Landbruk og mat

Oppdatert 09.05.2022

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Statsforvalteren skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Statsforvalteren skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Statsforvalteren veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Statsforvalteren støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

28.09.2022

Søknadsfrister for tilskudd i jordbruket

Søknadsfristen for regionalt miljøtilskudd (RMP) er 15. oktober for jordbruksforetak. For beitelag er fristen 15. november. For produksjonstilskudd og avløsertilskudd (PT) er søknadsfristen 15. oktober. Du kan søke RMP fra 15. september og PT fra 1. oktober.


15.09.2022

Beredskapsplaner ved atomulykke Ukraina

Dersom det skulle skje et utslipp av radioaktive stoff i Ukraina, vil konsekvensene for Norge være begrenset på grunn av avstanden mellom landene. 


31.08.2022

Søknadsfristen for regionale tilretteleggingsmidler i landbruket nærmer seg

Søknadsfristen er 15. september og midlene skal nyttes til fellesprosjekter som styrker landbruksnæringa. Vi oppfordrer aktørene i næringa om å gå sammen og søke!


26.08.2022

Landskapstreff med budeier, Røroskyr og slagghauger

Alle de sju utvalgte kulturlandskapene i Innlandet var representert da Statsforvalteren inviterte til nettverkstreff i Vangrøftdalen i Os og byvandring på Røros 24.-25. august. Aktiv seterdrift og hvordan ta vare på bevaringsverdige bygninger var sentrale tema.


19.08.2022

Utbetaling av ekstra produksjonstilskudd 2022

Partene ble enige i årets jordbruksavtale om å kompensere for økte utgifter i jordbruket. Kompensasjonen kommer i form av en ekstrautbetaling av produksjonstilskudd i september.


17.08.2022

Ny forskrift om vernskog i Innlandet blir forsinket

Arbeidet med en ny felles forskrift om vernskog for Innlandet ble stilt i bero i 2020. Da startet Landbruksdirektoratet og NVE opp arbeid med å utrede forslag til forvaltningsmodeller for sikringsskog mot naturfarer. I deres rapport anbefales det at utformingen av områdene for sikringsskog og reglene for skogsdrift i disse områdene fastsettes i vernskogforskrifter. Når det er endelig bestemt hvordan dette skal løses, vil arbeidet med ny forskrift om vernskog i Innlandet starte opp igjen.


12.08.2022

Ny søknadsfrist for strømstøtte til jordbruksforetak, veksthus og vanningslag

Jordbruksforetak, veksthus og vanningslag må sende inn søknadsskjema innen 30. september 2022 for å motta strømstøtte for perioden fra april til og med juni 2022.  


11.08.2022

Kan "biostimulanter" gi potetene mindre behov for gjødsling?

På en markdag på Skreia tirsdag 16.8 kl. 9 kan du få vite mer om effektene av såkalte biostimulanter. Tiltaket er støttet med tilskudd fra Statsforvalterens klima- og miljøprogram. Bruk av biostimulanter er prøvd ut for å redusere mengden handelsgjødsel og samtidig opprettholde avlinger og kvalitet i potetene. 


09.08.2022

Den nasjonale kulturlandskapsprisen tildelt nettverk i Stange vestbygd

Statsforvalteren gratulerer nettverket "Eventyrlige Stange vestbygd" med den nasjonale kulturlandskapsprisen som ble delt ut av landbruks- og matminister Sandra Borch i går! Prisen deles ut i samarbeid med Norsk kulturarv.


09.08.2022

Matkorn og beredskap i søkelyset da statsråd Sandra Borch besøkte Stange

Kornhøsten er så vidt i gang, og landbruks- og matminister Sandra Borch fikk treske noen meter mathvete da hun besøkte Østre Hemstad i Stange i går. Innlandet har 25 % av korndyrkingen i Norge, og matproduksjonen i fylket er en sentral del av totalberedskapen vår.


21.07.2022

Den viktige skogen

Skog dekker halve Innlandet og betyr mye for hverdagen vår. «Alle» har et forhold til skog, og svært mange bruker skogen i fritida til friluftsliv og trening.


13.07.2022

Ved å rydde i skogen forsvarer vi den mot granbarkbillen

Tørke og vind har gjort skogen i Innlandet mer utsatt for barkbiller, og i fjor var det uvanlig mange barkbiller i fellene som brukes til overvåking. Derfor er det viktig å rydde vindfall og svekkede trær nå, for å hindre nye angrep.


12.07.2022

Strømstøtte til jordbruksforetak, veksthus og vanningslag

Landbruks- og matdepartementet har sammen med Olje- og energidepartementet den 30. juni 2022 fastsatt midlertidig forskrift om støtte som følge av ekstraordinære utgifter til elektrisk kraft for jordbruksforetak, veksthus og vanningslag.


11.07.2022

Feiring av Kurv frå Valdres – ein nasjonal matskatt

Tonar frå nokre av dei fremste solistane i verda fyller frisk fjelluft, sola varmar våryre nordmenn og  freistande dufter stig opp frå bugnande lokalmatbuer: Det er sommar, og Kurv frå Valdres og Valdres Sommarsymfoni ber inn til fest på Fagernes.  


11.07.2022

Midler fra det nasjonale Klima- og miljøprogrammet er utlyst

Landbruksdirektoratet lyser ut 13,2 mill. kroner til det nasjonale Klima- og miljøprogrammet. Søknadsfrist er 15. september 2022.


07.07.2022

Miljøtilskudd i jordbruket 2022

Veilederen for å søke regionale miljøtilskudd er nå klar. Der finner du informasjon om tiltakene du kan søke om tilskudd for, foreløpige tilskuddssatser og regelverket.


06.07.2022

Stor interesse for webinar om Bondens nettverk

Statsforvalteren har holdt webinar for å inspirere kommunene til å komme i gang med Bondens nettverk. Godt over 50 personer deltok.


06.07.2022

Ekstrautbetaling produksjonstilskudd 2022

I årets jordbruksoppgjør ble partene enige om å kompensere inntektssvikten i 2022. Dette skal blant annet gjøres gjennom en ekstra utbetaling av produksjonstilskudd i september.


05.07.2022

Mer midler til ungskogpleie i 2022

Bevilgningen til klimatiltak i skog ble styrket i revidert statsbudsjett. Sammen med ubrukte midler bevilget til gjødsling som klimatiltak i år, sikrer dette 20 mill. kr ekstra til ungskogpleie.


29.06.2022

To regionale dialogmøter om jordbruk er gjennomført

Statsforvalteren har i juni gjennomført regionale dialogmøter i Fagernes og i Gjøvik. Temaene var tilskuddsordninger og næringsutvikling i jordbruket.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel