Miljø og klima

Miljøvern er eit omfattande fagfelt som dekkjer alt frå arealforvaltning og førebygging av forureining til kartlegging av naturmangfald, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorar har eit ansvar for å ta omsyn til miljøet i si eiga verksemd. Statsforvaltaren skal medverke til at miljø- og arealpolitikken til regjeringa blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunane har ei sentral rolle i miljøvernarbeidet. Rettleiing og oppfølging av kommunane er derfor ei viktig oppgåve for oss. 

Vis meir

Kontakt oss

Fungerende direktør miljøavdelingen:
Grethe Helgås
Telefon 33 37 23 09

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandla etter same prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angåande ei spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjeld saka personsensitive opplysningar, kan du òg sende sikker melding 


21.10.2021

Ny forskrift om fangst av kreps - høring

Statsforvalteren vurderer at det er forsvarlig å åpne for krepsing gjennom en ny forskrift. Høringsfrist er 5. november 2021.


18.10.2021

Overføring av løyve frå ØPD AS til Bluegreen Visions AS

Løyve etter forureiningslova og forureiningsforskrifta til utfylling ved Asdalstrand i Bamble kommune er overført frå ØPD AS til Bluegreen Visions AS grunna konkurs.


15.10.2021

Frivillig vern av skog - Verneplan for tre områder

Statsforvaltaren sender tre verneplanar på høyring.


14.10.2021

Naturtypekartlegging i 2022

Statsforvaltaren ber om forslag til område for naturtypekartlegging i 2022.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Ved akutt forureining, ring 110!

Statsforvaltaren si miljøavdeling gir faglege råd til Kystverket og kommunane om korleis dei skal ta vare på naturen i den akutte situasjonen.

Statsforvaltaren sine oppgåver ved akutt forureining.