Håndtering av overskuddssnø

Snødeponi. Foto: Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
Snødeponi. Foto: Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Snø fra brøyting kan inneholde helse- og miljøskadelige stoffer, mikroplast, sand, slam, grus, salt og annet avfall. Feil håndtering av forurenset snø kan få negative konsekvenser for miljøet, og deponering av snø fra brøyting kan føre til ulovlig forurensning.

Statsforvalteren er svært restriktive med å gi tillatelse til dumping av snø i sjø og vassdrag. Vi oppfordrer til å opprette snødeponier som er plassert så langt unna sjø og vassdrag som mulig. Da vil en ha bedre kontroll med smeltevann, slam og søppel, og kan hindre at miljøgifter havner på avveie.

Dersom det må søkes om tillatelse etter forurensingsforskriften må dette søkes om i god tid før neste vintersesong. Saksbehandlingstiden er normalt 6 måneder.

Miljødirektoratets veileder: Gir informasjon til kommuner og private aktører som skal håndtere snø fra brøyting.

Ansvaret

Statsforvalteren forventer at veieier har utarbeidet en miljømessig forsvarlig plan for sin snøhåndtering.

Den som brøyter snø er selv ansvarlig for å gjennomføre en stedsspesifikk risikovurdering av forurensningsfaren forbundet med håndtering av snø, og for å innhente nødvendige tillatelser etter forurensningsloven. Det generelle forurensningsforbud er gitt i forurensningsloven § 7. De som håndterer større mengder overskuddssnø må kartlegge i hvilken grad deponeringen kan resultere i skade eller ulempe på nærliggende miljø.

Snødeponier må tilrettelegges slik at det reduserer faren for forurensning. Det må foreligge planer for hvordan smeltevann og massene med grus, sand,slam og annet avfall som blir liggende igjen skal håndteres etter snøsmelting.

Bør søke - på land og i vann

Dumping av snø i sjø og vassdrag er i hovedsak søknadspliktig etter forurensingsloven, fordi faren for forurensing og forsøpling er så stor. Statsforvalteren er svært restriktive med å gi tillatelse til dumping av snø i sjø og vassdrag.

Skal snøen deponeres på land, må en også søke tillatelse etter forurensningsloven dersom risikovurderingen viser at snødeponiet kan medføre skade eller ulempe på miljøet. Dersom det er fare for forurensing til vassdrag og grunn fra et snødeponi, må det søkes om utslippstillatelse fra Statsforvalteren.

Det er nødvendig å søke om tillatelse etter forurensningsloven til å deponere eller dumpe snø fra brøyting dersom alle tre kriteriene under gjelder: 

 1. Snøen kommer fra flere områder
 2. Snøen kommer fra steder hvor det er forventet at snøen kan være forurenset
 3. Det aktuelle snødeponiet skal brukes til å deponere snø over flere år av for eksempel kommunen eller andre store aktører.

Den ansvarlige må også søke kommunen om tillatelse for å etablere et snødeponi etter plan- og bygningsloven.

Søknaden

En søknad må minimum inneholde:

 • Stedspesifikk miljørisikovurdering
 • Tomten for snødeponi - skal være regulert til et slikt formål av kommunen 
 • Mengde snø
 • Hvor snøen kommer fra
 • Forurensingsgraden – Prøvetakingsprogram
 • Vurdering av smeltevann
 • Beskrivelse av sjø/vassdrag og naturtyper som kan påvirkes
 • Avbøtende tiltak som kan redusere faren for forurensning
  • Renseløsninger for smeltevann
  • Tette dekke
  • Oppsamling av overvann
  • Tiltak for opprydding på området etter snøsmelting

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 05.12.2022

Kommunene sin håndtering av overskuddssnø

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark har ført tilsyn med håndtering av overskuddssnø fra kommunale veier. Tilsynene viste at tre av fem undersøkte kommuner har gått bort fra å dumpe overskuddssnø i sjø eller vassdrag.


Kontakt oss

Fagsjef Forurensning:
Siv Hege Wang Grøvo
Telefon 33 37 23 18

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandla etter same prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angåande ei spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjeld saka personsensitive opplysningar, kan du òg sende sikker melding 

Kontakt oss

Direktør miljøavdelingen:
Grethe Helgås
Telefon 33 37 23 09

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandla etter same prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angåande ei spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjeld saka personsensitive opplysningar, kan du òg sende sikker melding