Mudring, dumping og utfylling

Mudring, dumping og utfylling vil alltid påvirke det akvatiske miljø. Virkningene kan variere avhengig av hva slags masser det dreier seg om, når og hvor tiltaket skal skje, hvordan arbeidet utføres og innholdet av miljøgifter i massene. Mudring og dumping fra skip er forbudt, men Statsforvalteren kan etter søknad gi tillatelse til dette.

Mudring fra land og utfylling i sjø og vassdrag vil i de fleste tilfeller utløse krav om tillatelse etter forurensningsloven. Ta kontakt med Statsforvalteren ved behov for avklaring.

Om søknaden

Søknad om tillatelse etter forurensningsregelverket sendes til Statsforvalteren. Det er søkers ansvar å skaffe til veie nødvendige opplysninger som beskrevet i søknadsskjema og tilhørende veileder, slik at Statsforvalteren kan vurdere om tillatelse bør gis, og hvilke vilkår som skal settes.

For andre tiltak enn mudring, dumping og utfylling i sjø kan søknadskjemaet benyttes som utgangspunkt for hvilke opplysninger Statsforvalteren trenger for å kunne fatte en avgjørelse. I søknaden må det redegjøres for det enkelte punkt iht. gjeldene veiledere i den utstrekning det har relevans for det aktuelle tiltaket.

Tiltak i sjø, salt- og ferskvann

Tiltakshaver skal beskrive tiltaket og skaffe seg oversikt over tilgjengelig kunnskap om tiltaksområdet og hvilken dokumentasjon som er påkrevd. Generelt kan det sies at tiltak bør være godkjent etter plan- og bygningsloven før behandling etter annet lovverk iverksettes. Ved vurdering av tiltak i sjø etter plan- og bygningsloven og/eller forurensingsregelverket vil naturmangfoldlovens prinsipper få betydning. De alminnelige bestemmelsene i naturmangfoldloven §§ 8 – 11 skal derfor legges til grunn ved vurdering.

Husk å søke i god tid før du planlegger tiltaket. Saksbehandlingstiden avhenger av sakens kompleksitet og annen saksmengde hos Statsforvalteren, og er minimum seks måneder. For at saksbehandlingstiden skal bli så kort som mulig er det viktig at søknaden er komplett, dvs. inneholder alle de opplysningene vi trenger for å kunne fatte en avgjørelse i saken. Se veileder for søknadsskjema for informasjon om hva søknaden bør inneholde.

Behandling av søknader om tillatelse etter forurensningsregelverket er gebyrbelagt. Gebyrstørrelsen følger av satser i forurensningsforskriften § 39-4.

Prøvetakning og vurderinger ved søknad om tiltak i sjø etter forurensingsregelverket, skal i utgangspunktet utføres av personell med miljøfaglig kompetanse.

Tiltak i sjø er som regel ikke tillatt i perioden 15. mai til 15. september. Ønsker du å utføre tiltak i denne perioden må det begrunnes godt og tiltak for å redusere negative påvirkninger må beskrives. Statsforvalteren kan også sette restriksjoner i andre perioder hvis tiltaksområdet har spesiell biologisk verdi.

Disponering av overskuddsmasser fra mudring 

Overskuddsmasser fra mudring er næringsavfall og skal leveres til et lovlig avfallsanlegg, gjenvinnes eller på annen måte komme til nytte ved å erstatte materialer som ellers ville blitt brukt. Miljødirektoratet kan i særlige tilfeller gi unntak fra dette kravet. 

Behandling av andre myndigheter

Mudring, dumping og utfylling i sjø omfattes av flere lovverk og krever vurdering av ulike myndigheter. Tiltakshaver er selv ansvarlig for å avklare behov for tillatelser etter andre lovverk. Generelt sett skal denne type tiltak vurderes etter plan- og bygningsloven, havne- og farvannsloven og kulturminneloven.

Før søknaden behandles etter forurensningsregelverket skal den vurderes/godkjennes av kommunen etter plan- og bygningsloven. Statsforvalteren må ha planmyndighetens vurdering av om tiltaket er i tråd med/i strid med gjeldende arealplaner, herunder kommuneplanens arealdel og/eller reguleringsplan, for å kunne gjøre vedtak i saken. Tiltakshaver må selv sørge for å legge kommunens vurdering ved søknaden etter forurensingsregelverket.

Særlig om tiltak i ferskvann

Alle vassdragstiltak som kan være til nevneverdig skade eller ulempe for noen allmenne interesser i vassdraget, skal vurderes av NVE etter vannressursloven (§ 8 konsesjon). Dersom tiltaket ikke vurderes som konsesjonspliktig av NVE, gjelder likevel bestemmelsene i lakse- og innlandsfiskloven, med forskrift om fysiske tiltak i vassdrag: «Uten tillatelse (…) er det forbudt å sette i verk: a) fysiske tiltak som medfører eller kan medføre fare for forringelse av produksjonsmulighetene for fisk eller andre ferskvannsorganismer (…)».

Fysiske tiltak i ferskvann krever derfor særskilt vurdering og eventuelt tillatelse også etter denne forskriften. Statsforvalteren er myndighet for tiltak på strekninger som fører anadrome laksefisk eller kreps. Fylkeskommunen er myndighet på strekninger som fører innlandsfisk. Dersom det finnes trua ferskvannsarter på strekningen, slik som ål, elvemusling eller storaure, skal Fylkeskommunen fatte vedtak i samråd med Statsforvalteren.  Tiltakshaver er selv ansvarlig for å innhente nødvendig vurdering/godkjenning fra Fylkeskommunen. 

Mer informasjon om Forskrift om fysiske tiltak i vassdrag og søknadsskjema for å søke tillatelse etter forskriften finner du her. 

Sjøkabler/ledninger

Utplassering av sjøkabler/ledninger på sjøbunnen reguleres av forurensningsloven, men er som regel ikke konsesjonspliktig. Dersom tiltaket krever mudring, nedspyling eller annen type forflytning av masser fra bunnen må det avklares med Statsforvalteren om det kreves egen tillatelse etter forurensningsregelverket. Det må vurderes i den enkelte sak i lys av forurensningssituasjonen i tiltaksområdet og tiltakets eventuelle påvirkning på hensynskrevende naturverdier.

Kunstige sandstrender

Utlegging av sand for etablering av sandstrender er å anse som vesentlige terrenginngrep etter plan- og bygningsloven, og tiltakshaver må søke kommunen om tillatelse. 

Utlegging av sand kan medføre fare for partikkelforurensning. I områder med forurensede sedimenter er det også fare for spredning av miljøgifter. Tilføring av sand som kan medføre skade eller ulempe for miljøet krever tillatelse etter forurensningsloven. Dette må vurderes i hvert enkelt tilfelle, og vil baseres på en helhetlig vurdering av hensyn til miljø, forurensing og samfunnsmessige betydning.

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Skjema og veiledning

Informasjon til søker, søknadsskjema, veiledning til søknadsskjema og rapporteringsskjema ligger under bokstaven «M» i skjemaoversikten

Aktuelle dokumenter er navngitt «MDU…»

Lenke til skjemaoversikten

Kontakt oss

Fagsjef Forurensning:
Siv Hege Wang Grøvo
Telefon 33 37 23 18

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandla etter same prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angåande ei spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjeld saka personsensitive opplysningar, kan du òg sende sikker melding 

Kontakt oss

Direktør miljøavdelingen:
Grethe Helgås
Telefon 33 37 23 09

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandla etter same prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angåande ei spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjeld saka personsensitive opplysningar, kan du òg sende sikker melding