09.08.2022

Ordinært skjønstilskot for 2023

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) fordeler kvart år ein del av rammetilskotet til kommunar etter skjøn. Skjønstilskotet skal kompensera kommunar for lokale forhold som ikkje blir fanga opp i den faste delen av inntektssystemet, og bidra til fornying og utvikling i kommunesektoren.


19.07.2022

Lovlighetskontroll - Timemodellen er lovlig

Statsforvalteren stadfester vedtaket til Time kommunestyre av 02.11.2021, der kommunestyret godkjente bruk av «Timemodellen» for komplekse områder med krav om felles planlegging i tråd med plan- og bygningsloven § 4-1.


18.07.2022

Utslippstillatelse til Velde Industri AS i Sandes

Statsforvalteren gir Velde Industri AS en samlet tillatelse etter forurensningsloven til all virksomhet på Sviland i Sandnes kommune.


13.07.2022

Lovlighetskontroll: Klepp kommune sine retningslinjer for tildeling av kulturstøtte er lovlige

Statsforvalteren stadfester vedtaket til Klepp kommunestyre av 13. desember 2021, der kommunestyret vedtok nye retningslinjer for utdeling av midler til kulturarbeid. Statsforvalteren forutsetter at Klepp kommune sørger for å ivareta diskrimineringsforbudet ved bruk av retningslinjene.


08.07.2022

Informasjon om ordinært skjønstilskot til kommunane for 2023 og viktige fristar

Statsforvaltaren tilrår fordeling av statlege skjønstilskot til kommunane. Det er ei rekkje viktige søknadsfristar for kommunane i Rogaland denne hausten.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Følg oss på sosiale medier