Landbruk og mat

Oppdatert 09.05.2022

Den viktigaste samfunnsoppgåva til norsk landbruk er å sikre nok trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket medverkar òg til desentralisert busetjing og næringsliv over heile landet, miljøgode som bevaring av biologisk mangfald, kulturlandskap og dei karbonlagra som skogen og jorda utgjer. Landbruket speler òg ei viktig rolle for å vidareføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er eit politisk mål å halde oppe eit levande landbruk i heile landet. Statsforvaltaren skal medverke til å gjennomføre den nasjonale landbrukspolitikken ved hjelp av informasjon, forvaltning av verkemiddel og lokalt tilpassa tiltak. Statsforvaltaren skal blant anna

  • gi råd og assistanse til kommunane
  • kontrollere kommunane
  • behandle klager på kommunale vedtak innanfor landbrukslovgivinga
  • arbeide saman med andre regionale etatar og organisasjonar for næringsutvikling innanfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsetjingar for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å avgrense nedbygging av dyrka og dyrkbar jord og skog

Statsforvaltaren rettleier også kommunar, organisasjonar, næringsaktørar og bønder om moglegheitene som finst i det offentlege systemet. Statsforvaltaren støttar opp under aktivitetar knytte til utvikling og bevaring av regionale matkulturar, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt retta mot barn og unge.

Andre viktige offentlege aktørar innan landbruk er:

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

29.06.2022

To regionale dialogmøter om jordbruk er gjennomført

Statsforvalteren har i juni gjennomført regionale dialogmøter i Fagernes og i Gjøvik. Temaene var tilskuddsordninger og næringsutvikling i jordbruket.


29.06.2022

Sommervikarer en suksess

Siden 2020 har Statsforvalteren i Innlandet ansatt sommervikarer. Nå er de på plass og klare for innsats. Årets sommervikarer kommer fra Odalen, Øyer, Gausdal, Romerike og Mo i Rana. 


28.06.2022

Økte satser for tilskudd til drenering

Fra 1. juli 2022 blir det endring i satser for drenering.


28.06.2022

Stopp i utbetaling frå Agros i veke 29 og 30

Landbruksdirektoratet stenger rekneskapsavdelinga si i veke 29 og 30 på grunn av ferie. Dermed blir det ikkje utbetaling av tilskot i Agros desse vekene.

 


24.06.2022

Satser for regionale miljøtilskudd (RMP-tiltak) i 2022

Statsforvalteren har fastsatt foreløpige satser for regionale miljøtilskudd for jordbruket i Innlandet 2022. Satsene er fastsatt i samråd med faglagene i jordbruket.


20.06.2022

Frist 15. september for å søke om regionale tilretteleggingsmidlar i landbruket

Neste frist for å søke regionale tilretteleggingsmidlar i landbruket (RT-midlar) er 15. september. Tilskotet skal legge til rette for regional næringsutvikling, og målet er å styrke verdiskapinga i landbruket.


16.06.2022

Jordbruksavtalen 2022

Proposisjonen om jordbruksoppgjøret ble vedtatt i Stortinget 15. juni etter at staten, Norges Bondelag og Norsk bonde og småbrukarlag ble enige om årets jordbruksavtale i mai. Avtalen omfatter kompensasjon for kostnadsvekst og sviktende inntektsutvikling, og gir økning i inntektsmulighetene for 2022 og 2023 på 10.9 milliarder kroner.


15.06.2022

Statsforvalteren gir konsesjon på Rusten gård i Stange

Statsforvalteren har behandlet klagen på Stange kommunes avslag på konsesjon og gir konsesjon på Rusten gård i Stange.


23.05.2022

Regionmøter med den kommunale landbruksforvaltningen

Statsforvalteren vil gjennomføre seks regionmøter i løpet av 2022 med den delen av landbruksforvaltningen som jobber med jordbruk. Målet med møtene er at vi skal bli bedre kjent med hverandre og gjøre det lettere å ta kontakt.


16.05.2022

Enhet for skog og trebruk styrker staben med å søke etter to nye medarbeidere

Vi styrker vår stab innen skog og tre og søker etter to nye medarbeidere


09.05.2022

Kurs for nye tilsette i kommunal landbruksforvaltning

Endeleg kan vi invitere til fysisk møte hos Statsforvaltaren på Lillehammer for å  bli betre kjende med kvarandre. På grunn av korona og på grunn av samanslåing, ombygging av lokala og flytting hos oss, har vi ikkje hatt kurs for nye tilsette på fleire år.  


06.05.2022

Webinar: Tilskot til avløysing ved sjukdom og fødsel mv.

Statsforvaltaren inviterer til webinar for saksbehandlarar og godkjennarar som jobbar med «sjukdomsavløysing» i kommunal landbruksforvaltning i Innlandet.


02.05.2022

Tilskuddsordning for kommunale jordvernstrategier

Landbruksdirektoratet har nå lyst ut midler for utarbeidelse av kommunale jordvernstrategier. Målgruppa for tilskuddsordningen er kommunene. Fristen for å søke er 30. juni 2022.


28.04.2022

1,7 millioner til prosjekter for klima- og miljøtiltak i jordbruket

Statsforvalteren har nå innvilget tilskudd til 32 søknader om tilskudd fra klima- og miljøprogrammet. Tiltakene spenner fra miljøvennlig husdyrgjødselspredning og drenering til bioenergi og pollinerende insekter.


25.04.2022

Temamøte Atomulykke i utlandet - radioaktivt nedfall i Norge

Situasjonen rundt krigshandlinger i Ukraina har skapt ny oppmerksomhet rundt faren for radioaktivt nedfall i Norge etter atomulykke i utlandet. Det var tema for møte som Statsforvalteren i Innlandet hadde med kommunene onsdag 22. april. 

 


25.04.2022

Låg terskel og open dør inn til kunnskaps- og forskingsmiljø

Nasjonal Turistveg Valdresflye var så vidt opna då over 40 matelskarar samla seg til toppmøte på Beitostølen tysdag 5. april. Nokon av landets fremste lokalmatprodusentar og serveringsstader møtte spydspissane innan forsking og utvikling på matområdet med eitt felles brennande ønskje; å løfte og utvikle vidare lokalmaten i fjellet.


08.04.2022

Planlegg miljøtiltak i jordbruket før våronna!

Regionale miljøtilskudd (RMP) skal bidra til jordbruket sin klima- og miljøinnsats. Sjøl om søknadsfristen ikke er før 15. oktober, må flere av tiltakene planlegges før våronna og vekstsesongen. Vi har samlet noen råd og tips om dette i et lite informasjonsskriv.


04.04.2022

Innlandsskogbruket i tall 2021

Statsforvalteren i Innlandet har utarbeidet rapporten Innlandsskogbruket i tall 2021. Den oppsummerer aktiviteten gjennom året og gir en oversikt over skogfondsregnskapet og sentral skogstatistikk for Innlandet. 


30.03.2022

Sauehold i Innlandet 2021 - beitebruk og tap på beite

Innlandet er et stort sauefylke og har 16 % av all sau i Norge og 13 % av alle saueprodusenter. De fleste saueeiere er medlem av et beitelag som organiserer beitebruk i utmark. Tap av sau på utmarksbeite i 2021 ble litt større enn i 2020.


30.03.2022

Signering av unik samarbeidsavtale om skogbrannberedskap Innlandet

Tirsdag 29. mars signerte Statsforvalteren, brannvesen og skognæringen formelt samarbeidsavtalen for skogbrannberedskap i Innlandet. Dette er en avtale som styrker beredskap og samarbeid, og er unik for Norge.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel