Skogbruk

Bildemontasje skog
Oppdatert 20.12.2023

Statsforvalterens oppgaver innenfor skogbruk er knyttet til den langsiktige forvaltningen av skog som ressurs for lønnsom næringsvirksomhet. I samarbeid med andre aktører er Statsforvalteren også engasjert i arbeidet for større verdiskaping basert på trevirke som råstoff.

Statsforvalteren skal være en pådriver for økt bruk av trevirke som bygningsmateriale og til produksjon av bioenergi. Det er også et viktig mål å bidra til at vi har en infrastruktur som kan sikre en effektiv og lønnsom hogst, samtidig som næringen tar hensyn til miljøet. Statsforvalteren gir veiledning og bistand til kommunene på områder som landbruksveier, skogskader, bioenergi, skogskjøtsel og miljøspørsmål. Andre arbeidsområder er koordinering av skogbruksplanleggingen i fylket, forvaltning av skogfondsordningen, tilskuddsforvaltning og kontrolloppgaver.

Vis mer

Ordninger for skogbruket


Publisert 08.11.2021

Frist for søknad om refusjon av skogfond og NMSK tilskudd 2021

Skogeiere som har refusjonskrav som er tilskuddsberettiget må levere dette innen de frister som fremgår av tabellen nedenfor.

Skogfondbilag vedrørende tiltak som ikke gir tilskudd må leveres senest 31. desember, enten digital registrering eller direkte til kommunen.


Publisert 21.10.2021

Tilskudd fra skogbrukets rentemidler 2022

Det kan gis støtte til FoU-prosjekter, informasjons- og opplæringstiltak, undersøkelser, samt fellesutgifter i sammenheng med skogfaglige arrangementer.


Publisert 03.09.2021

Ledig stilling som seniorrådgiver / rådgiver – skogbruk og miljø

Enhet for skog- og trebruk i virksomhetsområdet for miljøvern, landbruk og næringsutvikling har ledig stilling. 


Publisert 27.08.2021

Endring i forskrift om berekraftig skogbruk - Forbud mot grøfterensk i myr og sumpskog

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt endring av bærekraftforskriftens § 5 niende ledd. Endringen går ut på at det ikke lenger er tillatt å renske grøfter i myr og sumpskog der hvor det ikke er etablert produktiv skog. 


Publisert 18.08.2021

Husk frist for tilskudd til skogplanting 1. september

For å bidra til å sikre planting av skogplanter våren 2021 som følge av Covid19-restriksjoner, ble det laget en midlertidig tilskuddsordning. Skogeiere som selv sto for vårens skogplanting må sende søknad til kommunen innen den 1. september for å få dette tilskuddet


Publisert 16.06.2021

Eva Skagestad ny leder hos Statsforvalteren

Eva Skagestad er tilsatt som avdelingsdirektør med ansvar for skog- og trebruk hos Statsforvalteren i Innlandet. Hun tiltrer stillingen i løpet av oktober.


Publisert 08.06.2021

Tilskudd til vårens skogplanting blir 1,50 kr per plante - nå må plantene ut!

Med årets utfordrende vårplantesituasjon og med 1,50 kr tilskudd per plante, oppfordrer Statsforvalteren alle skogeiere til å gjøre det de kan for å få satt ut vårens skogplanter.


Publisert 31.05.2021

Oversikt over skogressurser i Innlandet

Den første samla oversikten over skogressursen for Innlandet fylke er nå utarbeidet. Rapporten viser blant annet at tilveksten på skogbruksmark er på 5,8 millioner kubikkmeter og at nærmere 1,5 millioner dekar med yngre skog har behov for ungskogpleie.


Publisert 31.05.2021, Sist endret 21.06.2021

Ekstraordinært plantetilskudd 2021

Midlertidig forskrift om tilskudd for å sikre planting av skogplanter våren 2021 er fastsatt. Tilskudd på 1,50 kroner per plante gjelder all skogplanting som utføres våren 2021.


Publisert 19.05.2021

Ønsker innspill til tiltaksplan for skogsektoren i Innlandet 2021-2024

Statsforvalteren i Innlandet og Innlandet fylkeskommune har, i samarbeid med skog- og trenæringene, utarbeidet forslag til tiltaksplan for skog- og tresektoren i Innlandet. Frist for innspill er 1. juli 2021