Landbruk og mat

Sammensatt bilde av tre som spirer, traktor i arbeid og geiter
Oppdatert 20.12.2023

Den viktigaste samfunnsoppgåva til norsk landbruk er å sikre nok trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket medverkar òg til desentralisert busetjing og næringsliv over heile landet, miljøgode som bevaring av biologisk mangfald, kulturlandskap og dei karbonlagra som skogen og jorda utgjer. Landbruket speler òg ei viktig rolle for å vidareføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er eit politisk mål å halde oppe eit levande landbruk i heile landet. Statsforvaltaren skal medverke til å gjennomføre den nasjonale landbrukspolitikken ved hjelp av informasjon, forvaltning av verkemiddel og lokalt tilpassa tiltak. Statsforvaltaren skal blant anna

  • gi råd og assistanse til kommunane
  • kontrollere kommunane
  • behandle klager på kommunale vedtak innanfor landbrukslovgivinga
  • arbeide saman med andre regionale etatar og organisasjonar for næringsutvikling innanfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsetjingar for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å avgrense nedbygging av dyrka og dyrkbar jord og skog

Statsforvaltaren rettleier også kommunar, organisasjonar, næringsaktørar og bønder om moglegheitene som finst i det offentlege systemet. Statsforvaltaren støttar opp under aktivitetar knytte til utvikling og bevaring av regionale matkulturar, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt retta mot barn og unge.

Andre viktige offentlege aktørar innan landbruk er:

Vis meir


08.05.2024

Frivillig vern av skog - Høring av 11 områder i Innlandet

Statsforvalteren har sendt ut et høringsforslag for 11 naturreservater. Høringsfristen er 10. juli 2024.


06.05.2024

Infomøte om høring av ny gjødselbrukforskrift 14.mai

Statsforvalteren inviterer til åpent møte for alle interesserte tirsdag 14.mai kl 19. Der vil forslaget til ny gjødselbrukforskrift bli presentert. Fagdirektør Jon Magnar Haugen fra Landbruks- og matdepartementet vil presentere hovedtrekkene i forslaget og det vil bli mulighet til å stille spørsmål i chatten.

 


29.04.2024

Svært få endringer for regionale miljøtilskudd i 2024

Reglene for å få regionale miljøtilskudd (RMP-tilskudd) er tilnærmet uendret fra 2023. Unntaket er at det i år gis et høyere tilskudd for å bruke regional frøblanding når en sår striper med pollinatorvennlige blomster ("soner for pollinerende insekter").


25.04.2024

Kommuner kan nå søke tilskudd til å utarbeide jordvernstrategi

Landbruksdirektoratet har nå lyst ut midler for utarbeidelse av kommunale jordvernstrategier. Målgruppa for tilskuddsordningen er kommunene. Fristen for å søke er 20. august 2024.


25.04.2024

Beregning av spredeareal etter forslag til ny gjødselbrukforskrift

Ny gjødselbrukforskrift som er ute på høring, innebærer strengere krav til spredning av fosfor. Landbruksdirektoratet og Statsforvalteren i Rogaland i samarbeid har utarbeidet et regneark der gardbrukere kan beregne hvordan en kommer ut med spredeareal på egen driftsenhet.


24.04.2024

Økologisk fagtur i Innlandet

Innlandet er det største landbruksfylket og vi har også en god andel av den økologiske matproduksjonen. Derfor var det hyggelig at Økologisk Norge kom hit for å arrangere fagtur og landsmøte helga 10.-12. april. 


23.04.2024

Mottakskontroll av importerte planter

Partier med planter som kommer fra utlandet kan inneholde skadegjørere som vi ikke ønsker i Norge, det er derfor viktig med gode rutiner ved mottakskontroll. Mattilsynet har publisert en veileder om krav til mottakskontroll ved import av planter.


22.04.2024

Vel gjennomført konferanse på Gjøvik om klimautfordringer i jord- og skogbruket

Mandag 8. april arrangerte Gjøvik og Østre Toten og Vestre Toten kommuner konferanse om klima og landbruk i samarbeid med Innlandet Bondelag, Oppland bonde- og småbrukarlag og Glommen Mjøsen Skog.


18.04.2024

Nye folk i Jord og mat

Sidan hausten 2023 og fram til våren 2024 har eining for Jord og mat fått seks nye tilsette. Blant desse seks har vi også fått ny avdelingsleiar.


15.04.2024

Godt oppmøte på vårsamling for skogbruket i Innlandet

Den 4. april var 160 funksjonærer fra privat og offentlig sektor samlet på Terningen Arena i Elverum for årets kick-off for skogkultursesongen. Vi ble presentert foredrag fra lokale næringsaktører, nasjonal forvaltning, og forskning fra både Norge og Sverige.


12.04.2024

Oppstart av verneprosess - To mindre utvidelser av Lågendeltaet naturreservat

Statsforvalteren varsler oppstart for to mindre utvidelser av Lågendeltaet naturreservat i Lillehammer. Frist for å gi innspill er 3. mai 2024. 


10.04.2024

Blomsterfrø for Innlandet til pollinatortiltak i jordbruket er nå i salg

Hvert år får mange bønder regionale miljøtilskudd for å så blomsterstriper som hjelper pollinatorene i jordbrukslandskapet med å finne nektar og pollen. Nå kan de så blomsterfrø med naturlig hjemmehørende arter i Innlandet. 


05.04.2024

Webinar om næringsutvikling i landbruket og opplæring

Det finst ulike tilbod om opplæring for dei som vil drive næringsutvikling i landbruket. Det er snakk om kurstilbod både for utvikling av tradisjonelt landbruk og for tilleggsnæring som produksjon av lokalmat, Inn på tunet og andre satsingar.  


04.04.2024

Innlandsskogbruket i tall 2023

Tradisjonen tro har Statsforvalteren i Innlandet utarbeidet rapporten Innlandsskogbruket i tall. Denne rapporten gir en oppsummering av aktiviteten i skogbruket i Innlandet i året som gikk, og inneholder også skogfondsregnskapet og skogstatistikk for 2023.


03.04.2024

Tilskuddsordning til opprydding av avfall etter flommen i 2023

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt en midlertidig tilskuddsordning for opprydding av avfall etter flomhendelsene i august 2023. Tilskuddsordningen er regulert gjennom en ny forskrift, Midlertidig forskrift om tilskudd for opprydding av avfall etter flomhendelsene i Sør-Norge i august 2023.


03.04.2024

Vellykket workshop om småskala grønnsaksdyrking i Innlandet

Hele 28 deltakere møttes for å diskutere hvordan vi kan styrke småskala grønnsaksdyrking da Statsforvalteren i Innlandet og Telemarksforskning inviterte til workshop den 12. mars.


21.03.2024

Nytt gjødselregelverk på høyring

Regjeringa har nå sendt forslag til nytt gjødselregelverk ut på høyring. Forslaget inneber ei innstramming av spreiekrava, der endringane blir innført over åtte år. Det blir òg tatt omsyn til regionale forskjellar.


20.03.2024

Oppstart av verneprosesser - Frivillig vern av skog

Statsforvalteren har sendt ut et varsel om oppstart av verneprosesser for tolv områder i Hamar, Stor-Elvdal, Trysil, Rendalen, Nord-Aurdal, Eidskog, Nord-Odal, Sel, Vågå, Gausdal, Gran og Alvdal kommuner. 


14.03.2024

Digitalt kurs for folkevalgte om jordlov og konsesjonslov

Den 8. april arrangerer Statsforvalteren webinar om jordlov og konsesjonslov. Hovedmålgruppen er folkevalgte og saksbehandlere som avgjør saker om omdisponering, deling og konsesjon på kommunalt nivå.


14.03.2024

Regionale miljøkrav i jordbruket innføres i Gran

Statsforvalteren i Innlandet har besluttet at det innføres regionale miljøkrav for jordbruket i et område i Gran kommune i Innlandet. Dette gjøres i en forskrift om regionale miljøkrav i jordbruket i Oslo, Akershus, Østfold, Buskerud, samt Gran kommune i Innlandet. Regionale miljøkrav vil gi et verdifullt bidrag til å bedre miljøtilstanden i vassdragene i Gran, og det sikrer et enhetlig regelverk for jordbruket på Hadeland på tvers av fylkesgrensen.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel