Landbruk og mat

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Statsforvalteren skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Statsforvalteren skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Statsforvalteren veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Statsforvalteren støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer


03.12.2021

KLPs bærekraftspris 2021 til urbant landbruksprosjekt

Hamar kommune mottok 1. desember Kommunal Landspensjonskasse (KLP) sin framtidspris for det urbane landbruksprosjektet Finsal sanse- og skolehage. Statsforvalteren i Innlandet har bidratt med støtte både i form av skjønnsmidler og ressurser til prosjektledelse.


03.12.2021

Full fart framover i Sør-Østerdalen

Sør-Østerdal er som region langt framme i skoa, og de viser veien videre. Offensivt klimasamarbeid, solcellekraft og omstilling som er drevet av de digitale mulighetene skal være med på å ta kommunene inn i framtida.


03.12.2021

Satsingen på Tangen er resultat av langsiktig planlegging

Den planlagte plusslandsbyen Mjøstangen på Tangen har ført til en debatt om jordvern, og kommunen har fått kritikk for å omdisponere dyrka og dyrkbar jord. Og - det er en vanskelig jobb å finne gode løsninger når man som myndighet må sette viktige samfunnshensyn opp mot hverandre. Men på Tangen mener vi at satsingen totalt sett blir bra både for regionen og miljøet. Dette er et resultat av langsiktig planlegging, sammen med en helhetlig tilnærming hos alle partene.


23.11.2021

Omfattende stormskader i Innlandet

Været fredag 19. november førte til stedvis brutale skader på skogen i Innlandet. Statsforvalteren samarbeider med skogeierorganisasjonene og forsikringsselskapet Skogbrand om å skaffe oversikt over skadeomfanget.


08.11.2021

Frist for søknad om refusjon av skogfond og NMSK tilskudd 2021

Skogeiere som har refusjonskrav som er tilskuddsberettiget må levere dette innen de frister som fremgår av tabellen nedenfor.

Skogfondbilag vedrørende tiltak som ikke gir tilskudd må leveres senest 31. desember, enten digital registrering eller direkte til kommunen.


05.11.2021

Presentasjoner og oppsummering fra vellykket beiteseminar 28. oktober

Statsforvalteren i Innlandet gjennomførte sitt første digitale beiteseminar den 28. oktober. Godt over 100 tilhørere fra lokal landbruksforvaltning og beitenæringa i Innlandet deltok. Svært mange innledere peker på utfordringer framover med færre produsenter og økte besetninger. Samarbeid, intern kommunikasjon og informasjon utad er svært viktig for å skape færrest mulig konflikter når det er mange brukere på samme areal.


01.11.2021

Endringer i forskrift om utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål

Endringene som foreslås innebærer en forenklet saksbehandling for juletreproduksjon, og at utsetting av fremmede treslag til tømmerproduksjon skal kunne fortsette. Alternativet er et forbud mot bruk høyrisikoarter til tømmerproduksjon.


29.10.2021

Oppstart av verneprosesser

Statsforvalteren har sendt ut et varsel om oppstart av verneprosesser for 14 områder.


27.10.2021

Søknadsfrist ved produksjonssvikt - 31. oktober

Vi minner om at søknadsfristen for tilskudd ved produksjonssvikt (avlingssvikt) i plante- og honningproduksjonen er 31. oktober.


22.10.2021

Digitalt beiteseminar 28. oktober

Statsforvalteren i Innlandet inviterer til digitalt beiteseminar torsdag 28. oktober kl. 09.30. Seminaret er åpent for alle, uten påmelding.


21.10.2021

Tilskudd fra skogbrukets rentemidler 2022

Det kan gis støtte til FoU-prosjekter, informasjons- og opplæringstiltak, undersøkelser, samt fellesutgifter i sammenheng med skogfaglige arrangementer.


15.10.2021

Tekniske feil i søknaden om regionale miljøtilskudd

Enkelte søkere kan oppleve "teknisk feil" i søknadssystemet under utfylling av søknaden. Det er mulig å søke og få dispensasjon fra søknadsfristen dersom en ikke får sendt inn søknaden innen fristen av slike grunner.


14.10.2021

Fagdag på Toten om presisjonsjordbruk for større bærekraft

Med støtte fra Statsforvalterens klima- og miljøprogram arrangerte NIBIO Apelsvoll i slutten av september en godt besøkt fagdag om presisjonsjordbruk. Nærmere tjue ulike bedrifter viste frem roboter, droner og andre teknologiske tjenester som kan gjøre jordbruket mer effektivt og miljøvennlig.


04.10.2021

Kornskole på Hedmarken

Både nye og erfarne kornbønder ønskes velkommen til å bli med på kornskole. Målet med kurset er å øke den grunnleggende kunnskapen om korndyrking, med fokus på god agronomi og dyrkningsteknikk.  


29.09.2021

Frøbibliotek - hva er det?

Et frøbiblioteket er et tilbud for alle hobbygartnere. Her kan du låne frø om våren. På høsten forsøker du å høste frø fra plantene du har dyrket, og leverer frøene tilbake til biblioteket slik at andre kan låne dem året etter. Prinsippet er Lån-Dyrk-Sank-Lever.


29.09.2021

Sesongarbeidere kan bli i Norge ut året

Regjeringen informerer på sine nettsider om at sesongarbeidere som ikke kan reise hjem på grunn av koronarestriksjoner i hjemlandet, kan bli i Norge ut året.


23.09.2021

Statsforvalteren besøkte Gran kommune

Klima, landbruk og samfunnsutvikling var noen av temaene på regionmøtet mellom Gran kommune og Statsforvalteren i Innlandet torsdag 9. september.


14.09.2021

3,6 millioner til rekruttering og utvikling i landbruket

Innlandet fylkeskommune lyser ut midler med søknadsfrist 11. oktober. 

 


13.09.2021

Miljøtilskudd i jordbruket

Søknadsomgangen for regionale miljøtilskudd for jordbruket åpnes 15. september. Fristen er 15. oktober. For enkelte tiltak er det gjort noen viktige justeringer av vilkårene. I tillegg er det innført tilskudd til klimarådgiving.


01.09.2021

Bli med å gi vipe, gulspurv, storsprove og sanglerke en bedre framtid

De siste tiårene har vi mistet godt over en tredjedel av alle fugler i kulturlandskapet i Norge. Statsforvalteren i Innlandet har derfor støttet et pilotprosjekt i Gran kommune, der Norsk Ornitologisk Forening (NOF) Hadeland Lokallag i samarbeid med utvalgte bønder, prøver ut målrettet tiltak i og nær åkrene for å tilgodese disse trua fugleartene. 


Flere nyheter Få nyhetsvarsel