Miljø og klima

Miljøvern er eit omfattande fagfelt som dekkjer alt frå arealforvaltning og førebygging av forureining til kartlegging av naturmangfald, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorar har eit ansvar for å ta omsyn til miljøet i si eiga verksemd. Statsforvaltaren skal medverke til at miljø- og arealpolitikken til regjeringa blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunane har ei sentral rolle i miljøvernarbeidet. Rettleiing og oppfølging av kommunane er derfor ei viktig oppgåve for oss. 

Vis meir

Kontakt oss

Direktør miljøavdelingen:
Elisabet Rui
Telefon 33 37 11 78

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandla etter same prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angåande ei spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjeld saka personsensitive opplysningar, kan du òg sende sikker melding 


07.05.2021

Løyve for Larvik Hamn KF til mudring

Larvik Hamn KF har fått løyve til å mudre for å sikre tilkomst til Nedre Lågen båthamn


04.05.2021

Aukande smittespreiing i fleire kommunar i fylket

Sidan førre situasjonsrapport for ei veke sidan, har det samla risikonivået i fylket auka frå risikonivå 2 til 3 – aukande spreiing.


27.04.2021

Søknad om mudring ved Valleveien i Bamble

Stein Erik Hagen søker om løyve til å mudre utanfor privat brygge ved Valleveien 990 i Bamble kommune.


23.04.2021

Ukas oppmoding frå Statsforvalterens klimagruppa

Ønsker du deg litt oppdatering om berekraft, klima, klimaendringar, og lokalt klimaarbeid men du har ikkje lyst til å sitja stille å sjå på eit skjerm?


21.04.2021

Stort sett kontroll med smittesituasjonen

Kommunane vurderar sitt risikonivå som stabilt eller synkande. Samla risikonivå i fylket er vurdert til risikonivå 2 – kontroll med klynger.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Ved akutt forureining, ring 110!

Statsforvaltaren si miljøavdeling gir faglege råd til Kystverket og kommunane om korleis dei skal ta vare på naturen i den akutte situasjonen.

Statsforvaltaren sine oppgåver ved akutt forureining.