Miljø og klima

Oppdatert 20.12.2023

Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Statsforvalteren skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer

Kontakt oss

Direktør miljøavdelingen:
Grethe Helgås
Telefon 33 37 23 09

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandlet etter samme prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angående en spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjelder saken personsensitive opplysninger, kan du òg sende sikker melding


27.02.2024

Statsforvalteren fører tilsyn med anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall

Statsforvalterne skal kontrollere om anleggene for mottak og mellomlagring av farlig avfall overholder kravene i avfallsforskriften og tillatelser etter forurensningsloven.


23.02.2024

Høyring av verneplan for skog

Forslag til utviding av Kleppefjell naturreservat i Hjartdal kommune – med endring av namn til Kleppefjell og Venelinuten naturreservat.


23.02.2024

Kommunene kan søke om tilskudd til natur

Regjeringen styrker kommunenes tilskuddsordning for natur med 50 millioner kroner under navnet «Natursats».


21.02.2024

Søknad om mudring (inkludert sprenging) og peling ved Frier Vest i Bamble

Grenland Havn IKS søker om tillatelse etter forurensningsloven til å mudre (inkludert sprenge) og pele for å etablere kai med tilstrekkelig seglingsdyp ved Frier Vest i Bamble kommune.


19.02.2024

Invitasjon - webinarserie om klima og natur i kommunal planlegging

Det er økt oppmerksomhet og forventninger til ivaretagelse av klima og naturhensyn i arealplanleggingen, og i den sammenheng er kompetanseutvikling viktig.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel