Landbruk og mat

Oppdatert 02.01.2023

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Statsforvalteren skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Statsforvalteren skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Statsforvalteren veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Statsforvalteren støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

21.03.2023

Forvaltningsplan for Furuberget naturreservat

Et utkast til forvaltningsplan for Furuberget naturreservat i Hamar kommune er nå på høring. 


21.03.2023

Bønder i Innlandet fikk utbetalt 2,9 milliarder kroner i tilskudd

Landbruksdirektoratet utbetalte i februar om lag 2,9 milliarder kroner i produksjons- og avløsertilskudd til 6830 jordbruksforetak i Innlandet.


16.03.2023

Organisert beitebruk i Innlandet i 2022

Høsten 2022 ble det levert statistikk fra 117 organiserte beitelag med sau og storfe om antall søyer og lam sluppet og sanket på utmarksbeite. 


03.03.2023

Kommunene får 104 millioner til fordeling på landbrukstilskudd i 2023

Kommunene forvalter mange statlige tilskuddsordninger for landbruket. For en del av ordningene fordeler Statsforvalteren årlige tilskuddsrammer til hver kommune. Vi har nylig sendt årets tildelingsbrev til kommunene.


28.02.2023

Utviklingsmidlar i landbruket - nå kan du søke heile året

Utviklingsmidlar i landbruket omfattar Regionale tilretteleggingsmidlar (RT-midlar) og Regionale kompetansemidlar (RK-midlar). Tidlegare har det vore søknadsfrist to gongar i året. Frå og med i år er det ingen søknadsfrist og ein kan søke når ein har eit godt prosjekt. 


28.02.2023

Vaksenagronom søknadsfrist 1. mars

Vaksenagronom er eit tilbod om landbruksutdanning for deg som er vaksen. Det passar for deg som skal overta eller har overtatt ein gard. Det kan også passe om du er utan gard, men er interessert i landbruk.


10.02.2023

Os: Mer dialog trengs for at rein- og jordbruksnæringa skal løse beitekonflikt

I mange år har det vært konflikter mellom jordbruksnæringa og reindrifta i Os kommune. Konflikten skyldes at tamrein går utover grense til reinbeiteområdet og kommer inn på innmark og utmark. Omfanget av rein som går utover reinbeiteområdet varierer mellom år og er avhengig blant av hvordan driftsforholdene er på det tidspunktet reinen oppholder seg i det aktuelle området.


07.02.2023

Støtte til fjellandbruket også i 2023

Statsforvalteren i Innlandet har fått midler til videre satsing på fjellandbruket i 2023. Tildelingen er på 750 000 kroner.


07.02.2023

Satser og frister for søknad om tilskudd til tettere planting og gjødsling 2023

Landbruksdirektoratet har fastsatt frister og satser for tilskudd til tettere planting, gjødsling og suppleringsplanting for 2023. 


07.02.2023

Søknadsfrist for stimuleringstilskudd til kommunal veterinærdekning

Fristen til kommunene for å søke Statsforvalteren i Innlandet om stimuleringstilskudd er 15. april 2023. 


03.02.2023

Regionalt miljøprogram 2023-2026 og forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket for Innlandet

Statsforvalteren har sendt på høring forslag til regionalt miljøprogram for jordbruket i Innlandet 2023-2026 og forslag til ny forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket for Innlandet. Høringsfristen er 15. mars.


30.01.2023

Tillater ikke deling av stor eiendom i Elverum

Statsforvalteren har avslått klagen fra eieren av Schulstad Gård i Hernes.


26.01.2023

Elevar marknadsfører naturbruksutdanninga

Innlandet har fire vidaregåande skular som tilbyr studieprogrammet naturbruk. Elevane sjølve ønsker at fleire skal få augene opp for dette studieprogrammet, og saman markandsfører dei naturbruk gjennom prosjektet PS!Naturbruk. 


25.01.2023

Vårsamling 2023 for skogbruket i Innlandet

Vi ønsker velkommen til vårens viktigste konferanse og felles møteplass for skogbruket i Innlandet! Vårsamlingen er en kickoff før skogkultursesongen, og samler mellom 150 og 200 skogbrukere fra Innlandet. Denne gangen møtes vi på Terningen Arena i Elverum. 


18.01.2023

Erstatning for sau tapt til rovvilt 2022

Av Innlandets i underkant av 1700 saueprodusenter, har 342 søkt om rovvilterstatning i 2022. Antallet søknader og sau søkt erstattet er omtrent på nivå som i 2021.


16.01.2023

Hogstrekord i Innlandet 2022

2022 ble nok et år med hogstrekord i Innlandet! Hele 4,82 mill m³ rundtømmer til en verdi av 2,36 mrd kr ble omsatt. Dette utgjør 42 % av all avvirkning i Norge.


11.01.2023

Har du innspill om grønne innovasjonsprosjekter i Innlandet?

Mobiliseringsprosjektet Innlandsporteføljen er i full gang med å kartlegge de viktigste grønne innovasjonsprosjektene i Innlandet. Innspill til gode prosjekter kan sendes til Statsforvalteren.


10.01.2023

Utlysing av tilskudd fra klima- og miljøprogrammet 2023

Prosjekter og informasjonstiltak som gjelder klima- og miljøtiltak i jordbruket kan søke støtte fra Statsforvalteren i Innlandet innen 15. februar 2023. Tiltak rettet mot klimautfordringer, avrenning fra jordbruksareal, jordhelse og informasjon om nytt regionalt miljøprogram er høyt prioritert.


03.01.2023

Landbrukets økologikongress 7. - 8. februar 2023

Den 7. – 8. februar 2023 samles hele verdikjeden i landbruket til inspirasjon og samarbeid om økt økologisk og bærekraftig norsk matproduksjon. Kongressen er på Gardermoen, og blir innledet med en hilsen fra landbruks- og matminister Sandra Borch.


15.12.2022

Høring av 14 nye verneområder

Statsforvalteren har sendt ut et høringsforslag av 14 nye verneområder i Innlandet. Høringsfristen er 20. februar 2023.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel