Miljø og klima

Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Fylkesmannen skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer

Kontakt oss

Fungerende direktør miljøavdelingen:
Grethe Helgås
Telefon 33 37 23 09

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandla etter same prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angåande ei spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjeld saka personsensitive opplysningar, kan du òg sende sikker melding 


18.10.2021

Overføring av løyve frå ØPD AS til Bluegreen Visions AS

Løyve etter forureiningslova og forureiningsforskrifta til utfylling ved Asdalstrand i Bamble kommune er overført frå ØPD AS til Bluegreen Visions AS grunna konkurs.


15.10.2021

Frivillig vern av skog - Verneplan for tre områder

Statsforvaltaren sender med dette tre verneplanar på høyring.


14.10.2021

Naturtypekartlegging i 2022

Statsforvaltaren ber om forslag til område for naturtypekartlegging i 2022.


14.10.2021

Tilsynsaksjon - Behandling av EE-avfall

Miljødirektoratet og Statsforvaltaren gjennomfører no ein tilsynsaksjon hos behandlingsanlegg for EE- og metallavfall i alle fylke. Aksjonen er ein del av arbeidet for å hindre at EE-avfall blir handtert ulovleg og hamnar på avvegar. 


12.10.2021

Utdjuping av farlei – innsegling Kragerø

Kystverket Sørøst søker Statsforvaltaren om løyve etter forureiningslova til tiltak i sjø i farlei for innsegling til Kragerø og vidare inn til Hellefjorden. 


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Ved akutt forureining, ring 110!

Statsforvaltaren si miljøavdeling gir faglege råd til Kystverket og kommunane om korleis dei skal ta vare på naturen i den akutte situasjonen.

Statsforvaltaren sine oppgåver ved akutt forureining.