren gjennomfører no ein tilsynsaksjon hos behandlingsanlegg for EE- og metallavfall i alle fylke. Aksjonen er ein del av arbeidet for å hindre at EE-avfall blir handtert ulovleg og hamnar på avvegar. 


Publisert 23.08.2021

Tilsynsaksjon avløp – kommuneleiinga sitt ansvar

Statsforvaltaren skal delta i nasjonal tilsynsaksjon i regi av Miljødirektoratet. Målet er å kontrollere om kommunen tar sitt ansvar for tilstrekkeleg reinsing av avløpsvatn og at kommunen ikkje tillet utbygging utan tilstrekkeleg kapasitet ved avløpsnett og reinseanlegg.


Publisert 13.08.2021

Not Sinterco Pulverlakk AS har fått løyve etter forureiningslova

Statsforvaltaren har gjeve Not Sinterco Pulverlakk AS løyve til verksemd etter forureiningslova for anlegget på Hegland industriområde i Larvik kommune.


Publisert 02.07.2021

Regulering av kunstgrasbanar med gummigranulat

Frå 1. juli 2021 gjeld nye reglar med mellom anna strengare krav til fysiske barrierar rundt kunstgrasbanar, og krav om forsvarleg handtering av snø som inneheld granulat.


Publisert 01.06.2021

Vrakpant til 13 000 båtar i 2020

Vrakpant på fritidsbåtar er med på å redusera forsøpling i naturen. Over 36 millionar kroner har vorte utbetalte sidan ordninga starta i 2017.


Publisert 18.05.2021

Skipsverft må greia ut tiltak mot forureina sjøbotn

Tre skipsverft i Vestfold og Telemark klaga på tiltaksplanar for opprydding i forureina sjøbotn. Miljødirektoratet opprettheld alle vedtaka.


Publisert 23.03.2021

Tildeling av tilskot – marin forsøpling

Norges Jeger- og Fiskerforbund Telemark (NJF Telemark) og Oslofjorden Friluftsråd (OFS) har fått tilskot til tiltak for marin forsøpling frå Miljødirektoratet.


Publisert 25.02.2021

Førehandsvarsling - Utbetring av veg Kjønnesvikvatn i Tokke

Vestfold og Telemark fylkeskommune har søkt om løyve etter forureiningsregelverket til å fylle ut og mudre, ved Voilen og Ullsteinskredene i Tokke.


Kontakt oss

Fagsjef Forurensning:
Siv Hege Wang Grøvo
Telefon 33 37 23 18

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandla etter same prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angåande ei spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjeld saka personsensitive opplysningar, kan du òg sende sikker melding 

Kontakt oss

Fungerende direktør miljøavdelingen:
Grethe Helgås
Telefon 33 37 23 09

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandla etter same prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angåande ei spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjeld saka personsensitive opplysningar, kan du òg sende sikker melding