Landbruk og mat

Sammensatt bilde av tre som spirer, traktor i arbeid og geiter
Oppdatert 07.09.2023

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Statsforvalteren skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Statsforvalteren skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Statsforvalteren veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Statsforvalteren støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

01.10.2023

Ingen spredning av husdyrgjødsel som ikke moldes ned etter 1. oktober uten dispensasjon

På grunn av værforholdene ble det gitt generell dispensasjon for spredning av husdyrgjødsel på eng uten nedmolding fram til 1. oktober i år. Etter denne datoen må jordbruksforetak som fortsatt har behov for å spre gjødsel, søke spesiell dispensasjon fra kommunen.


25.09.2023

Konferanse om arbeid med regionale miljøkrav i jordbruket

Statsforvalteren inviterer til konferanse om arbeidet med regionale miljøkrav i Innlandet. Konferansen finner sted på Honne hotell- og konferansesenter 11. oktober. Målgruppen er kommuner og jordbruksorganisasjoner i Innlandet.


25.09.2023

Ikke importer grovfôr fra Sverige

Den alvorlige svinesjukdommen afrikansk svinepest er påvist hos villsvin i Sverige. Mattilsynet anbefaler å ikke innføre grovfôr fra Sverige til smittesituasjonen er mer avklart.


21.09.2023

Skogfaglig samling for kommunene i Innlandet

Velkommen til årets skogsamling for kommunene i Innlandet. Tema for samlingen er aktuelle emner for kommunene som skogbruksmyndighet, og ellers fagsaker som er viktige for Innlandet som en betydelig region for skog- og trebruk.


21.09.2023

Landbruks- og matminister Geir Pollestad besøkte flomrammede områder i Grue

Landbruks- og matminister Geir Pollestad besøkte nylig potetbonde Thore Sigurd Woll i Grue for å få en orientering om avlingssituasjonen i Solør etter ekstremværet Hans. Pollestad informerte også om nye økonomiske støttetiltak etter ekstremværet.


19.09.2023

Endringer i produksjonssviktordningen for jordbruket

Korn som blir avvist eller ikke blir betalt på grunn av dårlig kvalitet kommer i 2023 inn under produksjonssviktordningen.


19.09.2023

Afrikansk svinepest påvist i Sverige

Mattilsynet melder at den alvorlige virussykdommen er påvist hos villsvin i Sverige. Dette er den første påvisningen av denne alvorlige svinesykdommen i Norden. Både Mattilsynet og Veterinærinstituttet følger utviklingen nøye.


14.09.2023

Kommunesamling "Jordbruket i Innlandet mot 2030"

Program og skjema for påmelding til samlinga «Jordbruket i Innlandet mot 2030» er nå lagt ut.


07.09.2023

Utvalgte kulturlandskap i søkelyset på Granavollen

Nær 40 deltakere fra Innlandets sju utvalgte kulturlandskap i jordbruket fikk oppleve det historiske kulturlandskapet fra Granavollen til Røykenvika i strålende seinsommervær denne uka.


01.09.2023

Forlenget frist for overflatespredning av husdyrgjødsel

Mye nedbør og flom har ført til at mange ikke har fått tatt slåtten og spredt husdyrgjødsla. Landbruks- og matdepartementet har med bakgrunn i dette utvida fristen for overflatespredning av husdyrgjødsel på eng fra 1.september til 1.oktober.


29.08.2023

Offentlig innkjøp av norsk mat og mat fra lokale leverandører

Statsforvalteren i Innlandet inviterte de innkjøpsansvarlige i fylket til todagers samling for å se på mer bruk av norsk mat i offentlig sektor og gjerne fra lokale leverandører.


25.08.2023

Webinar om prosjektet "Vill vekst i fjellet" 27. september

NIBIO har gjennomført prosjektet «Vill vekst i fjellet» for å kartlegge ville spiselige planteressurser som finnes i fjellområdene våre. Resultatene blir presentert på et webinar 27. september. Statsforvalteren i Innlandet har støttet prosjektet med Fjellandbruksmidler.


25.08.2023

Nasjonal Inn på tunet-konferanse 29. august

Konferansen vil formidle erfaringer fra kommuner rundt i landet som bruker Inn på tunet-tjenester blant annet i opplæring og utdanning, demensomsorg, arbeidstrening og integrering.


25.08.2023

Ofte stilte spørsmål etter ekstremværet "Hans" - skogbruk

Her finner du svar på en del spørsmål knyttet til skogbruk og naturskadeordningen, skogfond og tilskudd etter ekstremværet "Hans". 


23.08.2023

Mange møte om produksjonssvikt etter flaumen

Det er stort behov for informasjon både om støtteordningar og om kva bøndene kan og bør gjere for å berge mest mogleg fôr og rydde opp etter flaumen. Statsforvaltaren har deltatt og skal delta på fleire møte rundt om i Innlandet for å orientere om tilskot til produksjonssvikt.


22.08.2023

Landbruks- og matminister Pollestad såg på flaumskadar i Sør-Fron

Sør-Fron er ein av kommunane som har fått mye skade på jordbruksareal etter uvêret "Hans" og flaum i Lågen. Fredag fekk familien Bay på garden Sygard Forr besøk av landbruks- og matminister Geir Pollestad. Han ville sjå på skadane og høyre om konsekvensar for landbruket i området.


21.08.2023

Opprydding etter uværet "Hans" - støtteordninger og veiledning

Dette er en samleside for økonmiske støtteordninger og veiledning i forbindelse med opprydding etter uværet "Hans". Vi vil legge ut informasjon fortløpende på siden.


18.08.2023

Etter møte om naturskadeordningen

Statsforvalteren inviterte til digitalt møte for kommunene om naturskadeordningen torsdag 17.august. Landbruksdirektoratet informerte om erstatningsordningen, og svarte på spørsmål.


14.08.2023

Erstatningsordninger etter ekstremværet

Statsforvalteren vil vise til ordninger som er aktuelle ved erstatning etter tørke og flom. Staten har to ordninger som gjelder henholdsvis for naturskade og produksjonssvikt i jordbruket. 

 


11.08.2023

Skader på landbrukseiendommer etter ekstremværet "Hans"

Statsforvalteren vil invitere kommunene til digitalt informasjonsmøte om naturskadeordningen torsdag i neste uke.  I møtet vil Landbruksdirektoratet informere om erstatningsordningen og svare på spørsmål.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel