Fremmede arter

Økt reisevirksomhet og mer import gjør at antallet fremmede arter i Norge har skutt i været siste ti årene. I snitt kommer 5,5 nye arter til landet hvert år. Mange av dem har spredd seg i norsk natur hvor de gjør stor skade. Vestfold og Telemark har store utfordringer med dette særlig i tettbygde strøk og langs kysten.

Rynkerose, kjempespringfrø, lupiner, parkslirekne ser vi nå mange steder i fylket vårt. For mange mennesker er dette et kjært syn; de er vakre, dufter godt, og mange insekter er glad i dem. Hvorfor skulle de da være problematiske?

Konkurrerer ut arter som er her fra før

Mange av artene som har kommet utenfra har få eller ingen naturlige fiender i områdene våre. Dermed kan de konkurrere ut våre egne arter som har brukt lang tid på å tilpasse seg spesielle forhold. For eksempel ser vi at rynkerose tar over strandvegetasjonen langs kysten og på øyene, og at mink går hardt ut over sjøfuglbestanden. Fremmede arter er en av de store truslene mot naturmangfoldet, særlig i kombinasjon med klimaendringer.

Les mer om fremmede arter på Miljøstatus her.


Flere arter er nå forbudt å sette ut

Fordi myndighetene har sett at mange av de nye artene er skadelige for norsk natur, kom en ny forskrift om fremmede organismer i 2016. Den er mest myntet på profesjonelle aktører og offentlige myndigheter, men for private hageeiere er det også verdt å merke seg at mange arter nå er forbudt å sette ut i egen hage. Se hele forbudslista her.

 

Forbudt å kaste hageavfall i naturen

Forurensningslovens §28 gir forbud mot å legge hageavfall ut i naturen. Årsaken er at avfallet kan føre til forurensning og fordi hageavfall kan spre fremmede uønskede arter og følgeorganismer som kan gi sykdommer. Hageavfall er dessuten å anse som forsøpling og kan virke skjemmende på andre som bruker naturen. Hageavfallet skal derfor leveres på avfallstasjonen. Dersom hageavfallet inneholder fremmede skadelige arter skal det puttes i sekker, merkes og leveres til forbrenning som restavfall på avfallsmottaket. Bare slik kan man være sikker på at de ikke spres. Kart som viser utbredelse av fremmede arter i kategoriene lav, høy, potensielt høy og svært høy risiko for norsk natur

 

Bruk fremmedartslista og artsobservasjoner.no

Dersom du ser en plante eller et dyr du mistenker kan være en fremmed skadelig art ute i naturen bør du gå inn på artsdatabanken.no og klikke på Fremmedartslista 2023. Her kan du søke opp arter og se om de er skadelige for norsk natur. Har du lyst til at andre kan få vite om ditt funn, kan du gå inn på artsobservasjoner.no. Dette er Norges største kunnskapsdugnad hvor privatpersoner og andre kan legge inn sine artsdata. Observasjonene blir kvalitetssikret av fagfolk før de havner i Artskart. Artskart brukes av mange i samfunnet, både forvaltere, forskere, grunneiere og privatpersoner. Ditt funn av en fremmed art kan for eksempel ha betydning både for myndighetenes tiltak og bekjempelse.

Søk i fremmedartslista her.
Gå til artsobservasjoner.no her. 


Statsforvalteren koordinerer og har ansvar for verneområdene

Statsforvalteren har et ansvar for å koordinere arbeidet med fremmede arter mellom etater og kommuner i fylket. Ansvaret for bekjempelse ligger hos den enkelte kommune, bortsett fra i verneområdene - der har Statsforvalteren et ansvar. Statsforvalteren får årlig midler til å ta ut skadelige fremmede arter i de mest sårbare verneområdene. Mink og rynkerose bekjempes blant annet på flere av øyene i nasjonalparken.

Oppdager du en fremmed art i et av verneområdene, legg den gjerne inn i artsobservasjoner.no og/eller send en e-post til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Se kontaktboks til høyre.Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 15.05.2024

Ny veileder: Bekjempe fremmede plantearter

Jobber du med å bekjempe fremmede plantearter i områder utenfor hager? Miljødirektoratet lanserer nå en ny veileder til hjelp i dette arbeidet.


Publisert 02.11.2021

Østersdugnaden 2021 er no avslutta

Østersdugnaden 2021 er no avslutta og det vart fjerna heile 34 193 kilo av den framande arten stillehavsøsters frå kysten vår i 2021. Det er ny rekord! 


Publisert 23.08.2021

Kvifor vil vi fjerne rukkerose (rynkerose)?

Rukkerose er ei framand art i Norge som har teke over store område langs kysten i Vestfold og Telemark. Ho veks opp i staden for norske, heimlege planter. Dette får igjen konsekvensar for insekta. Statsforvaltaren ønskjer derfor å fjerne rukkerose i område med store naturverdiar.


Publisert 05.07.2021

Pass på at plantane ikkje rømmer frå hagen din!

Framande artar er eit aukande problem både globalt og nasjonalt - og dette truar naturen vår. Vêr ein ansvarleg hageeigar og pass på at artane ikkje spreier seg frå hagen din.


Publisert 30.04.2021

Østersdugnaden startar opp 1. mai

1.mai går startskotet for «Østersdugnaden i Vestfold og Telemark 2021». Østersdugnaden er ein folkedugnad for å redusera utbreiinga av stillehavsøsters på strender og i viktige naturområde.


Publisert 04.01.2021

Forbod mot fleire framande artar

Framande artar kan vera ein stor trussel mot naturmangfaldet i Noreg. Frå 1. januar 2021 blir det forbode å innføre, omsetje og setje ut ni planteartar, blant anna gullregn og alaskakornell.


Publisert 07.10.2020

Fjerna 30 tonn østers i 2020

30 161 kilo stillehavsøsters plukka på 249 område. Det er fasiten for Østersdugnaden 2020, som gjennom året har vorte utvida til alle kystkommunar i Vestfold og Telemark.


Publisert 04.10.2020

Handlingsplan skadelege framande artar er no ferdig

Handlingsplan mot skadelege framande artar for Vestfold og Telemark er no ferdig. Planen gir føringar for Statsforvaltaren og kommunane i Vestfold og Telemark om kvar ein bør retta innsatsen dei neste åra.


Publisert 08.07.2020

Fylkesmannen set i verk tiltak mot parkslirekne på Ørsnes

Parkslirekne er ein framand art som ikkje høyrer heime i norsk natur og har eit stort skadepotensial på naturmangfaldet.


Publisert 30.04.2020

Østersdugnaden 2020 åpner 1. mai

1.mai går startskuddet for «Østersdugnaden i Vestfold og Telemark». Folkedugnaden for å redusere utbredelsen av stillehavsøsters er nå utvidet til alle kystkommuner i det nye fylket.


Kontakt oss

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no


All kontakt på e-post blir behandlet etter samme prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angående en spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjelder saken personsensitive opplysninger, kan du òg sende sikker melding 

Telefon til vårt sentralbord:  33 37 10 00