Verneområder i Telemark

Oppdatert 13.03.2023

Miljøstatus: Verneområder i Telemark

Her kan du zoom inn og ut, klikk i områdene og få ut informasjon fra naturbase. Informasjon som forskrift, naturfaglige opplysninger, jordskiftekart, bilder mm.

Informasjon om verneområdene finner du i Naturbase.

 

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 16.04.2021, Sist endra 13.03.2023

Auverseker naturminne

Auverseker naturminne ligger i Tokke kommune.


Publisert 16.04.2021, Sist endra 13.03.2023

Asgjerdstigfjell naturreservat

Området har særskilt naturvitenskapelig verdi på grunn av forekomst av mye gammel og grov eik, med hule eiker og død ved av eik og sjeldne og trua arter av lav og vedboende sopp knyttet til eik.


Publisert 16.04.2021, Sist endra 13.03.2023

Ambjørndalen naturreservat

Ambjørndalen naturreservat ligger ca.300 moh i en sørhelling like nord for E-76 inntil jordene på garden Ambjørndalen. Bestandet grenser til en høgspentlinje og gammel driftsveg i nord og ellers til innmark.


Publisert 16.04.2021, Sist endra 13.03.2023

Ajertangen naturreservat

Området har en unik sumpfuruskog som har en artssammensetning som likner svartor-sumpskog. Og den har utviklet tuestruktur.


Publisert 08.11.2019, Sist endra 13.03.2023

Åbyelva naturreservat

Åbyelva naturreservat ligger innerst i Åbyfjorden i Bamble. Reservatet omfatter nedre del av Åbyelva og selve elveosen.


Publisert 08.11.2019, Sist endra 13.03.2023

Ødegården naturreservat

Reservatet ligger på Skåtøy, vest for Burøytjern naturreservat. Området er egenartet, og består av kystnær gammelskog med mye død ved og stort innslag av løvskog.


Publisert 08.11.2019, Sist endra 13.03.2023

Valberg naturreservat

Valberg naturreservat ligger rett øst for Lovisenbergkollen og Bjørneknuten nordøst for Kragerø by. Reservatet følger vannlinja i øst helt ned mot steinbruddet i Valbergåsen.

 


Publisert 08.11.2019, Sist endra 13.03.2023

Trollvann naturreservat

Trollvann ligger sørvest for Portør, nær grensa til Agder. Reservatet består av selve Trollvann samt omkringliggende strand- og vegetasjonsområder.


Publisert 08.11.2019, Sist endra 13.03.2023

Torskholmen naturreservat

Torskholmen om omkringliggende sjøarealer innenfor en avstand på 50 m fra land er fredet. Reservatet ligger på nordvestsida av Arøya i Kragerø. Torskholmen er hekkeplass for sjøfugl. For at sjøfuglene ikke skal bli forstyrret i hekkesesongen, er det ferdselsforbud til lands og til vanns i reservatet fra 15. april til 15. juli.


Publisert 08.11.2019, Sist endra 13.03.2023

Tokkeåi naturreservat

Tokkeåi naturreservat ligg i dei bratte liene langs Tokkeåi i Tokke og Vinje kommunar og er utvida med dei bratte sørvendte liene på begge sider av Berglibekken ovanfor Dalen.


Publisert 08.11.2019, Sist endra 13.03.2023

Tangvald naturreservat

Tangvald naturreservat ligger sør for Stokkevannet i Bamble. Reservatet grenser til Rognsflauane naturreservat i sørøst. Tangvald har en av landets fineste alm-lindeskoger, men en kan også finne parti med gråor-askeskog og svartor-strandskog.


Publisert 08.11.2019, Sist endra 13.03.2023

Storsteinfjell naturreservat

Storsteinfjell naturreservat ligg aust for fylkesveg 355, nord for Grasstøylfjell. I nordaust følgjer vernegrensa vatnlinja ved Rolleivstadvatn.

 


Publisert 08.11.2019, Sist endra 13.03.2023

Storskog naturreservat

Storskog naturreservat er eit skogområde som ligg under Raudbergnuten på nordsida av Bandak.


Publisert 08.11.2019, Sist endra 13.03.2023

Storkollen naturreservat

Reservatet ligger vest for Kragerø by og øst for Rekevika. Området er egenartet ved at det har en artsrik og sjelden flora med et usedvanlig stort antall trua og sårbare sopparter.


Publisert 08.11.2019, Sist endra 13.03.2023

Steinvika naturreservat

Steinvika er vernet for å frede en viktig lokalitet for forståelse av Oslofeltets fossilførende bergarter.


Publisert 08.11.2019, Sist endra 13.03.2023

Stavnes naturreservat

Stavnes i Fossingfjorden er et topografisk og botanisk sett variert område med innslag av eldre bar- og løvskog og mye døde trær i ulike nedbrytningsfaser.


Publisert 08.11.2019, Sist endra 13.03.2023

Sjømannsheia naturreservat

Området er dominert av furuskog på skrinn mark, delvis med svært gamle trær. Trolig er en del av trærne over 400 år gamle. På sjømannsheia kan en finne flere furuskogtyper, som tyttebær-furuskog, lavfuruskog og blåmose-furuskog.


Publisert 08.11.2019, Sist endra 13.03.2023

Selskjæra naturreservat

Øygruppa Selskjæra, som ligger nordvest for Furholmene ytterst i Fossingfjorden, er fredet.

 


Publisert 08.11.2019, Sist endra 13.03.2023

Røsskleiva naturreservat

Røsskleiva er en del av området fra Langesundstangen til Stathelle i Bamble, hvor en finner noen av de største sammenhengende kalkfuruskogene i Norge. Området har en rik flora med flere sjeldne arter, og er også et viktig friluftsområde. 


Publisert 08.11.2019, Sist endra 13.03.2023

Rognsflauane naturreservat

Rognsflauane er fredet for å bevare et særpreget og forholdsvis uberørt kystnært barskogområde på kalkgrunn med flere rike barskogsamfunn. Området har en større barlindbestand og en spesielt rik og variert flora.


Publisert 08.11.2019, Sist endra 13.03.2023

Rognholmen naturreservat

Rognholmen ligger nordvest for Stavseng fyr på Skåtøy. Holmen er hekkeplass for sjøfugl, og reservatet omfatter også sjøarealene som ligger innenfor en avstand på 50 m fra land. Som i mange sjøfuglreservater er det ferdselsforbud til lands og til vanns i Rognholmen naturreservat fra 15. april til 15. juli. Dette er for at fuglene ikke skal forstyrres under hekkingen.


Publisert 08.11.2019, Sist endra 13.03.2023

Omborsnesholmane naturreservat

Omborsnesholmane naturreservat består av tre større holmer og noen skjær mellom Stathelle og Findal i Bamble.


Publisert 08.11.2019, Sist endra 13.03.2023

Nustad naturreservat

Nustad naturreservatet ligger nordvest for Langesund, og er et meget artsrikt område som langt på vei er urørt.


Publisert 08.11.2019, Sist endra 13.03.2023

Nordre Lia naturreservat

Nordre Lia naturreservat ligg sørvendt på rasmark og blokkmark ved foten av ei blankskurt fjellside under Lifjell, innerst i Kleivgrend i Fyresdal. Området har særskild naturvitskapeleg verdi på grunn av førekomst av rein edellauvskog med ask, hassel og alm, eldre ospeholt med grove gadd og læger og fleire trua og sjeldsynte arter av lav og sopp som veks på daud ved.


Publisert 08.11.2019, Sist endra 13.03.2023

Lågåsmyr naturreservat

Lågåsmyr er ei langstrakt myr omgitt av lave åser. Reservatet grenser inn til Sjømannsheia naturreservat. Overflaten på myra er for det meste ganske våt, og det renner en bekk gjennom det meste av myra. Det finnes også et mindre område med såkalt nedbørsmyr.


Publisert 08.11.2019, Sist endra 13.03.2023

Lun naturreservat

Lun naturreservat ligger på nordøstsida av Kilsfjorden i Kragerø, og er et variert skogsområde dominert av lauvskog og en del furu. Spesielt for området er det at en finner en stor og kystnær forekomst av barlind. Barlinden har vanligvis trehøyder på 7–8 meter, men enkelte trær når opp i 10 meter. Berggrunnen består av bergarten gabbro, som avgir relativt mye plantenæring.


Publisert 08.11.2019, Sist endra 13.03.2023

Lindholmane naturreservat

Lindholmane er fredet for å bevare livsmiljøet for plante- og dyrelivet i området, særlig ut fra hensynet til sjøfuglene og deres hekkeplasser.


Publisert 08.11.2019, Sist endra 13.03.2023

Lindheim-Mannsmyr naturreservat

Reservatet ligger ca. 200 moh. sørvest for Sannidal ved fylkesgrensa til Agder.


Publisert 08.11.2019, Sist endra 13.03.2023

Lille Såstein naturreservat

Øygruppa Lille Såstein, som ligger øst for Såstein i Bamble, er fredet.


Publisert 08.11.2019, Sist endra 13.03.2023

Langøya landskapsvernområde med dyre- og plantelivsfredning

Langøya er vernet for å bevare et vakkert og egenartet kystlandskap med kalkfuruskog, kalkbergvegetasjon, kalktørrenger og havstrandvegetasjon, med et stort antall kravfulle og sjeldne plante- og insektarter.


Publisert 08.11.2019, Sist endra 13.03.2023

Langesundstangen naturreservat

Langesundstangen ligger sør for Langesund sentrum i Bamble. Området er kystnært, og i reservatet finner en blant annet naturtyper som er knyttet til saltvann og saltvannspåvirkede miljøer (havstrand). Langesundstangen naturreservat har betydning for bevaring av flere sjeldne og trua arter av bl.a. karplanter, lav og insekter.


Publisert 08.11.2019, Sist endra 13.03.2023

Krålen naturreservat

Området ligg heilt nord i Fyresdal kommune mot grensa til Tokke kommune. Reservatet ligg i den austvendte lia av Skipsfjødd, nordvest for Skredvatnet. I nord er reservatet avgrensa av ein 300 kV krafledning opp Bjørndalen.


Publisert 08.11.2019, Sist endra 13.03.2023

Kråka naturreservat

Øya og sjøområdene rundt er fredet for å bevare livsmiljøet for plante- og dyrelivet i området, særlig ut fra hensynet til sjøfuglene og deres hekkeplasser.


Publisert 08.11.2019, Sist endra 13.03.2023

Krogshavn plantefredningsområde

Krogshavn plantefredningsområde i Bamble er ei 100 m lang, 4 m brei og 1 m dyp grøft ved Krogshavn leirplass.


Publisert 08.11.2019, Sist endra 13.03.2023

Knipheia naturreservat

Reservatet ligger på nordsida av Barlandskilen og er ei sørvendt, artsrik og frodig skråning som følge av den kalkholdige grunnen i området. 


Publisert 08.11.2019, Sist endra 13.03.2023

Kjær naturreservat

Kjær er fredet for å bevare en forekomst av edellauvskog med særlig urørt preg og av stor plantegeografisk interesse.


Publisert 08.11.2019, Sist endra 13.03.2023

Kjeholmskjæra naturreservat

Kjeholmskjæra naturreservat består av fem holmer med omkringliggende sjøarealer nordvest for Kjeholmen i Kragerø. Reservatet ligger i Haslumkilen nord for Ospvika. Området er hekkeplass for sjøfugl.


Publisert 08.11.2019, Sist endra 13.03.2023

Kiletjernene naturreservat

Kiletjernene er fredet for å bevare et viktig våtmarksområde med vegetasjon, fugleliv og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området.


Publisert 08.11.2019, Sist endra 13.03.2023

Kammerfossåsen naturreservat

Kammerfossåsen naturreservat ligger nordvest for Kragerø by ved Sluppan. Reservatet omfatter Sluppantjern, et bratt skogkledd område i Kammerfossåsen nord for tjernet og et mindre sumpområde på sørsida av tjernet.


Publisert 08.11.2019, Sist endra 13.03.2023

Jomfruland nasjonalpark

Nasjonalparken dekker den ytre delen av kysten i Kragerø og strekker seg fra Bamble i nord til Risør i Agder i sør.


Publisert 08.11.2019, Sist endra 13.03.2023

Hæstad naturreservat

Hæstad naturreservat ligg nordvest for Spokkeligrend og Veum kyrkje i den nordre delen av Fyresdal. Reservatet utgjer eit større ås- og fjellparti øst for Mjåvatn og nord for garden Hæstad. Mot nord grenser reservatet til Tokke.


Publisert 08.11.2019, Sist endra 13.03.2023

Horsfjellmyra naturreservat

Horsfjellmyra naturreservat ligger nordøst for Gonge i Bamble kommune. Reservatet består av et myrkompleks med både nedbørsmyr og jordvannsmyr. Mens ei jordvannsmyr får tilførsel av vann og næring både fra nedbør og tilsig fra omgivelsene, får nedbørsmyrer kun tilførsler fra nedbør.


Publisert 08.11.2019, Sist endra 13.03.2023

Hellestveit naturreservat

Hellestveit naturreservat ligger nord for Herreelva, like øst for utløpet av Hellestveitvannet. Reservatet er et område med lågurt-eikeskog i ei sørvestvendt li. Skogen er preget av storvokste, rette eiker, og både blant buskene og i vegetasjonen langs bakken finner en flere varmekjære arter.


Publisert 08.11.2019, Sist endra 13.03.2023

Hellesengtjenna naturreservat

Reservatet ligger nordøst på Skåtøy, og består av Hellesengtjenna med omkringliggende strandarealer. Området har velutviklet strandsumpvegetasjon hvor en kan finne den sjeldne planten vipestarr og andre sjeldne arter.


Publisert 08.11.2019, Sist endra 13.03.2023

Heddedalane naturreservat

Reservatet er eit skogområde som ligg på nordsida av Bandak på ei høgde frå 72 til 800 meter over havet. Området er prega av bratte, vanskeleg tilgjengelege lier på rik grunn av basaltiske bergartar.


Publisert 08.11.2019, Sist endra 13.03.2023

Gårdemma naturreservat

Gårdemma naturreservat er ei grunn vik med tilgrensende landareal som ligger innerst i Bambles del av Vollsfjorden, sør for Langøya. Området er egenartet med strandeng og variert strandsumpvegetasjon hvor en finner flere sjeldne plantearter.


Publisert 08.11.2019, Sist endra 13.03.2023

Grøssås naturreservat

Grøssås naturreservat er et skogområde som ligger i et kollelandskap ned mot Hellestveitvann-Mevann i Bamble. Reservatet omfatter et areal med til dels bratte sør- og sørøstvendte lier ned mot vannene. I disse sørøstvendte liene finner en et uvanlig stort, intakt og nesten sammenhengende område med lågurt-eik(linde)skog.


Publisert 08.11.2019, Sist endra 13.03.2023

Grønnåsliane naturreservat

Grønnåsliane ligger midt i Kragerø kommune på nordsida av Kilsfjorden. Reservatet består av kystnær edellauvskog med alm, lind og ask og innslag av svartorskog og gråor-askeskog.


Publisert 08.11.2019, Sist endra 13.03.2023

Gjermundsholmen naturreservat

Reservatet ligger på nordvestre del av Gjermundsholmen ved Stathelle. Berggrunnen består av kalkrike bergarter fra de geologiske periodene kambrium og silur (kambro-silur), og gjennom store deler av reservatet går et vestvendt brattheng. Området er egenartet med flere sjeldne arter av lav, samt naturtypene havstrand og kalktørrenger med forekomst av flere sjeldne plantearter.


Publisert 08.11.2019, Sist endra 13.03.2023

Geitholmsundet naturreservat

Fire skjær i Geitholmsundet øst for Gumøy i Kragerø er fredet. Holmene er hekkeplass for sjøfugl, og fredningen gjelder også omkringliggende sjøarealer innenfor en avstand av ca. 50 m fra land. For at ikke sjøfuglen skal blir forstyrret i hekketida, er det ferdselsforbud til lands og til vanns i reservatet fra 15. april til 15. juli.


Publisert 08.11.2019, Sist endra 13.03.2023

Fugldalen naturreservat

Området ligg inn for Kleivgrend i Fyresdal kommune, om lag 15 km nordvest for nordenden av Fyresvatn. I vest følgjer vernegrensa i stor grad fylkesgrensa mot Agder.


Publisert 08.11.2019, Sist endra 13.03.2023

Demningane og Gravtjernåsen naturreservat

Området er fredet for å bevare bestemte typer natur i form av rik edellauvskog og jordvannsmyr, og for å ta vare på et område som har stort biologisk mangfold med forekomster av sjeldne og trua arter av sopp og lav.


Publisert 08.11.2019, Sist endra 13.03.2023

Børsesjø naturreservat

Børsesjø er fredet for å bevare en næringsrik innsjø med et rikt plante- og dyreliv, særlig av hensyn til det rike fuglelivet.


Publisert 08.11.2019, Sist endra 13.03.2023

Burøytjern naturreservat

Burøytjern naturreservat ligger på Skåtøy. Tjernet har forbindelse med sjøen og er tørrlagt ved lavvann. Reservatet grenser mot Burøy skjærgårdsparkområde.


Publisert 08.11.2019, Sist endra 13.03.2023

Bumyr naturreservat

Reservatet ligger like nord for vestenden av Stølefjorden i Kragerø. Bumyr er ei typisk kystnær flatmyr i urørt stand, med mange plantearter som er karakteristiske for kysten (suboseaniske plantearter). Blant disse artene finner en rome, pors, klokkelyng og blåtopp, samt flere kystbundne mosearter.


Publisert 08.11.2019, Sist endra 13.03.2023

Bukkholmskjæra naturreservat

Skjæra og sjøområdene rundt er fredet for å bevare livsmiljøet for plante- og dyrelivet i området, særlig ut fra hensynet til sjøfuglene og deres hekkeplasser.


Publisert 08.11.2019, Sist endra 13.03.2023

Bråtane naturminne

Bråtane er fredet for å bevare en damtjernittlokalitet som er av nasjonal og internasjonal verdi for forskning, undervisning og informasjon om bergarter og prosesser knyttet til dannelsen av Fensfeltet.


Publisert 08.11.2019, Sist endra 13.03.2023

Brårfjell naturreservat

Brårfjell naturreservat ligg i Kleivgrend i Fyresdal, om lag 9 km nordvest for Fyresdal sentrum. Arealet ligg i den austvendte lisida av Nautefjell/Brårfjell, rett nordvest for Bondalsvatn.


Publisert 08.11.2019, Sist endra 13.03.2023

Brennevinsholmen østre biotopvern etter viltloven

Brennevinsholmen østre er et såkalt biotopvern etter viltloven. Området er vernet for å beskytte en viktig holme for sjøfugler mot forstyrrelser i hekketiden.


Publisert 08.11.2019, Sist endra 13.03.2023

Brattøykollen naturreservat

Brattøykollen naturreservat er den høye kollen på nordvestre del av Brattøy, som er den største øya i indre del av Kilsfjorden i Kragerø. Området er egenartet som en lite påvirket, gammel ask-eikeskog som vokser på rasmark (ur/skredutsatt terreng), hvor en også finner grovvokst furu og en sjelden og artsrik flora av karplanter. I Brattøy finnes en av landets største bestander av den sjeldne arten buskvikke, som tilhører erteblomstfamilien.


Publisert 08.11.2019, Sist endra 13.03.2023

Borgestad naturminne

Eiketrær kan bli svært gamle og er levested for mange arter av særlig insekter, sopp og lav.


Publisert 08.11.2019, Sist endra 13.03.2023

Bjønntjenn naturreservat

Bjønntjenn naturreservat utgjør et topp-parti i et lavtliggende kollelandskap sør i Drangedal, nær grensa til Gjerstad. Furu og gran er dominerende treslag, men i vest finnes blandingsskog med rik treslagsblanding og innslag av alm, lind, spisslønn og hassel. Området har stort biologisk mangfold, og ni ulike og sjeldne vedboende sopper er registrert.


Publisert 08.11.2019, Sist endra 13.03.2023

Bjønnknuten naturreservat

Bjønnknuten ligger i kommunene Drangedal og Kragerø sør for nedre Toke og vest for Farsjø. Hoveddelen av området ligger på Statskog SFs grunn, og en mindre del på privat grunn.