Verneområder

Sandebukta landskapsvernområde.
Sandebukta landskapsvernområde. Foto: Birgit Brosø.
Oppdatert 20.12.2023

Den største trusselen mot naturmangfoldet i Norge er at leveområder for dyr og planter blir ødelagt og delt opp. Naturreservater, nasjonalparker og andre verneområder bidrar til å sikre naturverdier og bevare områder av internasjonal, nasjonal og regional verdi. Verneområder kan også opprettes for å ta vare på landskapets egenart og kulturminner.

Forvaltning av verneområdene

Ansvaret for å forvalte verneområdene er delt mellom sentrale og lokale myndigheter. Statsforvalteren er forvaltningsmyndighet i de fleste naturreservatene. Fra 2010 har kommuner med areal i nasjonalparker og større landskapsvernområder fått tilbud om å overta forvaltningsansvaret. Det er opprettet flere interkommunale verneområdestyrer. En statlig ansatt verneområdeforvalter er sekretær for styrene.

Forvaltningsmyndighetene skal først og fremst håndheve vernereglene og utarbeide forvaltnings- og skjøtselsplaner. De har også ansvar for informasjon og merking i verneområdene. Dette gjøres i samarbeid med Statens naturoppsyn (SNO).

Du kan ferdes i verneområdene

Allemannsretten gir deg mulighet til å ferdes fritt i verneområdene. All ferdsel må skje hensynsfullt, slik at dyr og planter ikke blir skadet eller forstyrret. I enkelte områder kan det være ferdselsforbud deler av året, som i hekke- og yngletida. Av hensyn til dyrelivet er det forbud mot å jakte i fuglefredningsområder og en del naturreservat, men i mange verneområder kan du jakte og fiske så sant du har gyldig jakt- og fiskekort. Du kan fritt plukke bær og sopp.

Det er et mål at motorisert ferdsel i verneområdene skal begrenses, både av hensyn til dyre- og plantelivet, faren for sporskader og for at man skal kunne oppleve naturen uten forstyrrende bråk. Du kan søke om å drive motorferdsel i et verneområde. Det er Statsforvalteren som behandler søknaden.

Regler for å fly droner i naturen

Hvis du skal fly drone i et naturområde, må du først sjekke om det finnes spesielle restriksjoner der du ønsker å fly. Selv om du ikke er i et område med restriksjoner, må du sørge for at droneflygingen ikke forstyrrer for eksempel fugle- eller dyreliv.

De generelle reglene for å fly droner, finner du på Luftfartstilsynets nettsider om droner og modellfly.

Hvilke andre regler som gjelder for å fly droner, avhenger av hvor du befinner deg. Hvis området ligger i et naturvernområde, må du undersøke hvilke regler som gjelder for akkurat dette området. Alle verneområder har sin egen verneforskrift som gir regler for området. Miljødirektoratets nettsider har en kartløsning som gjør det lett å finne ut om et område er vernet. I kartløsningen finner du også lenke til verneforskriftene som gjelder.

Som hovedregel er bruk av droner forbudt i nasjonalparkene og de store landskapsvernområdene. Dette er både av hensyn til dyrelivet, og av hensyn til friluftsliv og forstyrrelser.

Hvis du ønsker å fly drone i et verneområde hvor det er forbudt, må du først søke om tillatelse. Søknaden skal sendes til forvaltningsmyndigheten for verneområdet. Verneforskriften har informasjon om hvem som er forvaltningsmyndighet.

Vis mer

Forvaltning av verneområdene i Vestfold og Telemark

De aller fleste naturvernområdene i Vestfold og Telemark blir forvaltet av Statsforvalteren. Men de tre største verneområdene har eget verneområdestyre og egne verneområdeforvaltere.

1. Brattefjell-Vindeggen landskapsvernområde 

2. Færder nasjonalpark 

3. Jomfruland nasjonalpark 

 

Tre fylkesvise tilsynsutvalg hos statsforvalterene i Vestland, Oslo og Viken, og Vestfold og Telemark forvalter Hardangervidda nasjonalpark

Noen kommuner har også tatt over forvaltningsansvaret for noen av sine naturvernområder. Det gjelder Fyresdal, Hjartdal, Tinn og Tokke kommuner.

 

Verneområdene finner du i naturbase

Naturbase.no gir oversikt over alle naturvernområder i Norge, både kart og annen informasjon.
For å finne et ønsket naturvernområde, gjør følgende:

1. Gå til www.naturbase.no

2. Klikk på «Opne Naturbase kart»
3. Klikk på «Vis kartlagsliste» oppe til venstre
4. Klikk på «Naturvernområder» og huk av på «Naturvernområder Alle»
5. Zoom deg inn på det området du er interessert i
6. Klikk på verneområdet og du får opp en boks med knappen «Faktaark». Klikker du på denne får du opp mer informasjon om verneområdet. Her står det også hvem som er forvaltningsmyndighet.

 

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 18.12.2023

Hummerbakken naturreservat - Godkjent forvaltningsplan og tilhørende besøksstrategi

Forslag til forvaltningsplan for Hummerbakken naturreservat som var på høring, er nå godkjent. Planen vil være et viktig verktøy i den videre forvaltningen av reservatet.


Publisert 09.05.2023

Statsforvalteren har startet det viktige arbeidet med bevaring av verdifull natur

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark har startet arbeidet med å finne verdifulle naturområder på tvers av fylket som kan være gode kandidater for et fremtidig vern. Dette arbeidet går under navnet supplerende vern.


Publisert 16.02.2023

Forvaltningsplanen for Skrim og Sauheradfjella NR er oppdatert

Forslaget til forvaltningsplan som var på høyring i 2021 er no oppdatert og godkjend. Den oppdaterte planen er eit viktig verktøy i forvaltninga av Skrim og Sauheradfjella naturreservat.


Publisert 29.09.2022

Oppstart av arbeid med to forvaltningsplaner

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark kunngjør oppstart av prosess med utarbeidelse av forvaltningsplaner for Hummerbakken naturreservat i Larvik og Sønstegård plante- og dyrefredningsområde i Færder.


Publisert 02.09.2022

Oppstart av arbeid med forvaltningsplan for Malmøya naturreservat

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark har meldt oppstart av arbeidet med forvaltningsplan for Malmøya naturreservat i Larvik kommune. 


Publisert 19.07.2021

Finn din nasjonalpark

Noreg har 47 nasjonalparkar, Vestfold og Telemark har tre av dei.


Publisert 03.01.2019, Sist endret 01.11.2021

Hardangervidda nasjonalpark

Hardangervidda nasjonalpark blei oppretta i 1981 og er 3422 kvadratkilometer stor.


Publisert 06.12.2018, Sist endret 13.03.2023

Færder nasjonalpark

Færder nasjonalpark er en marin nasjonalpark som ble opprettet i 2013. Området er et mye brukt friluftsområde som har stort biologisk mangfold og er rikt på kulturminner.


Publisert 06.12.2018, Sist endret 13.03.2023

Jomfruland nasjonalpark

Jomfruland nasjonalpark ble vedtatt opprettet 16. desember 2016 og ble offisielt åpnet 13. august 2017


Publisert 06.12.2018, Sist endret 13.03.2023

Brattefjell - Vindeggen landskapsvernområde

Brattefjell-Vindeggen landskapsvernområde med dyrelivfredning vart oppretta i 2000. Vedtaket gjeld eit område på 381,9 km2 i kommunane Hjartdal, Seljord, Vinje og Tinn 


Kontakt oss

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no


All kontakt på e-post blir behandlet etter samme prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angående en spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjelder saken personsensitive opplysninger, kan du òg sende sikker melding 

Telefon til vårt sentralbord:  33 37 10 00

Våre verneområder

Vi har vel 380 verneområder i Vestfold og Telemark. 

Disse finner du her:

Verneområder i Vestfold

Verneområder i Telemark