Klima

Oppdatert 03.01.2022

Utslippet av klimagasser i Norge må kuttes for at vi skal nå internasjonale og nasjonale forpliktelser fastsatt i Parisavtalen og klimaloven. Vi kan begrense klimaendringene ved å redusere klimagassutslipp og å øke opptak og binding av karbon. Samtidig må vi erkjenne at klimaet allerede er i ferd med å endre seg, og at vi allerede nå må tilpasse oss et endret klima.

Utslippsreduksjoner

Statsforvalteren skal arbeide for å redusere utslipp av klimagasser på en rekke områder. Vi er bindeledd mellom nasjonal klimapolitikk og kommuner og andre aktører i fylket. Statsforvalteren har også en viktig funksjon i å følge opp planarbeidet i kommunene, både som veileder i kommunal planlegging og ved å fremme innsigelser dersom planer er i strid med nasjonale retningslinjer. På landbruksområdet informerer og veileder vi om tiltak og virkemidler som kan redusere klimagassutslippene og øke opptak og binding av karbon. Vi jobber for å formidle kunnskap og informasjon om klima til kommunene innenfor alle våre ansvarsområder. Dette gjøres i vår løpende dialog med kommunene og gjennom samlinger, kurs og konferanser.

Klimatilpasning

For Norges del betyr klimaendringene i hovedsak høyere gjennomsnittstemperaturer, økt nedbørintensitet, økt avrenning, færre dager med snø, økt havnivå og mer påvirkning av naturmiljøet. Endringene gir økt risiko for flom, stormflo, skred (både jordskred og snøskred) og overvannsskader. Klimaendringene har også mer saktevirkende effekter på natur og samfunn, som endringer i arter og økosystemer og endrede forutsetninger for naturbaserte næringer som fiskeri, landbruk og reiseliv. Klimaendringene har ulike konsekvenser i ulike områder, og nødvendige tiltak kan derfor variere fra sted til sted. 

Statsforvalteren skal bidra til at samfunnet klarer å begrense negative effekter av klimaendringene. Statsforvalterens rolle i klimatilpasningsarbeidet er både som myndighet og veileder innenfor flere av våre fagområder. Arealplanlegging har en nøkkelrolle i klimatilpasningsarbeidet, og Statsforvalteren veileder og kan komme med innsigelser. Statsforvalteren har også en sentral rolle innenfor regional samfunnssikkerhet og beredskap, som omfatter tilsyn, veiledning og risikoforebyggende arbeid, og håndtering av akutte situasjoner. Landbruk, avløp, naturforvaltning og vannforvaltning er andre fagområder der Statsforvalteren kan være med og bidra til at samfunnet er forberedt på å tåle konsekvensene av et endret klima.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 22.08.2022

Søk midlar til lokale klimatiltak

15. september er det ein ny søknadsfrist for Klimasats. 


Publisert 06.04.2022

Løsninger for å begrense utslipp av klimagasser

FNs klimapanel (IPCC) har denne uke lansert rapporten som handler om utslippsutviklingen og løsninger for å begrense utslipp av klimagasser.


Publisert 14.03.2022

Klimasatssøknadar frå Vestfold og Telemark fylke

Miljødirektoratet har fått inn 297 søknadar om Klimasats-midlar frå kommunar og fylkeskommunar som ynskjer å kutte utslepp av klimagassar. I alt 23 av desse kjem frå vårt fylke.


Publisert 01.03.2022

Det haster å håndtere akselererende klimarisiko

I går ble en viktig klimarapport fra FNs klimapanel publisert. FNs klimapanel konkluderer at klimaendringene truer livsgrunnlaget vårt. De mest sårbare rammes hardest. Handlingsrommet for å sikre en bærekraftig framtid er kort.


Publisert 04.02.2022

Klimawebinarer for kommunane

Miljødirektoratet tilbyr nye webinarer om korleis kommunane kan kutte utslepp av klimagassar og om klimatilpassing. 


Publisert 02.12.2021

Klimatilpassing: Kommunar kan søka tilskot

No kan det søkast tilskot til arbeid med klimatilpassing i 2022. Søknadsfristen er 15. februar.


Publisert 02.12.2021

Søk klimasats no!

Klimasats er ei ordning for kommunar og fylkeskommunar som vil kutta utslepp av klimagassar og bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet.


Publisert 02.08.2021

Klimasats-prosjekta er nybrotsarbeid

Så langt har Klimasats støtta 1472 prosjekt i alle fylka i landet.


Publisert 11.06.2021

Idéverksted om klimavennleg samfunnsutvikling

Klimakrønsj er eit idéverksted for tilsette og folkevalde i kommunane arrangert av Miljødirektoratet i september. Temaet i år er å finna nye og meir effektive måtar å jobba med klimavennleg samfunnsutvikling og planlegging.

 

Publisert 02.06.2021

Verd å sjå om klima!

Det skjer mykje spennande aktivitetar innanfor arbeidet med klima- og berekraft om dagen. I samband med dette vil vi tipsa om to særskilt aktuelle webinarar i juni, som omhandlar klimakrav i plansakar og kva klimaplan 2021-2030 betyr for kommunane.