Verneområder i Vestfold

Skagerrak Forlag gav i 2013 ut en bok over alle naturvernområdene i Vestfold hvor Fylkesmannen i Vestfold leverte innholdet. Basert på disse tekstene og bildene ser du under enkeltbeskrivelser av Vestfolds verneområder. Gjennom ordningen med frivillig skogvern har mellom to og fire nye verneområder kommet til hvert år siden den gang. Dette er også publisert i listen under. 


Publisert 25.03.2021

Petersætra og Trestikledalen naturreservat

Petersætra og Trestikledalen er et todelt område som ligger nord for Blindevannet i Holmestrand og Drammen kommuner.


Publisert 25.03.2021

Grøum naturreservat

Grøum er et mindre område i Tønsberg kommune, sør for fv. 3178. Lokaliteten ligger 80-104 m.o.h. og utgjør en mindre kolle med ei bratt vestvendt liside og med en slak østvendt mindre helling. Lengst vest finnes et flatt mindre område beliggende mellom jorder.


Publisert 24.03.2021

Kvelderønningen naturreservat

Kvelderønningen naturreservat er et mindre skogområde beliggende om lag 44-260 meter over havet nord for Skjærsjøen i Larvik kommune, vest for Kvelde. Kvelderønningen ble vernet i juni 2020.


Publisert 07.02.2019

St. Hansåsen naturreservat

St. Hansåsen er et nokså lite naturskogsområde beliggende om lag 150-254 meter over havet øst for Bergsvannet i Holmestrand kommune. 


Publisert 07.02.2019

Lågabakkane naturreservat

Lågabakkane naturreservat er et lite område beliggende om lag 40-90 moh, øst for Numedalslågen nordvest i Larvik kommune. 


Publisert 10.01.2019

Presteseter naturreservat

Presteseter er den eneste større, gamle granskogen i Vestfold. Reservatet er scene for en av de største kjente tiurleikene i fylket.


Publisert 10.01.2019

Skibergfjell naturreservat

Skibergfjell naturreservat i Hof kommune er en utvidelse av tidligere Markenrud naturreservat og er nå det nest største verneområdet i Vestfold på 7190 dekar. Bare Færder nasjonalpark er større.


Publisert 09.01.2019

Svenner fyr fuglefredningsområde

En svært tidlig form for verneplan var fredningen i 1935 av fuglelivet på 50 utvalgte fyrstasjoner langs hele norskekysten. Fuglelivsfredningen på Svenner var en av disse.


Publisert 09.01.2019

Nevlungstranda naturreservat

Vindens evne til å forme kystnær skog, og spesielt trekronene, er lett å se i Nevlungstranda naturreservat.


Publisert 09.01.2019

Hemskilen naturreservat

Hemskilen er et regionalt verdifullt beite- og oppvekstområde for vannfugler i hekkesesongen, og rasteplass og hvileområde for ender, vadefugler, gjess og spurvefugler på trekk.