Klima

Utslippet av klimagasser i Norge må kuttes for at vi skal nå internasjonale og nasjonale forpliktelser fastsatt i Parisavtalen og klimaloven. Vi kan begrense klimaendringene ved å redusere klimagassutslipp og å øke opptak og binding av karbon. Samtidig må vi erkjenne at klimaet allerede er i ferd med å endre seg, og at vi allerede nå må tilpasse oss et endret klima.

Utslippsreduksjoner

Statsforvalteren skal arbeide for å redusere utslipp av klimagasser på en rekke områder. Vi er bindeledd mellom nasjonal klimapolitikk og kommuner og andre aktører i fylket. Statsforvalteren har også en viktig funksjon i å følge opp planarbeidet i kommunene, både som veileder i kommunal planlegging og ved å fremme innsigelser dersom planer er i strid med nasjonale retningslinjer. På landbruksområdet informerer og veileder vi om tiltak og virkemidler som kan redusere klimagassutslippene og øke opptak og binding av karbon. Vi jobber for å formidle kunnskap og informasjon om klima til kommunene innenfor alle våre ansvarsområder. Dette gjøres i vår løpende dialog med kommunene og gjennom samlinger, kurs og konferanser.

Klimatilpasning

For Norges del betyr klimaendringene i hovedsak høyere gjennomsnittstemperaturer, økt nedbørintensitet, økt avrenning, færre dager med snø, økt havnivå og mer påvirkning av naturmiljøet. Endringene gir økt risiko for flom, stormflo, skred (både jordskred og snøskred) og overvannsskader. Klimaendringene har også mer saktevirkende effekter på natur og samfunn, som endringer i arter og økosystemer og endrede forutsetninger for naturbaserte næringer som fiskeri, landbruk og reiseliv. Klimaendringene har ulike konsekvenser i ulike områder, og nødvendige tiltak kan derfor variere fra sted til sted. 

Statsforvalteren skal bidra til at samfunnet klarer å begrense negative effekter av klimaendringene. Statsforvalterens rolle i klimatilpasningsarbeidet er både som myndighet og veileder innenfor flere av våre fagområder. Arealplanlegging har en nøkkelrolle i klimatilpasningsarbeidet, og Statsforvalteren veileder og kan komme med innsigelser. Statsforvalteren har også en sentral rolle innenfor regional samfunnssikkerhet og beredskap, som omfatter tilsyn, veiledning og risikoforebyggende arbeid, og håndtering av akutte situasjoner. Landbruk, avløp, naturforvaltning og vannforvaltning er andre fagområder der Statsforvalteren kan være med og bidra til at samfunnet er forberedt på å tåle konsekvensene av et endret klima.

Vis mer


Publisert 02.12.2021

Klimatilpassing: Kommunar kan søka tilskot

No kan det søkast tilskot til arbeid med klimatilpassing i 2022. Søknadsfristen er 15. februar.


Publisert 02.12.2021

Søk klimasats no!

Klimasats er ei ordning for kommunar og fylkeskommunar som vil kutta utslepp av klimagassar og bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet.


Publisert 02.08.2021

Klimasats-prosjekta er nybrotsarbeid

Så langt har Klimasats støtta 1472 prosjekt i alle fylka i landet.


Publisert 11.06.2021

Idéverksted om klimavennleg samfunnsutvikling

Klimakrønsj er eit idéverksted for tilsette og folkevalde i kommunane arrangert av Miljødirektoratet i september. Temaet i år er å finna nye og meir effektive måtar å jobba med klimavennleg samfunnsutvikling og planlegging.

 

Publisert 02.06.2021

Verd å sjå om klima!

Det skjer mykje spennande aktivitetar innanfor arbeidet med klima- og berekraft om dagen. I samband med dette vil vi tipsa om to særskilt aktuelle webinarar i juni, som omhandlar klimakrav i plansakar og kva klimaplan 2021-2030 betyr for kommunane.

 


Publisert 26.03.2021

Opplæring for deg som jobbar med klima, utsleppsreduksjonar og berekraft

Kompetanseheving står sentralt for å nå målet om klimagassreduksjon, klimatilpassing og berekraft i Vestfold og Telemark. 


Publisert 04.03.2021

Vellukka gjenbruk av Statsforvaltarens møblar

I løpet av dei siste månadene har Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark gitt bort mange møblar frå sine gamle lokale. 


Publisert 17.02.2021

Gledeleg nyheit om klimaarbeidet

Miljødirektoratet har fått inn 331 søknader frå kommunar og fylkeskommunar som ønsker å kutte utslepp av klimagassar. Heile 38 av desse kjem frå vårt fylke, som er ein solid 2. plass på landsbasis.


Publisert 15.01.2021

Sandefjord kommune er kåra til «Årets inspirasjon 2020» av Miljøfyrtårn

Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark gratulerer Sandefjord kommune med prisen "Årets inspirasjon 2020" av Stiftelsen Miljøfyrtårn - for deira offensive rolle med å fremma berekraft for heile kommunen.


Publisert 06.01.2021

Søk Klimasats i 2021

No kan du søke om klimasatsmidlar for 2021. Søknadsfristen er 15. februar.