Klima

Utslippet av klimagasser i Norge må kuttes for at vi skal nå internasjonale og nasjonale forpliktelser fastsatt i Parisavtalen og klimaloven. Vi kan begrense klimaendringene ved å redusere klimagassutslipp og å øke opptak og binding av karbon. Samtidig må vi erkjenne at klimaet allerede er i ferd med å endre seg, og at vi allerede nå må tilpasse oss et endret klima.

Utslippsreduksjoner

Statsforvalteren skal arbeide for å redusere utslipp av klimagasser på en rekke områder. Vi er bindeledd mellom nasjonal klimapolitikk og kommuner og andre aktører i fylket. Statsforvalteren har også en viktig funksjon i å følge opp planarbeidet i kommunene, både som veileder i kommunal planlegging og ved å fremme innsigelser dersom planer er i strid med nasjonale retningslinjer. På landbruksområdet informerer og veileder vi om tiltak og virkemidler som kan redusere klimagassutslippene og øke opptak og binding av karbon. Vi jobber for å formidle kunnskap og informasjon om klima til kommunene innenfor alle våre ansvarsområder. Dette gjøres i vår løpende dialog med kommunene og gjennom samlinger, kurs og konferanser.

Klimatilpasning

For Norges del betyr klimaendringene i hovedsak høyere gjennomsnittstemperaturer, økt nedbørintensitet, økt avrenning, færre dager med snø, økt havnivå og mer påvirkning av naturmiljøet. Endringene gir økt risiko for flom, stormflo, skred (både jordskred og snøskred) og overvannsskader. Klimaendringene har også mer saktevirkende effekter på natur og samfunn, som endringer i arter og økosystemer og endrede forutsetninger for naturbaserte næringer som fiskeri, landbruk og reiseliv. Klimaendringene har ulike konsekvenser i ulike områder, og nødvendige tiltak kan derfor variere fra sted til sted. 

Statsforvalteren skal bidra til at samfunnet klarer å begrense negative effekter av klimaendringene. Statsforvalterens rolle i klimatilpasningsarbeidet er både som myndighet og veileder innenfor flere av våre fagområder. Arealplanlegging har en nøkkelrolle i klimatilpasningsarbeidet, og Statsforvalteren veileder og kan komme med innsigelser. Statsforvalteren har også en sentral rolle innenfor regional samfunnssikkerhet og beredskap, som omfatter tilsyn, veiledning og risikoforebyggende arbeid, og håndtering av akutte situasjoner. Landbruk, avløp, naturforvaltning og vannforvaltning er andre fagområder der Statsforvalteren kan være med og bidra til at samfunnet er forberedt på å tåle konsekvensene av et endret klima.

Vis mer


Publisert 04.12.2020

Webinar om tilskot frå KlimaSats i 2021

Miljødirektoratet arrangerer eit webinar om Klimasatsordninga for kommunane 8. desember kl 10.00-11.00.


Publisert 18.11.2020

Endring i farevarsel om høg vasstand ifrå MET

Meteorologisk institutt endrar på farevarslinga for høg vasstand, for at vi skal få betre og enklare oversikt over gyldige farevarsel.


Publisert 10.11.2020

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark har blitt medlem i det nye klima- og Energinettverket i Vestfold og Telemark

Embetet har underteikna ei medlemsavtale i det nyetablerte Klima- og Energinettverket i Vestfold og Telemark. Intensjonsavtala gjer at vi må jobbe systematisk mot klimamålet om 60 % reduksjon i klimagassutslepp innan 2030 og vil vere ei klimaansvarleg verksemd i vår region.


Publisert 20.10.2020

NVE har utarbeidd aktsemdkart for flaum

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har utarbeidd nytt aktsemdkart for flaum i Vestfold og Telemark. Det nye kartet er basert på meir detaljerte grunnlagsdata for vatn og terreng som git eit betre grunnlag for arealplanlegging på flaumutsette areal.


Publisert 15.09.2020

Nye klimawebinarer for kommunane

Miljødirektoratet tilbyr nye webinarer om klimatilpassing og korleis kommunane kan kutte utslepp av klimagassar. Rundt 50 webinarer kan sjåast i opptak.


Publisert 08.07.2020

24 prosjekt i vårt fylke fekk stønad gjennom Klimasats-ordninga i 2020!

Prosjekta varierer i alt frå byggverk i tre, klimavennlege innkjøp, mobilitetsplanlegging, mat til ladepunkt og klimarekneskap. 


Publisert 12.05.2020

To kommunar får stønad i vårt fylke når det gjeld klimatilpassing for 2020

Miljødirektoratet deler ut 6,4 millionar kroner til kommunar og fylkeskommunar for å auke kunnskapen om klimatilpassing. Og i år har Skien og Kragerø kommunar fått stønad.


Publisert 29.04.2020

Utfordringer med overvann i byer og tettbygde strøk

I webinaret arrangert av Miljødirektoratet, får kommunene tips om hvordan de kan bestemme dimensjonerende nedbør og klimapåslag for å unngå overvann.


Publisert 16.12.2019

Ny rettleiar om klimatilpassing

Ny rettleiar til dei statlege planretningslinene for klima- og energiplanlegging og klimatilpassing er nå klar.