Landbruk og mat

Den viktigaste samfunnsoppgåva til norsk landbruk er å sikre nok trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket medverkar òg til desentralisert busetjing og næringsliv over heile landet, miljøgode som bevaring av biologisk mangfald, kulturlandskap og dei karbonlagra som skogen og jorda utgjer. Landbruket speler òg ei viktig rolle for å vidareføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er eit politisk mål å halde oppe eit levande landbruk i heile landet. Statsforvaltaren skal medverke til å gjennomføre den nasjonale landbrukspolitikken ved hjelp av informasjon, forvaltning av verkemiddel og lokalt tilpassa tiltak. Statsforvaltaren skal blant anna

  • gi råd og assistanse til kommunane
  • kontrollere kommunane
  • behandle klager på kommunale vedtak innanfor landbrukslovgivinga
  • arbeide saman med andre regionale etatar og organisasjonar for næringsutvikling innanfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsetjingar for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å avgrense nedbygging av dyrka og dyrkbar jord og skog

Statsforvaltaren rettleier også kommunar, organisasjonar, næringsaktørar og bønder om moglegheitene som finst i det offentlege systemet. Statsforvaltaren støttar opp under aktivitetar knytte til utvikling og bevaring av regionale matkulturar, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt retta mot barn og unge.

Andre viktige offentlege aktørar innan landbruk er:

Vis meir


03.05.2021

Planting og såing av furu – Ny veileder

Veilederen «Planting og såing av furu» er nå tilgjengelig via Skogkurs sine nettsider. Veilederen beskriver hvorfor kulturforyngelse av furu kan være et godt alternativ til naturlig foryngelse.


23.04.2021

Skogbrannfare i Innlandet

Det har hittil i år vært tilløp til 5 skogbranner i Innlandet. Farenivået for gress- og skogbrann er vurdert til gult nivå og omfatter store deler av Innlandet.


16.04.2021

Innlandsskogbruket i tall 2020

Statsforvalteren har utarbeidet Innlandsskogbruket i tall for 2020. Rapporten oppsummerer aktiviteten gjennom året, gir en oversikt over revidert skogfondregnskap og sentral skogstatistikk for Innlandet.


13.04.2021

Kurs om tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv.

Statsforvalteren inviterer kommunal landbruksforvalting til kurs om tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel m.v 20.04. 2021.  Landbruksdirektoratet bidrar som foredragsholdere. 

Det er sendt ut invitasjon til landbruksforvaltningen.

Velkommen!


12.04.2021

Kontroll av søknader om produksjonstilskudd våren 2021

Kommunene skal gjennomføre risikobasert kontroll av minst 10 prosent av foretakene som har søkt om produksjonstilskudd. Dette gjelder også i 2021, uavhengig av situasjonen med Covid-19. 


08.04.2021

Erstatning ved produksjonssvikt i grøntnæringen

For 2020 vedtok regjeringen å utvide den eksisterende avlingsskadeordningen for jordbruket slik at den også omfatter avlingssvikt som følge av mangel på arbeidskraft. Ordningen blir videreført i 2021.

 


08.04.2021

Vårsamling for skogbruket i Innlandet

Presentasjonene fra dagens digitale VÅRSAMLING er nå lagt ut. Se under Dokumenter


08.04.2021

Har du ein kandidat til kulturlandskapsprisen 2021?

Nesten kvart år sidan 2007 har den nasjonale kulturlandskapsprisen blitt delt ut av Norsk kulturarv. Har du ein god kandidat til prisen, kan du sende forslaget til Statsforvaltaren innan 24. april.


07.04.2021

Vi dyrker landet - Grønne barnehager i Innlandet

Alle barnehager i Innlandet får nå tilbud om være med på et spennende dyrkingsprosjekt. Barnehagene får hvert sitt plantebrett med 24 grønnsaksplanter. Det er ingen påmelding og de lokale bondelagene vil kontakte barnehagene i sine respektive kommuner.


06.04.2021

Drenering av jordbruksareal - faglig oppdatering

Statsforvalteren i Innlandet inviterer saksbehandlere i kommunene til webinar om drenering. Vi har fått med Eivind Bergseth fra Norsk Landbruksrådgiving til å gi oss en faglig oppdatering på temaet.

 


06.04.2021

Webinar - Priskontroll ved erverv av landbrukseiendom

Ved erverv av visse typer landbrukseiendommer skal det vurderes om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling.


26.03.2021

Ny ordning for klimarådgiving på gårdsbruk

Bønder i Innlandet kan fra søknadsomgangen 2021 søke tilskudd til klimarådgiving gjennom regionale miljøtilskudd (RMP). Rammene for tilskuddsordningen er nå fastsatt.


26.03.2021

Miljøtiltak i våronn og vekstsesong

Jordbruket skal gjøre sin innsats for klima og miljø. Tilskudd til regionale miljøtiltak i Innlandet (RMP) skal  bidra til dette.  Her er informasjon om miljøtiltak som må planlegges før våronn og vekstsesong.


24.03.2021

Miljøtilskudd i skog - 2021

På samme måte som i fjor er det for 2021 bevilget og øremerket 8 millioner kroner til miljøtiltak i skogbruket. Skogeiers søknadsfrister er 1. september og 1. november.


22.03.2021

Treng du dokumentasjon for å bruke utanlandsk arbeidskraft i grøntnæring?

I statsråd i dag, 26. mars, vart det fastset ei forskrift om søknad om unntak frå innreiserestriksjonane for utlendingar som er strengt naudsynte for å oppretthalde forsvarleg drift i grøntnæringa.


22.03.2021

Inn på tunet og sårbare eldre

«Inn på tunet» er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gardsbruk. Inn på tunet-garder i Innlandet ga i koronaåret 2020 flere aktivitetstilbud for å motvirke ensomhet blant sårbare eldre.


05.03.2021

Korn en del av faguka

Norsk Landbruksrådgiving Øst arrangerer faguke for alle som er interessert 8.-17.  mars. Korn er spesialtema 10. og 11. mars, men det er mange nyttige tema for kornbonden resten av uka også.


25.02.2021

Utfordringar med sesongarbeidskraft i landbruket også i 2021

Det finst mye informasjon på nett om sesongarbeidskraft både hos regjeringa, næringsorganisasjonar og andre. Det skjer stadig endringar i regelverket. I denne artikkelen har vi samla ein del relevant informasjon som ligg på nett.


18.02.2021

Åpne fagmøter for kornbonden

Hver torsdag fra kl 11.30 til 12.15 fram til påske arrangerer Norsk Landbruksrådgiving Innlandet fagwebinar. Temaene er svært relevante for deg som er kornbonde.


15.02.2021

Stimuleringstilskudd til veterinærdekning

Kommunene kan søke Statsforvalteren om stimuleringstilskudd for å sikre tilgang på veterinærtjenester i kommuner med dårlig næringsgrunnlag for veterinærer. Søknadsfristen til Statsforvalteren i Innlandet er 15. april 2021.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel