Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Klima

Utsleppet av klimagassar i Noreg må ned for at vi skal nå dei internasjonale og nasjonale måla som er definerte i Parisavtalen og klimalova. Vi kan avgrense klimaendringane ved å redusere klimagassutslepp og å auke opptak og binding av karbon. Samtidig må vi erkjenne at klimaet alt er i ferd med å endre seg, og at vi må tilpasse oss eit endra klima.

Utsleppsreduksjonar

Statsforvaltaren skal arbeide for å redusere utslepp av klimagassar på ei rekkje område. Vi er bindeleddet mellom nasjonal klimapolitikk og kommunar og andre aktørar i fylket. Statsforvaltaren har dessutan ein viktig funksjon i å følgje opp planarbeidet i kommunane, både som rettleiar i kommunal planlegging og ved å fremje motsegn dersom planar er i strid med nasjonale retningslinjer. På landbruksområdet informerer og rettleiar vi om tiltak og verkemiddel som kan redusere klimagassutsleppa og auke opptak og binding av karbon. Vi jobbar for å formidle kunnskap og informasjon om klima til kommunane innanfor alle ansvarsområda våre. Dette gjer vi gjennom dialog med kommunane og gjennom samlingar, kurs og konferansar.

Klimatilpassing

I Noreg betyr klimaendringane i hovudsak høgare gjennomsnittstemperatur, auka nedbørintensitet, auka avrenning, færre dagar med snø, auka havnivå og konsekvensar for naturmiljøet. Endringane gir auka risiko for flaum, stormflo, skred (både jordskred og snøskred) og skader som følgje av overvatn. Klimaendringane har også meir sakteverkande effektar på natur og samfunn, som endringar i artar og økosystem og endra vilkår for naturbaserte næringar som fiskeri, landbruk og reiseliv. Klimaendringane har ulike konsekvensar i ulike område av landet, og nødvendige tiltak kan variere frå stad til stad. Fylkesvise klimaprofiler skildrar venta klimaendringar for kvart fylke mot slutten av dette hundreåret.

Statsforvaltaren skal bidra til at samfunnet klarer å avgrense den negative effekten av klimaendringane. Rolla vår er å ta avgjerder og vere rettleiar innan fleire av fagområda våre. Arealplanlegging har ei nøkkelrolle i klimatilpassingsarbeidet, og Statsforvaltaren rettleiar og kan komme med motsegn. Statsforvaltaren har dessutan ei sentral rolle innanfor regional samfunnstryggleik og beredskap, som omfattar tilsyn, rettleiing og risikoførebyggande arbeid, og handtering av akutte situasjonar. Landbruk, avløp, naturforvaltning og vassforvalting er andre fagområde der Statsforvaltaren kan vere med og bidra til at samfunnet er førebudd på å tole konsekvensane av et endra klima.

Vis meir


15.01.2021

Sandefjord kommune er kåra til «Årets inspirasjon 2020» av Miljøfyrtårn

Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark gratulerer Sandefjord kommune med prisen "Årets inspirasjon 2020" av Stiftelsen Miljøfyrtårn - for deira offensive rolle med å fremma berekraft for heile kommunen.


06.01.2021

Søk Klimasats i 2021

No kan du søke om klimasatsmidlar for 2021. Søknadsfristen er 15. februar.


04.12.2020

Webinar om tilskot frå KlimaSats i 2021

Miljødirektoratet arrangerer eit webinar om Klimasatsordninga for kommunane 8. desember kl 10.00-11.00.


18.11.2020

Endring i farevarsel om høg vasstand ifrå MET

Meteorologisk institutt endrar på farevarslinga for høg vasstand, for at vi skal få betre og enklare oversikt over gyldige farevarsel.


10.11.2020

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark har blitt medlem i det nye klima- og Energinettverket i Vestfold og Telemark

Embetet har underteikna ei medlemsavtale i det nyetablerte Klima- og Energinettverket i Vestfold og Telemark. Intensjonsavtala gjer at vi må jobbe systematisk mot klimamålet om 60 % reduksjon i klimagassutslepp innan 2030 og vil vere ei klimaansvarleg verksemd i vår region.


20.10.2020

NVE har utarbeidd aktsemdkart for flaum

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har utarbeidd nytt aktsemdkart for flaum i Vestfold og Telemark. Det nye kartet er basert på meir detaljerte grunnlagsdata for vatn og terreng som git eit betre grunnlag for arealplanlegging på flaumutsette areal.


15.09.2020

Nye klimawebinarer for kommunane

Miljødirektoratet tilbyr nye webinarer om klimatilpassing og korleis kommunane kan kutte utslepp av klimagassar. Rundt 50 webinarer kan sjåast i opptak.


08.07.2020

24 prosjekt i vårt fylke fekk stønad gjennom Klimasats-ordninga i 2020!

Prosjekta varierer i alt frå byggverk i tre, klimavennlege innkjøp, mobilitetsplanlegging, mat til ladepunkt og klimarekneskap. 


12.05.2020

To kommunar får stønad i vårt fylke når det gjeld klimatilpassing for 2020

Miljødirektoratet deler ut 6,4 millionar kroner til kommunar og fylkeskommunar for å auke kunnskapen om klimatilpassing. Og i år har Skien og Kragerø kommunar fått stønad.


29.04.2020

Utfordringer med overvann i byer og tettbygde strøk

I webinaret arrangert av Miljødirektoratet, får kommunene tips om hvordan de kan bestemme dimensjonerende nedbør og klimapåslag for å unngå overvann.