Naturmangfold

Søstermarihånd er freda i Norge og vurdert til «sårbar» (VU) i Rødlista. Foto: Sigmund K. Hansen
Søstermarihånd er freda i Norge og vurdert til «sårbar» (VU) i Rødlista. Foto: Sigmund K. Hansen
Oppdatert 03.01.2023

Naturen skal forvaltes slik at planter og dyr som finnes naturlig i Norge, skal sikres i levedyktige bestander. Vi skal også ta vare på den variasjonen som finnes i naturtyper, landskap og geologi.

Alle har ansvar for naturmangfoldet

Alle typer inngrep i naturen kan true naturmangfoldet. Vi må derfor alltid vurdere konsekvensene av inngrep som for eksempel større veier eller nye boligområder.

De to viktigste lovene for å ta vare på naturmangfoldet er naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven. Naturmangfoldloven pålegger myndighetene å vurdere tiltak når naturen er truet.

Statsforvalteren bidrar til å sikre at leveområder, arter og naturressurser blir tatt vare på, blant annet ved å kontrollere at kommunene følger naturmangfoldloven, og sikre at kunnskap om miljøet blir lagt til grunn for kommunale beslutninger.

Truede arter og naturtyper

Mer enn 2000 plante-, sopp- og dyrearter står i fare for å bli utryddet i Norge. Regjeringen har utpekt noen av de truede artene og naturtypene som «prioriterte arter» eller «utvalgte naturtyper». Disse blir det tatt særlige hensyn til i forskrifter til naturmangfoldloven. Statsforvalteren har ansvar for det faglige grunnlaget for nye handlingsplaner for noen av de prioriterte artene og utvalgte naturtypene og for å gjennomføre tiltak når planene er vedtatt. I mange tilfeller blir tiltakene utført i samarbeid med grunneiere, kommuner og foreninger.

Fremmede arter

Fremmede arter er planter og dyr som ikke hører naturlig hjemme i vår natur. Mer reising, mer handel og et mildere klima er noen av årsakene til at det kommer nye fremmede arter til Norge.

Det er viktig at fremmede arter ikke skader økosystemene våre. Statsforvalteren deltar i arbeidet med å bekjempe fremmede skadelege arter, blant annet ved å fjerne fremmede planter fra verneområder og informere hageeiere om hvilke planter de helst ikkje bør bruke. Statsforvalteren har også oppgaver knyttet til kartlegging og overvåkning av fremmede arter. 

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 14.12.2022

Søk om tilskot til naturforvaltningstiltak i 2023

Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter er no opna og det er mogleg å søkje tilskot til ein rekkje natur- og miljøtiltak i fylket vårt. Søknadsfrist er 15. januar 2023.


Publisert 07.10.2022

Naturtypekartlegging - Kom med forslag til områder

Statsforvalteren inviterer til innspill fra kommunene om områder som bør kartlegges for naturtyper i 2023.


Publisert 26.01.2022

483 kvadratkilometer natur er kartlagt

Fleire kommunar i Vestfold og Telemark har hatt besøk av biologar i sommarhalvåret 2021. Resultatet blei nyleg lagt ut i verktøyet naturbase.no.


Publisert 16.12.2021

Vil du søkje om tilskot til å ta vare på naturen vår?

Det er no mogleg å søkje om statleg tilskot for å betre miljøtilstanden i Noreg. Søknadsfristen er 15. januar og ein søkjer gjennom Miljødirektoratets søknadssenter. 


Publisert 14.10.2021

Naturtypekartlegging i 2022

Statsforvaltaren ber om forslag til område for naturtypekartlegging i 2022.


Publisert 09.07.2021

Stor innsats for å ta vare på naturen vår!

I år blir det delt ut 5,6 millionar kroner for å ta vare på trua natur i fylket vårt. Dette vil forbetre miljøtilstanden til mange artar og naturtypar.


Publisert 09.04.2021

Rekartlegging av naturtypar i skog i Porsgrunn og Hjartdal

På oppdrag frå Statsforvaltaren i 2020, har BioFokus rekartlagt og kvalitetssikra 14 naturtypar i skog i Porsgrunn kommune og 4 naturtypar i skog i Hjartdal kommune.


Publisert 13.01.2021

Korleis lage kommunedelplanar for naturmangfald?

Miljødirektoratet gir i ny rettleiar råd om korleis vi kan ta vare på verdifull natur i kommunal planlegging.


Publisert 29.06.2020

Kartlegging av mosen Entosthodon fascicularis

Mosen blei påvist for første gong i Noreg i mai 2018 i frukthage på Nes i Midt-Telemark kommune.


Kontakt oss

Fagsjef Natur:
Arne Christian Geving
Telefon 33 37 23 51 / 90 04 39 15

E-post
fmveacg@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandlet etter samme prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angående en spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjelder saken personsensitive opplysninger, kan du òg sende sikker melding 

Kontakt oss

Direktør miljøavdelingen:
Grethe Helgås
Telefon 33 37 23 09

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandlet etter samme prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angående en spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjelder saken personsensitive opplysninger, kan du òg sende sikker melding