Landbruk og mat

Oppdatert 09.05.2022

Den viktigaste samfunnsoppgåva til norsk landbruk er å sikre nok trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket medverkar òg til desentralisert busetjing og næringsliv over heile landet, miljøgode som bevaring av biologisk mangfald, kulturlandskap og dei karbonlagra som skogen og jorda utgjer. Landbruket speler òg ei viktig rolle for å vidareføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er eit politisk mål å halde oppe eit levande landbruk i heile landet. Statsforvaltaren skal medverke til å gjennomføre den nasjonale landbrukspolitikken ved hjelp av informasjon, forvaltning av verkemiddel og lokalt tilpassa tiltak. Statsforvaltaren skal blant anna

  • gi råd og assistanse til kommunane
  • kontrollere kommunane
  • behandle klager på kommunale vedtak innanfor landbrukslovgivinga
  • arbeide saman med andre regionale etatar og organisasjonar for næringsutvikling innanfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsetjingar for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å avgrense nedbygging av dyrka og dyrkbar jord og skog

Statsforvaltaren rettleier også kommunar, organisasjonar, næringsaktørar og bønder om moglegheitene som finst i det offentlege systemet. Statsforvaltaren støttar opp under aktivitetar knytte til utvikling og bevaring av regionale matkulturar, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt retta mot barn og unge.

Andre viktige offentlege aktørar innan landbruk er:

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

25.11.2022

Beitepris til Skjåk, Lom, Vågå, Lesja og Dovre

Fem kommunar i Nord-Gudbrandsdal mottok onsdag denne veka Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS) sin beitepris for 2022. 


21.11.2022

Stor oppslutning om Fremtidens matproduksjon

200 deltakere inntok Storsalen i Tynset kulturhus nylig for påfyll av fagstoff om landbrukets muligheter framover.


14.11.2022

Oppsummering av forvaltningskontrollar jordbruk 2022

I 2022 har vi gjennomført kontroll hos sju kommunar for å finne ut korleis dei forvaltar statlege tilskotsordningar for jordbruket.


01.11.2022

Hvordan kan gardbrukerne hjelpe humler og bier?

På kveldsmøter i Gran og Ringsaker 9. og 10. november kan gardbrukere og andre interesserte få vite mer om hvordan skape bedre forhold for humler, bier og andre insekter i kulturlandskapet. Pollinerende insekter er svært viktige for både planter, andre dyr og mennesker, men i stadig tilbakegang.


01.11.2022

Frist for søknad om refusjon av skogfond og NMSK tilskudd 2022

Skogeiere som har refusjonskrav som er tilskuddsberettiget må levere dette innen de frister som fremgår av tabellen nedenfor.

Skogfondbilag vedrørende tiltak som ikke gir tilskudd må leveres senest 31. desember, enten digital registrering eller direkte til kommunen.


01.11.2022

Næringen samles om ny skogtekniker-utdanning

I forrige uke var fageksperter fra næringen samlet på Brumunddal for å fylle innhold i helt nytt fagskolestudium: Skogtekniker. Fagskolestudiet vil være relevant for flere grupper som jobber praktisk i skogbruket.


21.10.2022

Prosjekt Innlandsoppdrett

Prosjekt Innlandsoppdrett er igangsatt på Klosser Innovasjons røyeanlegg på Rena. Mål for prosjektet er å tilby bedre forutsetninger, saksbehandling og rådgiving for etablering av innlandsoppdrett av røye som ny vekstnæring i Innlandet.


19.10.2022

Lokalmatens veg over dørstokken og inn i det kommunale kjøkenet

Korleis få meir lokalmat på menyen i kommunane? Dette stod på dagsorden då Statsforvaltaren i Innlandet samla lokalmatprodusentar, kjøkenleiarar, kokkar og matfagarbeidarar i Valdres til møte 4. oktober på Fagernes.  


19.10.2022

Dagseminar med fokus på fruktbar jord

Den 6. desember blir det seminar om framtidas landbruk med fokus på fruktbar jord. Målet er å inspirere bønder til å øke produksjonen av økologisk mat i Innlandet. 


06.10.2022

Velkommen til nasjonal Inn på tunet-uke!

Inn på tunet-uka markerer avslutningen på de fire pilotprosjektene i Inn på tunet-løftet. Prosjektene skal bidra til å gjøre det enklere å kjøpe Inn på tunet-tjenester.


03.10.2022

Du kan fortsatt søke tilskudd fra klima- og miljøprogrammet

Prosjekter og informasjonstiltak som gjelder klima- og miljøtiltak i jordbruket kan fortsatt søke støtte fra Statsforvalteren i Innlandet. Tiltak rettet mot klimautfordringer og avrenning fra jordbruksareal er høyt prioritert.


28.09.2022

Søknadsfrister for tilskudd i jordbruket

Søknadsfristen for regionalt miljøtilskudd (RMP) er 15. oktober for jordbruksforetak. For beitelag er fristen 15. november. For produksjonstilskudd og avløsertilskudd (PT) er søknadsfristen 15. oktober. Du kan søke RMP fra 15. september og PT fra 1. oktober.


15.09.2022

Beredskapsplaner ved atomulykke Ukraina

Dersom det skulle skje et utslipp av radioaktive stoff i Ukraina, vil konsekvensene for Norge være begrenset på grunn av avstanden mellom landene. 


31.08.2022

Søknadsfristen for regionale tilretteleggingsmidler i landbruket nærmer seg

Søknadsfristen er 15. september og midlene skal nyttes til fellesprosjekter som styrker landbruksnæringa. Vi oppfordrer aktørene i næringa om å gå sammen og søke!


26.08.2022

Landskapstreff med budeier, Røroskyr og slagghauger

Alle de sju utvalgte kulturlandskapene i Innlandet var representert da Statsforvalteren inviterte til nettverkstreff i Vangrøftdalen i Os og byvandring på Røros 24.-25. august. Aktiv seterdrift og hvordan ta vare på bevaringsverdige bygninger var sentrale tema.


19.08.2022

Utbetaling av ekstra produksjonstilskudd 2022

Partene ble enige i årets jordbruksavtale om å kompensere for økte utgifter i jordbruket. Kompensasjonen kommer i form av en ekstrautbetaling av produksjonstilskudd i september.


17.08.2022

Ny forskrift om vernskog i Innlandet blir forsinket

Arbeidet med en ny felles forskrift om vernskog for Innlandet ble stilt i bero i 2020. Da startet Landbruksdirektoratet og NVE opp arbeid med å utrede forslag til forvaltningsmodeller for sikringsskog mot naturfarer. I deres rapport anbefales det at utformingen av områdene for sikringsskog og reglene for skogsdrift i disse områdene fastsettes i vernskogforskrifter. Når det er endelig bestemt hvordan dette skal løses, vil arbeidet med ny forskrift om vernskog i Innlandet starte opp igjen.


12.08.2022

Ny søknadsfrist for strømstøtte til jordbruksforetak, veksthus og vanningslag

Jordbruksforetak, veksthus og vanningslag må sende inn søknadsskjema innen 30. september 2022 for å motta strømstøtte for perioden fra april til og med juni 2022.  


11.08.2022

Kan "biostimulanter" gi potetene mindre behov for gjødsling?

På en markdag på Skreia tirsdag 16.8 kl. 9 kan du få vite mer om effektene av såkalte biostimulanter. Tiltaket er støttet med tilskudd fra Statsforvalterens klima- og miljøprogram. Bruk av biostimulanter er prøvd ut for å redusere mengden handelsgjødsel og samtidig opprettholde avlinger og kvalitet i potetene. 


09.08.2022

Den nasjonale kulturlandskapsprisen tildelt nettverk i Stange vestbygd

Statsforvalteren gratulerer nettverket "Eventyrlige Stange vestbygd" med den nasjonale kulturlandskapsprisen som ble delt ut av landbruks- og matminister Sandra Borch i går! Prisen deles ut i samarbeid med Norsk kulturarv.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel