Verneområder

Sandebukta landskapsvernområde.
Sandebukta landskapsvernområde. Foto: Birgit Brosø.
Oppdatert 03.01.2022

Den største trusselen mot naturmangfoldet i Norge er at leveområder for dyr og planter blir ødelagt og delt opp. Naturreservater, nasjonalparker og andre verneområder bidrar til å sikre naturverdier og bevare områder av internasjonal, nasjonal og regional verdi. Verneområder kan også opprettes for å ta vare på landskapets egenart og kulturminner.

Forvaltning av verneområdene

Ansvaret for å forvalte verneområdene er delt mellom sentrale og lokale myndigheter. Statsforvalteren er forvaltningsmyndighet i de fleste naturreservatene. Fra 2010 har kommuner med areal i nasjonalparker og større landskapsvernområder fått tilbud om å overta forvaltningsansvaret. Det er opprettet flere interkommunale verneområdestyrer. En statlig ansatt verneområdeforvalter er sekretær for styrene.

Forvaltningsmyndighetene skal først og fremst håndheve vernereglene og utarbeide forvaltnings- og skjøtselsplaner. De har også ansvar for informasjon og merking i verneområdene. Dette gjøres i samarbeid med Statens naturoppsyn (SNO).

Du kan ferdes i verneområdene

Allemannsretten gir deg mulighet til å ferdes fritt i verneområdene. All ferdsel må skje hensynsfullt, slik at dyr og planter ikke blir skadet eller forstyrret. I enkelte områder kan det være ferdselsforbud deler av året, som i hekke- og yngletida. Av hensyn til dyrelivet er det forbud mot å jakte i fuglefredningsområder og en del naturreservat, men i mange verneområder kan du jakte og fiske så sant du har gyldig jakt- og fiskekort. Du kan fritt plukke bær og sopp.

Det er et mål at motorisert ferdsel i verneområdene skal begrenses, både av hensyn til dyre- og plantelivet, faren for sporskader og for at man skal kunne oppleve naturen uten forstyrrende bråk. Du kan søke om å drive motorferdsel i et verneområde. Det er Statsforvalteren som behandler søknaden.

Vis mer

Her finn du mye nyttig informasjon innenfor fagområdet

Egne regler for verneområder

I verneområdene kan det være spesielle regler om hvordan du kan ferdes og bruke naturen. Sjekk derfor alltid hva som gjelder i ditt verneområde før du skal ut på tur.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 29.09.2022

Oppstart av arbeid med to forvaltningsplaner

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark kunngjør oppstart av prosess med utarbeidelse av forvaltningsplaner for Hummerbakken naturreservat i Larvik og Sønstegård plante- og dyrefredningsområde i Færder.


Publisert 02.09.2022

Oppstart av arbeid med forvaltningsplan for Malmøya naturreservat

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark har meldt oppstart av arbeidet med forvaltningsplan for Malmøya naturreservat i Larvik kommune. 


Publisert 19.07.2021

Finn din nasjonalpark

Noreg har 47 nasjonalparkar, Vestfold og Telemark har tre av dei.


Kontakt oss

Fagsjef Natur:
Arne Christian Geving
Telefon 33 37 23 51 / 90 04 39 15

E-post
fmveacg@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandla etter same prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angåande ei spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjeld saka personsensitive opplysningar, kan du òg sende sikker melding 

Kontakt oss

Direktør miljøavdelingen:
Grethe Helgås
Telefon 33 37 23 09

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandla etter same prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angåande ei spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjeld saka personsensitive opplysningar, kan du òg sende sikker melding 

Våre verneområder

Vi har rundt 380 verneområder i Vestfold og Telemark. Det vernes nye områder hele tiden på grunn av stor satsing på frivillig skogvern.

Noen av de største vernområdene har egne verneområdestyrer som forvalter områdene. Dette gjelder Færder nasjonalpark, Jomfruland nasjonalpark, Hardangervidda nasjonalpark og Brattefjell-Vindeggen landskapsvernområde. 

Vi har laget egne sider om en del av verneområdene i Vestfold og Telemark. Disse finner du her:

Verneområder i Vestfold

Verneområder i Telemark