Edelkreps

Edelkreps fra Bergsvannet. Foto: Statsforvalteren.

Vår eneste ferskvannskreps, edelkrepsen, er naturlig utbredt i vår region. Arten er sterkt truet, men mange av de kartlagte bestandene i Vestfold og Telemark har god bestandsstatus. Den er sårbar for forsuring, og trues også av blant annet krepsepest.

Edelkreps (Astacus astacus) har en naturlig utbredelse rundt Oslofjorden og i Innlandet, i vassdrag som har tilstrekkelig pH og kalsiuminnhold. Edelkrepsen liker seg på fast, steinete grunn. Den lever av snegler, muslinger, ulike typer mark og planter. Paringen skjer om høsten, og eggene klekker om våren.

Norge er en av få land som fortsatt har livskraftige bestander av edelkreps, og arten har status som Sterkt truet (EN) på Norsk rødliste for arter fra 2021. 

Les mer om edelkreps i SNL.

 

Ny forskrift om fangst av kreps


Det er utarbeidet en ny lokal forskrift om fangst av edelkreps i Vestfold og Telemark, gjeldende fra 2.12.2021. Denne følger den nasjonale forskrift om ferskvannskreps, som legger føringer for minstemål (9,5 cm) og fisketid (6. august til 15. september). Den nye lokale forskriften inneholder også bestemmelser for å hindre spredning av krepsepest og eventuelle andre sykdommer. Ved fangst av kreps er det kun tillatt å bruke åte som kommer fra samme vassdrag som den skal brukes i. Krepseteiner, båter og annen fiskeredskap skal være helt tørre eller desinfiseres før de tas bruk i ny lokalitet.

Les mer her (Ny forskrift om fangst av edelkreps i Vestfold og Telemark).


Forklaring til forskriften

Vi har laget et dokument som redegjør for bestandssituasjon for edelkreps og bakgrunnen for den ny forskriften, inkludert en forklaring til hver paragraf. Dette er ment som en ressurs for å tydeliggjøre forskriftens innhold og ordlyd.

Kommentarer og forklaring til forskriften (PDF)


Forslag til fangstskjema for rettighetshavere

For å ivareta § 8 (bestandsvurdering), er det viktig å ha oversikt over trender og utvikling av bestandene. Derfor har vi laget et forslag til fangstskjema som rettighetshavere kan benytte. Utfylte fangstskjema må være tilgjengelig for Statsforvalteren på forespørsel. Dette vil kunne gi god kunnskap for videre forvaltning.

Fangstskjema (.docx)

Unngå spredning av krepsepest


Soppsykdommen krepsepest har ført til at bestanden av edelkreps har gått sterkt tilbake flere steder i Europa. Signalkreps (Pasifastacus leniusculus) er en annen art av ferskvannskreps som har sitt opphav i Nord-Amerika og har kommet inn i norske områder fra Sverige. Denne arten står på Fremmedartslista fra 2018 med status Svært høy risiko (SE). Signalkrepsen er bærer av soppsykdommen krepsepest som er dødelig for edelkrepsen. 

I 2006 ble det oppdaget signalkreps med krepsepest i Dammane i Porsgrunn. Etter flere runder med kjemisk behandling kombinert med tørrlegging, i 2008, lyktes det å fjerne arten. Det er likevel en overhengende fare for nye spredninger av signalkreps med krepsepest til vår region, fra nylige påvisninger bl.a. i Østfold.

Les mer om edelkreps (NINA)Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.