Verneområde

Sandebukta landskapsvernområde.
Sandebukta landskapsvernområde. Foto: Birgit Brosø.
Oppdatert 20.12.2023

Den største trusselen mot naturmangfaldet i Noreg er at leveområde for dyr og plantar blir øydelagde og delte opp. Naturreservat, nasjonalparkar og andre verneområde bidreg til å ta vare på naturverdiar og bevare område av internasjonal, nasjonal og regional verdi. Verneområde kan også opprettast for å ta vare på eigenart og kulturminne i landskapet.

Forvaltning av verneområda

Ansvaret for å forvalte verneområda er delt mellom sentrale og lokale styresmakter. Statsforvaltaren er forvaltningsstyresmakt i dei fleste naturreservata. Frå 2010 har kommunar med areal i nasjonalparkar og større landskapsvernområde fått tilbod om å overta forvaltningsansvaret. Det er oppretta fleire interkommunale verneområdestyre. Ein statleg tilsett verneområdeforvaltar er sekretær for styra.

Forvaltningsstyresmaktene skal først og fremst handheve vernereglane og utarbeide forvaltnings- og skjøtselsplanar. Dei har også ansvar for informasjon og merking i verneområda. Dette gjer dei i samarbeid med Statens naturoppsyn (SNO).

Du kan ferdast i verneområda

Allemannsretten gir deg høve til å ferdast fritt i verneområda. All ferdsel må skje omsynsfullt, slik at dyr og plantar ikkje blir skadde eller forstyrra. I enkelte område kan det vere ferdselsforbod delar av året, som i hekke- og yngletida. Av omsyn til dyrelivet er det forbode å jakte i fuglefredingsområde og ein del naturreservat, men i mange verneområde kan du jakte og fiske så sant du har gyldig jakt- og fiskekort. Du kan fritt plukke bær og sopp.

Det er eit mål at motorisert ferdsel i verneområda skal avgrensast, både av omsyn til dyre- og plantelivet og faren for sporskadar, og for at ein skal kunne oppleve naturen utan forstyrrande bråk. Du kan søkje om å drive motorferdsel i eit verneområde. Det er Statsforvaltaren som behandlar søknaden.

Reglar for å fly dronar i naturen

Dersom du skal fly drone i naturområde, må du først sjekke om det er spesielle restriksjonar der du ønskjer å fly. Sjølv om du ikkje er i eit område med restriksjonar, må du sørge for at droneflyginga ikkje uroar til dømes fugle- eller dyreliv.

Dei generelle reglane for å fly dronar, finn du på Luftfartstilsynets nettsider om dronar og modellfly.

Kva andre reglar som gjeld for å fly dronar, avheng av kvar du er. Dersom området ligg i eit naturvernområde, må du undersøkje kva reglar som gjeld for akkurat dette området. Alle verneområde har ei verneforskrift som gir reglar for området. Miljødirektoratets nettsider har ei kartløysing som gjer det lett å finne ut om eit område er verna. I kartløysinga finn du også lenke til verneforskrifta som gjeld.

Som hovudregel er bruk av dronar forbode i nasjonalparkane og dei store landskapsvernområda. Dette er både av omsyn til dyrelivet, og av omsyn til friluftsliv og ro.

Dersom du ønskjer å fly drone i eit verneområde der det er forbode, må du først søkje om løyve. Søknaden skal sendast til den instansen som har forvaltningsmynde for verneområdet. Verneforskrifta har informasjon om kven som har forvaltningsmynde.

Vis meir

Forvaltning av verneområdene i Vestfold og Telemark

De aller fleste naturvernområdene i Vestfold og Telemark blir forvaltet av Statsforvalteren. Men de tre største verneområdene har eget verneområdestyre og egne verneområdeforvaltere.

1. Brattefjell-Vindeggen landskapsvernområde 

2. Færder nasjonalpark 

3. Jomfruland nasjonalpark 

 

Tre fylkesvise tilsynsutvalg hos statsforvalterene i Vestland, Oslo og Viken, og Vestfold og Telemark forvalter Hardangervidda nasjonalpark

Noen kommuner har også tatt over forvaltningsansvaret for noen av sine naturvernområder. Det gjelder Fyresdal, Hjartdal, Tinn og Tokke kommuner.

 

Verneområdene finner du i naturbase

Naturbase.no gir oversikt over alle naturvernområder i Norge, både kart og annen informasjon.
For å finne et ønsket naturvernområde, gjør følgende:

1. Gå til www.naturbase.no

2. Klikk på «Opne Naturbase kart»
3. Klikk på «Vis kartlagsliste» oppe til venstre
4. Klikk på «Naturvernområder» og huk av på «Naturvernområder Alle»
5. Zoom deg inn på det området du er interessert i
6. Klikk på verneområdet og du får opp en boks med knappen «Faktaark». Klikker du på denne får du opp mer informasjon om verneområdet. Her står det også hvem som er forvaltningsmyndighet.

 

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 18.12.2023

Hummerbakken naturreservat - Godkjent forvaltningsplan og tilhørende besøksstrategi

Forslag til forvaltningsplan for Hummerbakken naturreservat som var på høring, er nå godkjent. Planen vil være et viktig verktøy i den videre forvaltningen av reservatet.


Publisert 09.05.2023

Statsforvalteren har startet det viktige arbeidet med bevaring av verdifull natur

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark har startet arbeidet med å finne verdifulle naturområder på tvers av fylket som kan være gode kandidater for et fremtidig vern. Dette arbeidet går under navnet supplerende vern.


Publisert 16.02.2023

Forvaltningsplanen for Skrim og Sauheradfjella NR er oppdatert

Forslaget til forvaltningsplan som var på høyring i 2021 er no oppdatert og godkjend. Den oppdaterte planen er eit viktig verktøy i forvaltninga av Skrim og Sauheradfjella naturreservat.


Publisert 29.09.2022

Oppstart av arbeid med to forvaltningsplaner

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark kunngjør oppstart av prosess med utarbeidelse av forvaltningsplaner for Hummerbakken naturreservat i Larvik og Sønstegård plante- og dyrefredningsområde i Færder.


Publisert 02.09.2022

Oppstart av arbeid med forvaltningsplan for Malmøya naturreservat

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark har meldt oppstart av arbeidet med forvaltningsplan for Malmøya naturreservat i Larvik kommune. 


Publisert 19.07.2021

Finn din nasjonalpark

Noreg har 47 nasjonalparkar, Vestfold og Telemark har tre av dei.


Publisert 03.01.2019, Sist endra 01.11.2021

Hardangervidda nasjonalpark

Hardangervidda nasjonalpark blei oppretta i 1981 og er 3422 kvadratkilometer stor.


Publisert 06.12.2018, Sist endra 13.03.2023

Færder nasjonalpark

Færder nasjonalpark er en marin nasjonalpark som ble opprettet i 2013. Området er et mye brukt friluftsområde som har stort biologisk mangfold og er rikt på kulturminner.


Publisert 06.12.2018, Sist endra 13.03.2023

Jomfruland nasjonalpark

Jomfruland nasjonalpark ble vedtatt opprettet 16. desember 2016 og ble offisielt åpnet 13. august 2017


Publisert 06.12.2018, Sist endra 13.03.2023

Brattefjell - Vindeggen landskapsvernområde

Brattefjell-Vindeggen landskapsvernområde med dyrelivfredning vart oppretta i 2000. Vedtaket gjeld eit område på 381,9 km2 i kommunane Hjartdal, Seljord, Vinje og Tinn 


Kontakt oss

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no


All kontakt på e-post blir behandlet etter samme prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angående en spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjelder saken personsensitive opplysninger, kan du òg sende sikker melding 

Telefon til vårt sentralbord:  33 37 10 00

Våre verneområder

Vi har vel 380 verneområder i Vestfold og Telemark. 

Disse finner du her:

Verneområder i Vestfold

Verneområder i Telemark