Skogbruk

Oppdatert 13.03.2023

Statsforvaltarens oppgåver innanfor skogbruk er knytte til den langsiktige forvaltninga av skog som ressurs for lønnsam næringsverksemd. I samarbeid med andre aktørar er Statsforvaltaren er også engasjert i arbeidet for større verdiskaping basert på trevirke som råstoff.

Statsforvaltaren skal vere ein pådrivar for auka bruk av trevirke som bygningsmateriale og til produksjon av bioenergi. Det er også eit viktig mål å medverke til at vi har ein infrastruktur som kan sikre ein effektiv og lønnsam hogst, samtidig som næringa tek omsyn til miljøet.

Statsforvaltaren gir rettleiing og assistanse til kommunane på område som vegplanlegging, bioenergi, skogskjøtsel og miljøspørsmål. Andre arbeidsområde er koordinering av skogbruksplanlegginga i fylket, forvaltning av skogavgiftsordninga, tilskotsforvaltning og kontrolloppgåver.

Vis meir

Ordninger for skogbruket

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 27.04.2023

Innlandsskogbruket i tall 2022

Statsforvalteren i Innlandet har laget rapporten Innlandsskogbruket i tall 2022. Rapporten gir en oppsummering av aktiviteten i skogbruket i året som gikk, og inneholder også skogfondsregnskapet og skogstatistikk for 2022.


Publisert 18.04.2023

Tilskudd til miljøtiltak i skog for 2023

Det er for 2023 bevilget 5,5 millioner kroner til miljøtiltak i skog. Nytt av året er at søknader behandles og bevilges fortløpende, med andre ord ingen søknadsfrist.


Publisert 31.03.2023

Innlandsskogbruket på offensiven

Et Innlandsskogbruk som ønsker å ruste seg for framtidens klima, møttes på vårsamling 30. mars på Terningen Arena i Elverum. Årets kick-off for skogkultursesongen hadde rekordstor oppslutning av funksjonærer fra både privat og offentlig skogforvaltning med 190 navn på deltakerlista. 


Publisert 07.02.2023

Satser og frister for søknad om tilskudd til tettere planting og gjødsling 2023

Landbruksdirektoratet har fastsatt frister og satser for tilskudd til tettere planting, gjødsling og suppleringsplanting for 2023. 


Publisert 16.01.2023

Hogstrekord i Innlandet 2022

2022 ble nok et år med hogstrekord i Innlandet! Hele 4,82 mill m³ rundtømmer til en verdi av 2,36 mrd kr ble omsatt. Dette utgjør 42 % av all avvirkning i Norge.


Publisert 02.12.2022

Nettbasert kurs for regnskapsførere om stormskader

Mange av skogeiere som ble hardt rammet av stormen 19. november 2021 har et regnskapsår som avviker fra det normale. Den ekstraordinære situasjonen krever bevisste økonomiske valg og vurderinger, og regnskapsførerne er svært viktige rådgiverne for skogeierne.


Publisert 01.11.2022

Frist for søknad om refusjon av skogfond og NMSK tilskudd 2022

Skogeiere som har refusjonskrav som er tilskuddsberettiget må levere dette innen de frister som fremgår av tabellen nedenfor.

Skogfondbilag vedrørende tiltak som ikke gir tilskudd må leveres senest 31. desember, enten digital registrering eller direkte til kommunen.


Publisert 01.11.2022

Næringen samles om ny skogtekniker-utdanning

I forrige uke var fageksperter fra næringen samlet på Brumunddal for å fylle innhold i helt nytt fagskolestudium: Skogtekniker. Fagskolestudiet vil være relevant for flere grupper som jobber praktisk i skogbruket.


Publisert 25.10.2022

Ny frist - søknad om tilskudd til opprydding etter storm

Skogeier som ble rammet av stormen 19.11.2021 og tilsvarende hendelser deretter vinteren 2021/2022, kan søke om tilskudd til opprydding av stormskadene. Ordningene har opprinnelig hatt søknadsfrist for skogeierne 01.11.2022. Det er nå varslet at ordningene kan forlenges fram til 01.07.2023. 


Publisert 30.09.2022

Tilskudd fra skogbrukets rentemidler 2023

Organisasjoner og enkeltpersoner kan søke om fylkesinntrukne rentemidler til konkrete prosjekter og tiltak som fremmer skogbruket i Innlandet. Søknadsfrist 20. november 2022.