Landbruk og mat

Den viktigaste samfunnsoppgåva til norsk landbruk er å sikre nok trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket medverkar òg til desentralisert busetjing og næringsliv over heile landet, miljøgode som bevaring av biologisk mangfald, kulturlandskap og dei karbonlagra som skogen og jorda utgjer. Landbruket speler òg ei viktig rolle for å vidareføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er eit politisk mål å halde oppe eit levande landbruk i heile landet. Statsforvaltaren skal medverke til å gjennomføre den nasjonale landbrukspolitikken ved hjelp av informasjon, forvaltning av verkemiddel og lokalt tilpassa tiltak. Statsforvaltaren skal blant anna

  • gi råd og assistanse til kommunane
  • kontrollere kommunane
  • behandle klager på kommunale vedtak innanfor landbrukslovgivinga
  • arbeide saman med andre regionale etatar og organisasjonar for næringsutvikling innanfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsetjingar for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å avgrense nedbygging av dyrka og dyrkbar jord og skog

Statsforvaltaren rettleier også kommunar, organisasjonar, næringsaktørar og bønder om moglegheitene som finst i det offentlege systemet. Statsforvaltaren støttar opp under aktivitetar knytte til utvikling og bevaring av regionale matkulturar, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt retta mot barn og unge.

Andre viktige offentlege aktørar innan landbruk er:

Vis meir


17.01.2022

Høring - Frivillig vern av skog - Vassfaret naturreservat og omgjøring av Indre Vassfaret landskapsvernområde

Et forslag om vern av 21 831 dekar skog i Vassfaret er nå sendt på høring. Arealet ligger innenfor Indre Vassfaret landskapsvernområde, og foreslås nå vernet som naturreservat, kalt Vassfaret naturreservat. Du kan gi dine innspill innen 20. april 2022.


06.01.2022

Bruk av skogfond til å rydde vindfall og vurdering av stormskadde bestand til skogproduksjon

Landbruksdirektoratet har klarert at skogfond kan brukes til å dekke underskudd ved oppryddingsdrifter av vindfall. Det er også kommet et oppdatert grunnlag for å vurdere om stående glissen produksjonsskog bør stå etter stormskadene eller avvirkes for nyplanting.


22.12.2021

Stormskader informasjon fra Landbruksdirektoratet

Landbruksdirektoratet har kommet med samlet og oppdatert infomasjon på egen side for stormskader som følge av stormen 19. november 2021.


21.12.2021

Koppangsøyene blir nytt utvalgt kulturlandskap i 2022

Koppangsøyene har sammen med fire andre nye områder blitt med på den ekslusive lista over "utvalgte kulturlandskap i jordbruket". Landbruks- og miljømyndighetene står sammen om dette og bevilger årlige tilskuddsmidler til områdene.


17.12.2021

Forvaltningskontroll av ordningar i jordbruket 2021

Det har vore lærerikt både for kommunane og for Statsforvaltaren å gjennomføre forvaltningskontroll av produksjonstilskot, regionale miljøtilskot og tilskot til avløysing ved sjukdom og fødsel i ni kommunar i Innlandet.


15.12.2021

Tiltaksplan for jordbruket i Innlandet på høyring - svarfrist 1. februar 2022

Jordbruket i Innlandet står for stor verdiskaping, og slik ønsker vi å halde fram. «Tiltaksplan for jordbruket i innlandet 2022-2024" skal bidra til vidare utvikling av jordbruket i fylket.


15.12.2021, Endra 15.12.2021

Avlingene i jordbruket nær normalen, men klimaendringene gir utfordringer

Årets avlinger ser totalt ut til å ligge nær normalnivået, men med store variasjoner. Spesielt de nesten sammenhengende regnperiodene gjennom tre uker fra 10. mai og fra slutten av september skapte problemer for mange.


10.12.2021

Høring - Forslag om vern av Rykkhustjønnin naturreservat

Statsforvalteren legger med dette ut forslag til vern av Rykkhustjønnin naturreservat i Sør-Fron kommune på høring.


06.12.2021, Oppdatert 06.12.2021

Webinar om kartbasert kunnskapsgrunnlag for jordvern

NIBIO arrangerte 25. november og 1. desember webinar om kartbasert kunnskapsgrunnlag for jordvern.


I et brev fra landbruks- og matdepartementet til fylkesmennene i 2018 ble det presisert at:
Dersom en må veie jordressursen opp mot andre hensyn, skal den verdsettes eller klassifiseres. Jordsmonn og klimasone er sentralt for å vurdere jordkvalitet og produksjonspotensial. NIBIO har utarbeidet ulike kart og databaser som er gode hjelpemidler og som finnes på https://kilden.nibio.no.
I dette webinaret skal vi se nærmere på hvordan det kan gjøres i praksis.


03.12.2021

KLPs bærekraftspris 2021 til urbant landbruksprosjekt

Hamar kommune mottok 1. desember Kommunal Landspensjonskasse (KLP) sin framtidspris for det urbane landbruksprosjektet Finsal sanse- og skolehage. Statsforvalteren i Innlandet har bidratt med støtte både i form av skjønnsmidler og ressurser til prosjektledelse.


03.12.2021

Full fart framover i Sør-Østerdalen

Sør-Østerdal er som region langt framme i skoa, og de viser veien videre. Offensivt klimasamarbeid, solcellekraft og omstilling som er drevet av de digitale mulighetene skal være med på å ta kommunene inn i framtida.


03.12.2021

Satsingen på Tangen er resultat av langsiktig planlegging

Den planlagte plusslandsbyen Mjøstangen på Tangen har ført til en debatt om jordvern, og kommunen har fått kritikk for å omdisponere dyrka og dyrkbar jord. Og - det er en vanskelig jobb å finne gode løsninger når man som myndighet må sette viktige samfunnshensyn opp mot hverandre. Men på Tangen mener vi at satsingen totalt sett blir bra både for regionen og miljøet. Dette er et resultat av langsiktig planlegging, sammen med en helhetlig tilnærming hos alle partene.


23.11.2021

Omfattende stormskader i Innlandet

Været fredag 19. november førte til stedvis brutale skader på skogen i Innlandet. Statsforvalteren samarbeider med skogeierorganisasjonene og forsikringsselskapet Skogbrand om å skaffe oversikt over skadeomfanget.


08.11.2021

Frist for søknad om refusjon av skogfond og NMSK tilskudd 2021

Skogeiere som har refusjonskrav som er tilskuddsberettiget må levere dette innen de frister som fremgår av tabellen nedenfor.

Skogfondbilag vedrørende tiltak som ikke gir tilskudd må leveres senest 31. desember, enten digital registrering eller direkte til kommunen.


05.11.2021

Presentasjoner og oppsummering fra vellykket beiteseminar 28. oktober

Statsforvalteren i Innlandet gjennomførte sitt første digitale beiteseminar den 28. oktober. Godt over 100 tilhørere fra lokal landbruksforvaltning og beitenæringa i Innlandet deltok. Svært mange innledere peker på utfordringer framover med færre produsenter og økte besetninger. Samarbeid, intern kommunikasjon og informasjon utad er svært viktig for å skape færrest mulig konflikter når det er mange brukere på samme areal.


01.11.2021

Endringer i forskrift om utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål

Endringene som foreslås innebærer en forenklet saksbehandling for juletreproduksjon, og at utsetting av fremmede treslag til tømmerproduksjon skal kunne fortsette. Alternativet er et forbud mot bruk høyrisikoarter til tømmerproduksjon.


29.10.2021

Oppstart av verneprosesser

Statsforvalteren har sendt ut et varsel om oppstart av verneprosesser for 14 områder.


27.10.2021

Søknadsfrist ved produksjonssvikt - 31. oktober

Vi minner om at søknadsfristen for tilskudd ved produksjonssvikt (avlingssvikt) i plante- og honningproduksjonen er 31. oktober.


22.10.2021

Digitalt beiteseminar 28. oktober

Statsforvalteren i Innlandet inviterer til digitalt beiteseminar torsdag 28. oktober kl. 09.30. Seminaret er åpent for alle, uten påmelding.


21.10.2021

Tilskudd fra skogbrukets rentemidler 2022

Det kan gis støtte til FoU-prosjekter, informasjons- og opplæringstiltak, undersøkelser, samt fellesutgifter i sammenheng med skogfaglige arrangementer.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel