Avløp

God kontroll med avløpsvann sikrer god vannkvalitet, og er viktig for å unngå forurensning og spredning av sykdom. Kommunen er ansvarlig for håndtering av kommunalt avløpsvann. Utbygging av bolig, næring eller fritidsbebyggelse kan bare skje dersom avløp er tilstrekkelig ivaretatt. Utfyllende informasjon og veiledning finnes på Miljødirektoratet sin hjemmeside.


Avløpsvann er en samlebetegnelse for bortledet overvann (regnvann og smeltevann) og spillvann fra husholdninger og industri. Vannet er forurenset fra menneskeskapte prosesser og inneholder hovedsakelig næringssalter, organisk stoff og mikroorganismer. Vannet samles opp og ledes til renseanlegg, hvor det renses ved hjelp av kjemiske, fysiske og/eller biologiske behandlingsprosesser. Det rensede vannet går deretter som regel ut i nærmeste vassdrag eller ut i sjø.

Et avløpsanlegg inkluderer både selve renseanlegget og det tilhørende ledningsnettet. Avløpsanlegg har ulik kapasitet (målt i personekvivalenter/pe), og reguleres av flere kapitler i forurensningsforskriften. 

Partikler som holdes tilbake i renseanleggene, kalles slam. Siden avløpsvannet er rikt på organisk stoff og næringsstoffer er slammet en verdifull ressurs for jordforbedring og gjødsling. Krav til innhold og bruk av slam til slike formål er regulert av forskrift om organisk gjødsel

Mangelfullt vedlikehold – noe må gjøres

Avløpsledninger svekkes med alderen. Det er estimert et stort etterslep av vedlikehold for norske avløpsanlegg, det er også store utfordringer med underdimensjonerte rør som følge av befolkningsvekst og økt fortetting. Overbelastning av avløpsnettet kan føre til utlekking av urenset vann til vassdrag/sjø og tilbakeslag av avløpsvann i boliger. 

Hyppigere og kraftigere styrtregn som følge av klimaendringer setter kapasiteten i avløpsnettet ytterligere på prøve. Økte mengder overvann vil øke belastningen på renseanleggene, noe som kan redusere renseeffekten. Denne utviklingen vil kreve oppgradering av eksisterende ledningsnett og andre tiltak som bidrar til at overvann ikke ledes til ledningsnettet. Du kan lese mer om klimatilpasninger i avløpssektoren på Miljødirektoratets hjemmesider.

 

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 04.10.2023

Nitrogenfjerning fra avløpsrenseanlegg

Miljødirektoratet utlyser tilskudd til arbeidet med nitrogenfjerning fra avløpsrenseanlegg i Oslofjordens nedbørsfelt.


Publisert 03.07.2023

Eierne av renseanlegg må overvåke Oslofjorden

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark pålegger eiere av renseanlegg å overvåke hvordan utslippene fra avløp påvirker Oslofjorden og andre lokale vannforekomster.


Publisert 10.05.2023

Kommunene fører ikke tilsyn med mindre avløpsanlegg

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark deltok i 2022 i en landsdekkende tilsynsaksjon der kommunenes overholdelse av pliktene de har etter forurensningsforskriften kapittel 12 om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter o.l ble kontrollert.


Kontakt oss

Fagsjef Forurensning:
Siv Hege Wang Grøvo
Telefon 33 37 23 18

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandlet etter samme prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angående en spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjelder saken personsensitive opplysninger, kan du òg sende sikker melding