Fiskeforvaltning

Laksetrappa i Skien flommen 2010.
Laksetrappa i Skien flommen 2010. Foto: Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.
Oppdatert 14.02.2024

Statsforvaltaren har ansvar for forvaltninga av laks og sjøaure, sårbare bestandar av innlandsfisk og fisk i regulerte vatn.

Statsforvaltaren samlar inn fangststatistikk frå lakse- og sjøaurefisket, registrerer deltaking i sjølaksefisket og deler ut tilskot frå det statlege fiskefondet. Overvaking er viktig for å kunne ta vare på og styrkje fiskebestandane. Statsforvaltaren har tett kontakt med grunneigarar og jakt- og fiskelag, og samarbeider tett med politiet, Statens naturoppsyn og Kystvakta om oppsyn med fiskeressursane.

Miljødirektoratet har ansvar for fiskereguleringar i elv og sjø og utarbeider forskrifter for fiske av laks og sjøaure.

Fylkeskommunen har ansvar for innlandsfisk av ikkje-trua bestandar i vatn som ikkje er regulerte. Fylkeskommunen har også ansvar for tildeling av fiskeoppdrettskonsesjonar.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 31.05.2022, Sist endra 28.02.2024

Ny forskrift om fiske etter laks, sjøørret og innlandsfisk i Vestfold og Telemark

Etter gjennomført høring har Statsforvalteren i Vestfold og Telemark nå fastsatt ny forskrift som regulerer fisket etter laks, sjøørret og innlandsfisk i Vestfold og Telemark. I hovedtrekk økes vernet for storørreten.


Publisert 30.03.2022

Ny forskrift om munningsfredninger

Etter gjennomført høring med frist 22. desember 2021, har Statsforvalteren i Vestfold og Telemark nå fastsatt ny forskrift som regulerer fisket ved utløpet av vassdrag med anadrome laksefisk (munningsfredningssoner).


Publisert 07.01.2022

Miljø-DNA avslører elvemusling

Miljø-DNA er på full fart inn som en pålitelig metode for å kartlegge utbredelsen av arter. Nå vet vi mye mer om utbredelsen av elvemusling i Bøelva i Skien.


Publisert 05.12.2021

Ny forskrift om fangst av edelkreps

Statsforvalteren har vedtatt ny forskrift om fangst av edelkreps i Vestfold og Telemark, kunngjort i Norsk Lovtidend med virkning fra 2.12.2021. Fra sesongen 2022 er dermed fangst av edelkreps tillatt i Vestfold og Telemark, i henhold til bestemmelsene i forskriften.


Publisert 23.11.2021

Ny forskrift om munningsfredningssoner - høring

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark har utarbeidet en ny forskrift om regulering av fiske ved utløpet av vassdrag med anadrome laksefisk (munningsfredningssoner). Høringsfrist er 22. november 2021.


Publisert 21.10.2021

Ny forskrift om fangst av kreps - høring

Statsforvalteren vurderer at det er forsvarlig å åpne for krepsing gjennom en ny forskrift. Høringsfrist er 5. november 2021.


Publisert 17.02.2021

Tiltak vil gi god effekt

Ingen økosystem har fleire trua arter enn ferskvatn. Ein av dei viktigaste årsakene er at framande arter blir spreidde av menneske, og truar dei fiskeartene som er der frå før.


Publisert 12.02.2021

Det går mot lysare tider for storauren i Tokkeåi

I den ferske revisjonssaka i Tokke-Vinjereguleringa får storauren i Bandak og Tokkeåi fullt medhald av NVE, og dei anbefaler mellom anna bygging av fisketrapp.


Publisert 21.10.2020

Skal overvake storauren i Tokkeåi

Statkraft skal overvake både ungfisk og gytefisk av storaure i Tokkeåi, fram til 2022. Dessutan skal det undersøkast genetisk - om ungar av storaure også blir storaure.


Publisert 07.07.2020

Endringar i lakselova

Endra strafferamme og nye administrative reaksjonar mot ulovleg fiske trådde i kraft 1. juli.


Kontakt oss

Fagsjef Natur:
Arne Christian Geving
Telefon 33 37 23 51 / 90 04 39 15

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no


All kontakt på e-post blir behandlet etter samme prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angående en spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjelder saken personsensitive opplysninger, kan du òg sende sikker melding 

Kontakt oss

Direktør miljøavdelingen:
Grethe Helgås
Telefon 33 37 23 09

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandlet etter samme prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angående en spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjelder saken personsensitive opplysninger, kan du òg sende sikker melding

Rapportoversikt