Landbruk og mat

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Statsforvalteren skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Statsforvalteren skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Statsforvalteren veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Statsforvalteren støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer


17.06.2021

Nasjonal strategi for en grønn sirkulær økonomi

Regjeringen la 16. juni fram en nasjonal strategi for en grønn sirkulær økonomi.


08.06.2021

Tilskudd til skogplanting blir 1,50 kr per plante - nå må plantene ut!

Med årets utfordrende vårplantesituasjon og med 1,50 kr tilskudd per plante, oppfordrer Statsforvalteren alle skogeiere til å gjøre det de kan for å få satt ut vårens skogplanter.


02.06.2021

Tilpasset gjødsling ved hjelp av satelittbilder

Åpent kurs i hvordan vi kan bruke satelittbilder til å fordele gjødsla på en god måte til ulike deler av åkeren. Det blir en gjennomgang av ulike digitale tjenester. 


31.05.2021

Oversikt over skogressurser i Innlandet

Den første samla oversikten over skogressursen for Innlandet fylke er nå utarbeidet. Rapporten viser blant annet at tilveksten på skogbruksmark er på 5,8 millioner kubikkmeter og at nærmere 1,5 millioner dekar med yngre skog har behov for ungskogpleie.


27.05.2021

Klimaomstilling i landbruket - kan kommunen bidra?

Landbruksnæringa gjennomfører ulike tiltak for å redusere klimautslipp, blant annet gjennom landbrukets klimaplan. Kommunene kan bidra med å legge til rette for klimaomstillingen. En ny veileder skal hjelpe kommunene i dette arbeidet.


20.05.2021

Vil du bli godkjent som klimarådgiver i jordbruket?

Jordbruket står for 9 prosent av Norges totale klimagassutslipp og skal ta sin del av ansvaret for reduserte utslipp. Nå kan det søkes om å bli godkjent som klimarådgiver for jordbruket. Bønder som har fått rådgiving og har en tiltaksplan, kan få innvilget et eget regionalt miljøtilskudd fra høsten 2021.


19.05.2021

Ønsker innspill til tiltaksplan for skogsektoren i Innlandet 2021-2024

Statsforvalteren i Innlandet og Innlandet fylkeskommune har, i samarbeid med skog- og trenæringene, utarbeidet forslag til tiltaksplan for skog- og tresektoren i Innlandet. Frist for innspill er 1. juli 2021


07.05.2021

Vel gjennomført vårklipping av sauen

Før lamminga tek til må all sauen i Innlandet bli klipt, og både norske og utanlandske saueklipparar har pleid å gjere denne jobben. På grunn av korona og innreiserestriksjonar var det ikkje mogleg å få utanlandsk arbeidskraft i vår, og mange var spente på korleis dette skulle gå.


06.05.2021

Bli med på e-læringskurs for bedre mat- og måltidsopplevelser

Landbruks- og matdepartementet har lansert et nytt e-læringskurs som skal bidra til gode mat- og måltidsopplevelser for eldre som bor hjemme og som bor på sykehjem. Kurset retter seg mot ansatte i helse- og omsorgstjenesten og personer som jevnlig er i kontakt med pleietrengende eldre.


03.05.2021

Planting og såing av furu – Ny veileder

Veilederen «Planting og såing av furu» er nå tilgjengelig via Skogkurs sine nettsider. Veilederen beskriver hvorfor kulturforyngelse av furu kan være et godt alternativ til naturlig foryngelse.


23.04.2021

Skogbrannfare i Innlandet

Det har hittil i år vært tilløp til 5 skogbranner i Innlandet. Farenivået for gress- og skogbrann er vurdert til gult nivå og omfatter store deler av Innlandet.


16.04.2021

Innlandsskogbruket i tall 2020

Statsforvalteren har utarbeidet Innlandsskogbruket i tall for 2020. Rapporten oppsummerer aktiviteten gjennom året, gir en oversikt over revidert skogfondregnskap og sentral skogstatistikk for Innlandet.


13.04.2021

Kurs om tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv.

Statsforvalteren inviterer kommunal landbruksforvalting til kurs om tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel m.v 20.04. 2021.  Landbruksdirektoratet bidrar som foredragsholdere. 

Det er sendt ut invitasjon til landbruksforvaltningen.

Velkommen!


12.04.2021

Kontroll av søknader om produksjonstilskudd våren 2021

Kommunene skal gjennomføre risikobasert kontroll av minst 10 prosent av foretakene som har søkt om produksjonstilskudd. Dette gjelder også i 2021, uavhengig av situasjonen med Covid-19. 


08.04.2021

Erstatning ved produksjonssvikt i grøntnæringen

For 2020 vedtok regjeringen å utvide den eksisterende avlingsskadeordningen for jordbruket slik at den også omfatter avlingssvikt som følge av mangel på arbeidskraft. Ordningen blir videreført i 2021.

 


08.04.2021

Vårsamling for skogbruket i Innlandet

Presentasjonene fra dagens digitale VÅRSAMLING er nå lagt ut. Se under Dokumenter


08.04.2021

Har du ein kandidat til kulturlandskapsprisen 2021?

Nesten kvart år sidan 2007 har den nasjonale kulturlandskapsprisen blitt delt ut av Norsk kulturarv. Har du ein god kandidat til prisen, kan du sende forslaget til Statsforvaltaren innan 24. april.


07.04.2021

Vi dyrker landet - Grønne barnehager i Innlandet

Alle barnehager i Innlandet får nå tilbud om være med på et spennende dyrkingsprosjekt. Barnehagene får hvert sitt plantebrett med 24 grønnsaksplanter. Det er ingen påmelding og de lokale bondelagene vil kontakte barnehagene i sine respektive kommuner.


06.04.2021

Drenering av jordbruksareal - faglig oppdatering

Statsforvalteren i Innlandet inviterer saksbehandlere i kommunene til webinar om drenering. Vi har fått med Eivind Bergseth fra Norsk Landbruksrådgiving til å gi oss en faglig oppdatering på temaet.

 


06.04.2021

Webinar - Priskontroll ved erverv av landbrukseiendom

Ved erverv av visse typer landbrukseiendommer skal det vurderes om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel