Verneområde

Sandebukta landskapsvernområde.
Sandebukta landskapsvernområde. Foto: Birgit Brosø.
Oppdatert 03.01.2022

Den største trusselen mot naturmangfaldet i Noreg er at leveområde for dyr og plantar blir øydelagde og delte opp. Naturreservat, nasjonalparkar og andre verneområde bidreg til å ta vare på naturverdiar og bevare område av internasjonal, nasjonal og regional verdi. Verneområde kan også opprettast for å ta vare på eigenart og kulturminne i landskapet.

Forvaltning av verneområda

Ansvaret for å forvalte verneområda er delt mellom sentrale og lokale styresmakter. Statsforvaltaren er forvaltningsstyresmakt i dei fleste naturreservata. Frå 2010 har kommunar med areal i nasjonalparkar og større landskapsvernområde fått tilbod om å overta forvaltningsansvaret. Det er oppretta fleire interkommunale verneområdestyre. Ein statleg tilsett verneområdeforvaltar er sekretær for styra.

Forvaltningsstyresmaktene skal først og fremst handheve vernereglane og utarbeide forvaltnings- og skjøtselsplanar. Dei har også ansvar for informasjon og merking i verneområda. Dette gjer dei i samarbeid med Statens naturoppsyn (SNO).

Du kan ferdast i verneområda

Allemannsretten gir deg høve til å ferdast fritt i verneområda. All ferdsel må skje omsynsfullt, slik at dyr og plantar ikkje blir skadde eller forstyrra. I enkelte område kan det vere ferdselsforbod delar av året, som i hekke- og yngletida. Av omsyn til dyrelivet er det forbode å jakte i fuglefredingsområde og ein del naturreservat, men i mange verneområde kan du jakte og fiske så sant du har gyldig jakt- og fiskekort. Du kan fritt plukke bær og sopp.

Det er eit mål at motorisert ferdsel i verneområda skal avgrensast, både av omsyn til dyre- og plantelivet og faren for sporskadar, og for at ein skal kunne oppleve naturen utan forstyrrande bråk. Du kan søkje om å drive motorferdsel i eit verneområde. Det er Statsforvaltaren som behandlar søknaden.

Vis meir

Her finn du mye nyttig informasjon innenfor fagområdet

Egne regler for verneområder

I verneområdene kan det være spesielle regler om hvordan du kan ferdes og bruke naturen. Sjekk derfor alltid hva som gjelder i ditt verneområde før du skal ut på tur.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 29.09.2022

Oppstart av arbeid med to forvaltningsplaner

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark kunngjør oppstart av prosess med utarbeidelse av forvaltningsplaner for Hummerbakken naturreservat i Larvik og Sønstegård plante- og dyrefredningsområde i Færder.


Publisert 02.09.2022

Oppstart av arbeid med forvaltningsplan for Malmøya naturreservat

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark har meldt oppstart av arbeidet med forvaltningsplan for Malmøya naturreservat i Larvik kommune. 


Publisert 19.07.2021

Finn din nasjonalpark

Noreg har 47 nasjonalparkar, Vestfold og Telemark har tre av dei.


Kontakt oss

Fagsjef Natur:
Arne Christian Geving
Telefon 33 37 23 51 / 90 04 39 15

E-post
fmveacg@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandla etter same prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angåande ei spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjeld saka personsensitive opplysningar, kan du òg sende sikker melding 

Kontakt oss

Direktør miljøavdelingen:
Grethe Helgås
Telefon 33 37 23 09

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandla etter same prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angåande ei spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjeld saka personsensitive opplysningar, kan du òg sende sikker melding 

Våre verneområder

Vi har rundt 380 verneområder i Vestfold og Telemark. Det vernes nye områder hele tiden på grunn av stor satsing på frivillig skogvern.

Noen av de største vernområdene har egne verneområdestyrer som forvalter områdene. Dette gjelder Færder nasjonalpark, Jomfruland nasjonalpark, Hardangervidda nasjonalpark og Brattefjell-Vindeggen landskapsvernområde. 

Vi har laget egne sider om en del av verneområdene i Vestfold og Telemark. Disse finner du her:

Verneområder i Vestfold

Verneområder i Telemark