Klima

Utsleppet av klimagassar i Noreg må ned for at vi skal nå dei internasjonale og nasjonale måla som er definerte i Parisavtalen og klimalova. Vi kan avgrense klimaendringane ved å redusere klimagassutslepp og å auke opptak og binding av karbon. Samtidig må vi erkjenne at klimaet alt er i ferd med å endre seg, og at vi må tilpasse oss eit endra klima.

Utsleppsreduksjonar

Statsforvaltaren skal arbeide for å redusere utslepp av klimagassar på ei rekkje område. Vi er bindeleddet mellom nasjonal klimapolitikk og kommunar og andre aktørar i fylket. Statsforvaltaren har dessutan ein viktig funksjon i å følgje opp planarbeidet i kommunane, både som rettleiar i kommunal planlegging og ved å fremje motsegn dersom planar er i strid med nasjonale retningslinjer. På landbruksområdet informerer og rettleiar vi om tiltak og verkemiddel som kan redusere klimagassutsleppa og auke opptak og binding av karbon. Vi jobbar for å formidle kunnskap og informasjon om klima til kommunane innanfor alle ansvarsområda våre. Dette gjer vi gjennom dialog med kommunane og gjennom samlingar, kurs og konferansar.

Klimatilpassing

I Noreg betyr klimaendringane i hovudsak høgare gjennomsnittstemperatur, auka nedbørintensitet, auka avrenning, færre dagar med snø, auka havnivå og konsekvensar for naturmiljøet. Endringane gir auka risiko for flaum, stormflo, skred (både jordskred og snøskred) og skader som følgje av overvatn. Klimaendringane har også meir sakteverkande effektar på natur og samfunn, som endringar i artar og økosystem og endra vilkår for naturbaserte næringar som fiskeri, landbruk og reiseliv. Klimaendringane har ulike konsekvensar i ulike område av landet, og nødvendige tiltak kan variere frå stad til stad. 

Statsforvaltaren skal bidra til at samfunnet klarer å avgrense den negative effekten av klimaendringane. Rolla vår er å ta avgjerder og vere rettleiar innan fleire av fagområda våre. Arealplanlegging har ei nøkkelrolle i klimatilpassingsarbeidet, og Statsforvaltaren rettleiar og kan komme med motsegn. Statsforvaltaren har dessutan ei sentral rolle innanfor regional samfunnstryggleik og beredskap, som omfattar tilsyn, rettleiing og risikoførebyggande arbeid, og handtering av akutte situasjonar. Landbruk, avløp, naturforvaltning og vassforvalting er andre fagområde der Statsforvaltaren kan vere med og bidra til at samfunnet er førebudd på å tole konsekvensane av et endra klima.

Vis meir


Publisert 02.12.2021

Klimatilpassing: Kommunar kan søka tilskot

No kan det søkast tilskot til arbeid med klimatilpassing i 2022. Søknadsfristen er 15. februar.


Publisert 02.12.2021

Søk klimasats no!

Klimasats er ei ordning for kommunar og fylkeskommunar som vil kutta utslepp av klimagassar og bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet.


Publisert 02.08.2021

Klimasats-prosjekta er nybrotsarbeid

Så langt har Klimasats støtta 1472 prosjekt i alle fylka i landet.


Publisert 11.06.2021

Idéverksted om klimavennleg samfunnsutvikling

Klimakrønsj er eit idéverksted for tilsette og folkevalde i kommunane arrangert av Miljødirektoratet i september. Temaet i år er å finna nye og meir effektive måtar å jobba med klimavennleg samfunnsutvikling og planlegging.

 

Publisert 02.06.2021

Verd å sjå om klima!

Det skjer mykje spennande aktivitetar innanfor arbeidet med klima- og berekraft om dagen. I samband med dette vil vi tipsa om to særskilt aktuelle webinarar i juni, som omhandlar klimakrav i plansakar og kva klimaplan 2021-2030 betyr for kommunane.

 


Publisert 26.03.2021

Opplæring for deg som jobbar med klima, utsleppsreduksjonar og berekraft

Kompetanseheving står sentralt for å nå målet om klimagassreduksjon, klimatilpassing og berekraft i Vestfold og Telemark. 


Publisert 04.03.2021

Vellukka gjenbruk av Statsforvaltarens møblar

I løpet av dei siste månadene har Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark gitt bort mange møblar frå sine gamle lokale. 


Publisert 17.02.2021

Gledeleg nyheit om klimaarbeidet

Miljødirektoratet har fått inn 331 søknader frå kommunar og fylkeskommunar som ønsker å kutte utslepp av klimagassar. Heile 38 av desse kjem frå vårt fylke, som er ein solid 2. plass på landsbasis.


Publisert 15.01.2021

Sandefjord kommune er kåra til «Årets inspirasjon 2020» av Miljøfyrtårn

Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark gratulerer Sandefjord kommune med prisen "Årets inspirasjon 2020" av Stiftelsen Miljøfyrtårn - for deira offensive rolle med å fremma berekraft for heile kommunen.


Publisert 06.01.2021

Søk Klimasats i 2021

No kan du søke om klimasatsmidlar for 2021. Søknadsfristen er 15. februar.