Skjema Tema Beskrivelse
A
Avfall, årlig rapportering for deponier Miljø og klima For industrideponier og avfallsdeponier som skal levere årlig rapportering til Miljødirektoratet og Statsforvalteren.
E
Elvefiske Miljø og klima For elveeierlag som skal rapportere om fangst i elv.
F
Fisketiltak Miljø og klima Søk om tilskudd som skal medvirke til å legge til rette for bevaring og forvaltning av ville anadrome laksefisk, samt å legge til rette for fiske etter anadrome laksefisk.
Forureining – tips, bekymringsmelding eller klage – nynorsk Miljø og klima Skjema for å sende tips, bekymringsmelding eller klage til Statsforvaltaren om forureining. Klager på ei spesifikk verksemd skal helst sendast direkte til verksemda.
Forurensning – tips, bekymringsmelding eller klage – bokmål Miljø og klima Skjema for å sende tips, bekymringsmelding eller klage til Statsforvalteren om forurensning. Klager knyttet til en spesifikk virksomhet skal helst sendes direkte til virksomheten.
Forurensning, akutt utslipp av avløpsvann Miljø og klima Kommuner og bedrifter (skadevolder) som skal varsle om akutte utslipp fra avløpsanlegg med tillatelse etter kap.14 i forurensningsforskriften der utslippet har miljømessig betydning.
Forurensning, planlagt utslipp av avløpsvann Miljø og klima Kommuner eller bedrifter som skal varsle om planlagt utslipp av avløpsvann. Skjemaet kan også brukes til oppfølgende meldinger.
Forurensning, årlig rapportering for industri Miljø og klima For bedrifter som skal rapportere om egenkontroll. Egenkontrollen omfatter alle utslipp som har betydning for miljøet.
Fysiske tiltak i vassdrag - Søknadsskjema Miljø og klima Skjemaet har som formål å vise hvilke opplysninger som er nødvendige å oppgi når det søkes etter forskrift om fysiske tiltak i vassdrag.
K
Kalking i vassdrag Miljø og klima Organisasjoner, bedrifter, kommuner og private kan søke om støtte til tiltak som reduserer den negative effekten av sur nedbør i vassdrag. Sur nedbør har negativ effekt på naturmangfoldet i vassdrag.
M
MDU - Informasjon til søker Miljø og klima Informasjon til søker – Mudring, dumping og utfylling
MDU - Rapporteringsskjema - SFVT - bokmål Miljø og klima Rapporteringsskjema – Mudring, dumping og utfylling - bokmål
MDU - Rapporteringsskjema - SFVT - nynorsk Miljø og klima Rapporteringsskjema – Mudring, dumping og utfylling - nynorsk
MDU - Søknadsskjema - SFVT - bokmål Miljø og klima Søknad om mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag
MDU - Søknadsskjema - SFVT - nynorsk Miljø og klima Søknad om mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag
MDU - Veiledning til søknadskjema Miljø og klima Veiledning til søknadsskjema om mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag
Meldeskjema - kap. 24 – asfaltverk - bokmål Miljø og klima Melding til Statsforvalteren om virksomhet etter forurensningsforskriftens kapittel 24: Forurensninger fra asfaltverk
Meldeskjema - kap. 24 – asfaltverk - nynorsk Miljø og klima Melding til Statsforvaltaren om verksemd etter forureiningsforskrifta kapittel 24: Forureining frå asfaltverk
Meldeskjema - kap. 26 – fiskeforedlingsbedrifter - bokmål Miljø og klima Melding til Statsforvalteren om virksomhet etter forurensningsforskriftens kapittel 26: Forurensninger fra fiskeforedlingsbedrifter
Meldeskjema - kap. 26 - fiskeforedlingsverksemder - nynorsk Miljø og klima Melding til Statsforvaltaren om verksemd etter forureiningsforskrifta kapittel 26: Forureining frå fiskeforedlingsverksemder
Meldeskjema - kap. 27 - mellomstore forbrenningsanlegg - bokmål Miljø og klima Melding til Statsforvalteren om virksomhet etter forurensningsforskriftens kapittel 27: Utslipp til luft fra mellomstore forbrenningsanlegg
Meldeskjema - kap. 27 - mellomstore forbrenningsanlegg - nynorsk Miljø og klima Melding til Statsforvaltaren om verksemd etter forureiningsforskrifta kapittel 27: Utslepp til luft frå mellomstore forbrenningsanlegg
Meldeskjema - kap. 28 - kjemisk - elektrolytisk overflatebehandling - bokmål Miljø og klima Melding til Statsforvalteren om virksomhet etter forurensningsforskriftens kapittel 28: Forurensninger fra anlegg for kjemisk/ elektrolytisk overflatebehandling
Meldeskjema - kap. 28 - kjemisk - elektrolytisk overflatebehandling - nynorsk Miljø og klima Melding til Statsforvaltaren om verksemd etter forureiningsforskrifta kapittel 28: Forureining frå anlegg for kjemisk/ elektrolytisk overflatebehandling
Meldeskjema - kap. 29 - mekanisk overflatebehandling og vedlikehald av metallkonstruksjonar - nynorsk Miljø og klima Melding til Statsforvaltaren om verksemd etter forureiningsforskrifta kapittel 29: Forureining frå mekanisk overflatebehandling og vedlikehald av metallkonstruksjonar inkludert skipsverft (også sprøytemaling/lakkering)
Meldeskjema - kap. 29 - mekanisk overflatebehandling og vedlikehold av metallkonstruksjoner - bokmål Miljø og klima Melding til Statsforvalteren om virksomhet etter forurensningsforskriftens kapittel 29: Forurensning fra mekanisk overflatebehandling og vedlikehold av metallkonstruksjoner inkludert skipsverft (også sprøytemaling/lakkering)
Meldeskjema - kap. 30 - pukkverk - bokmål Miljø og klima Melding til Statsforvalteren om virksomhet etter forurensningsforskriftens kapittel 30: Forurensninger fra produksjon av pukk, grus, sand og singel
Meldeskjema - kap. 30 - pukkverk - nynorsk Miljø og klima Melding til Statsforvaltaren om verksemd etter forureiningsforskrifta kapittel 30: Forureining frå produksjon av pukk, grus, sand og singel
Meldeskjema – kap. 33 – betong - bokmål Miljø og klima Melding til Statsforvalteren om virksomhet etter forurensningsforskriftens kapittel 33: Forurensning fra produksjon av fabrikkbetong, betongvarer og betongelementer
Meldeskjema – kap. 33 – betong - nynorsk Miljø og klima Melding til Statsforvaltaren om verksemd etter forureiningsforskrifta kapittel 33: Forureining frå produksjon av fabrikkbetong, betongvarer og betongelement
Motorferdsel i verneområde Miljø og klima Du kan søke om å drive motorferdsel i et vernet område. Du må oppgi formålet med ferdselen.
P
Prioriterte kulturlandskapsområder Miljø og klima Grunneiere, privatpersoner, organisasjoner og kommuner og institusjoner kan søke om forvaltningstiltak i verdifulle kulturlandskap. Kulturlandskapet må være registrert som prioritert kulturlandskap.
Prioriterte og truete arter Miljø og klima Grunneiere, privatpersoner, organisasjoner, bedrifter og institusjoner kan søke om støtte til tiltak for å ta vare på truete arter og priorierte arter.
R
Rovvilt, akutte forebyggende tiltak mot rovviltskader Miljø og klima Husdyreiere og tamreineiere kan søke om støtte til akutte tiltak mot rovviltskader. Søknaden må på forhånd være avtalt med Statsforvalteren.
Rovvilt, erstatning for sau drept av fredet rovvilt Miljø og klima I tilfeller hvor gaupe, jerv, bjørn, ulv eller kongeørn er årsak til tap av husdyr eller tamrein, kan dyreeieren søke om erstatning.
Rovvilt, forebyggende tiltak mot rovviltskader Miljø og klima Husdyreiere og tamreineiere kan søke om støtte til forebyggende tiltak mot rovviltskader. Tiltaket forventes å ha direkte tapsreduserende effekt.
Rovvilt, konfliktdempende tiltak Miljø og klima Kommuner, organisasjoner og andre kan søke om støtte til tiltak i lokalsamfunn som berøres av rovvilt, særlig bjørn og ulv. Målet er at tiltaket skal gjøre lokalsamfunnet bedre i stand til å håndtere konflikter som disse artene kan skape. Tiltakene skal bidra til økt kunnskap om og forståelse for rovvilt og rovviltforvaltning.
S
Sjølaksefiske Miljø og klima For fiskere som skal registrere fiske med faststående redskap etter laks, sjøørret og sjørøye.
U
Utvalgte naturtyper Miljø og klima Organisasjoner, bedrifter, kommuner og private kan søke om støtte til tiltak for trua og utvalgte naturtyper.
V
Vilttiltak Miljø og klima Grunneiere, privatpersoner, kommuner, bedrifter og frivillige organisasjoner kan søke tilskudd til praktiske vilttiltak, bidrag til å løse oppgaver, informasjonstiltak osv. Skjemaet tilhører Miljødirektoratet. Statsforvalteren behandler søknadene som gjelder ikke-jaktbare arter.