Naturmangfold

Søstermarihånd er freda i Norge og vurdert til «sårbar» (VU) i Rødlista. Foto: Sigmund K. Hansen
Søstermarihånd er freda i Norge og vurdert til «sårbar» (VU) i Rødlista. Foto: Sigmund K. Hansen
Oppdatert 08.04.2024

Naturen skal forvaltes slik at planter og dyr som finnes naturlig i Norge, skal sikres i levedyktige bestander. Vi skal også ta vare på den variasjonen som finnes i naturtyper, landskap og geologi.

Alle har ansvar for naturmangfoldet

Alle typer inngrep i naturen kan true naturmangfoldet. Vi må derfor alltid vurdere konsekvensene av inngrep som for eksempel større veier eller nye boligområder.

De to viktigste lovene for å ta vare på naturmangfoldet er naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven. Naturmangfoldloven pålegger myndighetene å vurdere tiltak når naturen er truet.

Statsforvalteren bidrar til å sikre at leveområder, arter og naturressurser blir tatt vare på, blant annet ved å kontrollere at kommunene følger naturmangfoldloven, og sikre at kunnskap om miljøet blir lagt til grunn for kommunale beslutninger.

Truede arter og naturtyper

Mer enn 2000 plante-, sopp- og dyrearter står i fare for å bli utryddet i Norge. Regjeringen har utpekt noen av de truede artene og naturtypene som «prioriterte arter» eller «utvalgte naturtyper». Disse blir det tatt særlige hensyn til i forskrifter til naturmangfoldloven. Statsforvalteren har ansvar for det faglige grunnlaget for nye handlingsplaner for noen av de prioriterte artene og utvalgte naturtypene og for å gjennomføre tiltak når planene er vedtatt. I mange tilfeller blir tiltakene utført i samarbeid med grunneiere, kommuner og foreninger.

Fremmede arter

Fremmede arter er planter og dyr som ikke hører naturlig hjemme i vår natur. Mer reising, mer handel og et mildere klima er noen av årsakene til at det kommer nye fremmede arter til Norge.

Det er viktig at fremmede arter ikke skader økosystemene våre. Statsforvalteren deltar i arbeidet med å bekjempe fremmede skadelege arter, blant annet ved å fjerne fremmede planter fra verneområder og informere hageeiere om hvilke planter de helst ikkje bør bruke. Statsforvalteren har også oppgaver knyttet til kartlegging og overvåkning av fremmede arter. 

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 05.04.2024

Fritidsbåteigarar må med i kampen mot hamnespy

Miljødirektoratet ber båteigarane om hjelp mot spreiing av framandarten hamnespy, når ein million norske fritidsbåtar no skal ut på sjøen.


Publisert 23.02.2024

Kommunene kan søke om tilskudd til natur

Regjeringen styrker kommunenes tilskuddsordning for natur med 50 millioner kroner under navnet «Natursats».


Publisert 04.01.2024

Søk om tilskot til naturforvaltningstiltak i 2024

Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter er no opna og det er mogleg å søkje tilskot til ein rekkje natur- og miljøtiltak i fylket vårt. Søknadsfrist er 15. januar 2024.


Publisert 04.01.2024

Økt tilskudd til kommuner for å ivareta naturmangfold

Kommuner kan søke Miljødirektoratet om tilskudd til å lage kommunedelplan naturmangfold. 


Publisert 20.12.2023

Nå haster det å hjelpe villreinen

Alle våre 24 villreinområder har nå blitt klassifisert etter kvalitetsnormen for villrein, og kun ett av de har fått grønt lys.


Publisert 15.12.2023

No kan du søkje om tilskot til å ta vare på verdifull natur!

No er det mogleg å leggje inn søknader om tilskot til tiltak for å ta vare på den verdifulle naturen vår. Søknadsfristen er 15. januar 2024!


Publisert 14.12.2023

Utkast til tiltaksplaner for våre villreinområder er levert

Utkast til tiltaksplan for Hardangervidda og Setesdal Austhei og Setesdal Ryfylke villreinområder er ferdige. Planutkastene er nå oversendt til Miljødirektoratet for videre behandling.


Publisert 14.11.2023

Forholdene for villreinen på Hardangervidda må bedres

Regjeringen har bestemt at det skal lages tiltaksplaner for flere av villreinområdene våre, fordi varsellampene lyser rødt for disse områdene.


Publisert 25.05.2023

Tiltaksplan for villrein - Kom med innspill

Hvordan bedre forholdene for villreinen i Setesdal Ryfylke og Setesdal Austhei? Statsforvalteren inviterer alle interesserte og berørte til å komme med innspill til tiltak innen 5. juni.


Publisert 27.04.2022

Seks av ti nasjonale villreinområde i dårleg stand

Tilstanden for villreinen på Hardangervidda, Setesdal Ryfylke, Knutshø, Snøhetta, Rondane, Nordfjella når ikkje måla regjeringa har sett.