Forureining

Marin forsøpling.
Marin forsøpling. Foto: Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

Statsforvaltaren er forureiningsstyresmakt for ei lang rekkje verksemder og tiltak, og kan gi løyve til aktivitetar som kan medføre forureining. Ansvarsområda våre omfattar mellom anna helse- og miljøfarlege kjemikaliar, avfall og gjenvinning, luftforureining og støy, i tillegg til forureining av vatn og grunn.

Dette er nokre av Statsforvaltarens oppgåver etter forureiningslova: 

  • behandle utsleppssøknader og føre tilsyn med landbaserte industribedrifter. Mange bedrifter treng ikkje eige løyve frå Statsforvaltaren, men skal følgje gjeldande forskrifter. Dette gjeld blant anna for pukk- og asfaltverk, fyringsanlegg og skipsverft.
  • behandle utsleppssøknader og føre tilsyn med avfallsbehandlingsanlegg som avfallsdeponi, mottaks- og sorteringsanlegg, bilvrakplassar og behandling av avløpsslam.
  • behandle utsleppssøknader og føre tilsyn med avløpsanlegg i store tettstader.
  • behandle søknader om mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag.
  • føre tilsyn med at verksemder oppfyller leveringsplikta for farleg avfall og andre generelle plikter i forureinings- og avfallsforskriftene blir oppfylt
  • følgje opp område med ureina grunn og nedlagde kommunale deponi.
  • rettleie og føre tilsyn med kommunane på område der kommunen er ureiningsmyndigheit.

Vis meir

 

 


Publisert 25.02.2021

Førehandsvarsling - Utbetring av veg Kjønnesvikvatn i Tokke

Vestfold og Telemark fylkeskommune har søkt om løyve etter forureiningsregelverket til å fylle ut og mudre, ved Voilen og Ullsteinskredene i Tokke.


Publisert 18.02.2021

Førehandsvarsel - Mudring ved Skjerkøyveien i Bamble

Føremålet er å rydde området for dekk-klipp


Publisert 13.01.2021

Statsforvaltaren har anmeldt Ragn-Sells

Statsforvaltaren gjennomførte eit tilsyn hos Ragn-Sells på Skjerkøya i september 2020. Ved bruk av undervatnsdrone vart det avdekt store mengder dekklipp på sjøbotnen utanfor anlegget.


Publisert 11.01.2021

Marin forsøpling: Nå kan du søke om støtte

Planlegg du å rydda avfall langs strender eller på sjøbotnen i 2021? 


Publisert 15.12.2020

Utsleppsløyve for nye Prestestranda renseanlegg

Drangedal kommune har fått løyve til utslepp av kommunalt avløpsvatn og overvatn frå Prestestranda avløpsanlegg i Prestestranda tettbygd område og tilhøyrande avløpsnett.


Publisert 24.11.2020

Smådyrkrematoriet AS i Skien har fått løyve til verksemd

Fylkesmannen har vedtatt å gi Smådyrkrematoriet AS løyve til verksemd etter forureiningslova på visse vilkår.


Publisert 24.11.2020

Styresmaktene tilrår ikkje å bygge på gamle avfallsdeponi

Kommunane må ikkje gi løyve til at det vert sett opp bygningar, der mange menneske oppheld seg, på nedlagde deponi som kan lekke ut helseskadelege gassar.


Publisert 23.11.2020

Rolf Grohs AS har fått permanent løyve til verksemd på visse vilkår

Rolf Grohs AS har fått permanent løyve til mottak og handsaming av ulike overskytande masser, rester av asfalt og betong ved Granmo sandtak.


Publisert 23.11.2020

Utsleppsløyve for nye Søbyholmen renseanlegg

Tønsberg kommune har fått løyve til utslepp av kommunalt avløpsvatn og overvatn frå Søbyholmen avløpsanlegg i Kirkevoll Brekkeåsen tettbygd område og tilhøyrande avløpsnett.


Publisert 23.09.2020

Landsdekkande tilsyn med brannsikkerheit i avfallsanlegg

I oktober sjekkar styresmaktene brannsikkerheita på norske avfallsanlegg og korleis dei avgrensar miljøskadane, viss ulykka først er ute.


Kontakt oss

Fagsjef Forurensning:
Siv Hege Wang Grøvo
Telefon 33 37 23 18

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandla etter same prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angåande ei spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjeld saka personsensitive opplysningar, kan du òg sende sikker melding 

Kontakt oss

Fungerende direktør miljøavdelingen:
Grethe Helgås
Telefon 33 37 23 09

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandla etter same prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angåande ei spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjeld saka personsensitive opplysningar, kan du òg sende sikker melding