Landbruk og mat

Oppdatert 09.05.2022

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Statsforvalteren skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Statsforvalteren skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Statsforvalteren veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Statsforvalteren støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

16.05.2022

Enhet for skog og trebruk styrker staben med å søke etter to nye medarbeidere

Vi styrker vår stab innen skog og tre og søker etter to nye medarbeidere


09.05.2022

Kurs for nye tilsette i kommunal landbruksforvaltning

Endeleg kan vi invitere til fysisk møte hos Statsforvaltaren på Lillehammer for å  bli betre kjende med kvarandre. På grunn av korona og på grunn av samanslåing, ombygging av lokala og flytting hos oss, har vi ikkje hatt kurs for nye tilsette på fleire år.  


06.05.2022

Webinar: Tilskot til avløysing ved sjukdom og fødsel mv.

Statsforvaltaren inviterer til webinar for saksbehandlarar og godkjennarar som jobbar med «sjukdomsavløysing» i kommunal landbruksforvaltning i Innlandet.


02.05.2022

Tilskuddsordning for kommunale jordvernstrategier

Landbruksdirektoratet har nå lyst ut midler for utarbeidelse av kommunale jordvernstrategier. Målgruppa for tilskuddsordningen er kommunene. Fristen for å søke er 30. juni 2022.


28.04.2022

1,7 millioner til prosjekter for klima- og miljøtiltak i jordbruket

Statsforvalteren har nå innvilget tilskudd til 32 søknader om tilskudd fra klima- og miljøprogrammet. Tiltakene spenner fra miljøvennlig husdyrgjødselspredning og drenering til bioenergi og pollinerende insekter.


25.04.2022

Temamøte Atomulykke i utlandet - radioaktivt nedfall i Norge

Situasjonen rundt krigshandlinger i Ukraina har skapt ny oppmerksomhet rundt faren for radioaktivt nedfall i Norge etter atomulykke i utlandet. Det var tema for møte som Statsforvalteren i Innlandet hadde med kommunene onsdag 22. april. 

 


25.04.2022

Låg terskel og open dør inn til kunnskaps- og forskingsmiljø

Nasjonal Turistveg Valdresflye var så vidt opna då over 40 matelskarar samla seg til toppmøte på Beitostølen tysdag 5. april. Nokon av landets fremste lokalmatprodusentar og serveringsstader møtte spydspissane innan forsking og utvikling på matområdet med eitt felles brennande ønskje; å løfte og utvikle vidare lokalmaten i fjellet.


08.04.2022

Planlegg miljøtiltak i jordbruket før våronna!

Regionale miljøtilskudd (RMP) skal bidra til jordbruket sin klima- og miljøinnsats. Sjøl om søknadsfristen ikke er før 15. oktober, må flere av tiltakene planlegges før våronna og vekstsesongen. Vi har samlet noen råd og tips om dette i et lite informasjonsskriv.


04.04.2022

Innlandsskogbruket i tall 2021

Statsforvalteren i Innlandet har utarbeidet rapporten Innlandsskogbruket i tall 2021. Den oppsummerer aktiviteten gjennom året og gir en oversikt over skogfondsregnskapet og sentral skogstatistikk for Innlandet. 


30.03.2022

Sauehold i Innlandet 2021 - beitebruk og tap på beite

Innlandet er et stort sauefylke og har 16 % av all sau i Norge og 13 % av alle saueprodusenter. De fleste saueeiere er medlem av et beitelag som organiserer beitebruk i utmark. Tap av sau på utmarksbeite i 2021 ble litt større enn i 2020.


30.03.2022

Signering av unik samarbeidsavtale om skogbrannberedskap Innlandet

Tirsdag 29. mars signerte Statsforvalteren, brannvesen og skognæringen formelt samarbeidsavtalen for skogbrannberedskap i Innlandet. Dette er en avtale som styrker beredskap og samarbeid, og er unik for Norge.


23.03.2022

Landbruksundersøkelsen er midlertidig trukket tilbake

Dessverre er det oppdaget en teknisk feil i skjemaet og vi har valgt å trekke undersøkelsen tilbake. Muligheten for å svare er lukket og de svar som er kommet inn vil bli slettet. Vi beklager dette.


22.03.2022

Landbruksundersøkelse 2022

Statsforvalteren skal i samarbeid med Innlandet Fylkeskommune og Innovasjon Norge gjennomføre en landbruksundersøkelse i mars. Formålet med landbruksundersøkelsen er å skaffe dypere innsikt, utforme virkemidler, bygge kompetanse og mest mulig presist kunne og sette inn tiltak for å nå målene om en robust og framtidsrettet landbruksnæring.


17.03.2022

Ansvar ved vindfall i vassdrag

Landbruksdirektoratet har kommet med tydeliggjøring rundt ansvar og roller knyttet til fare for flom ved vindfall i vassdrag


10.03.2022

Statsforvalteren sier nei til odelsfrigjøring av Øyre gård på Vingnes i Lillehammer

Statens vegvesen søkte om odelsfrigjøring for å kunne benytte arealene tilhørende Øyre gård som erstatningsareal til andre eiendommer som må avstå areal til utbyggingen av ny E6. Statsforvalteren mener vilkårene for odelsfrigjøring ikke er oppfylt.


09.03.2022

Regjeringen lover satsing på matkorndyrking

Landbruks- og matminister Sandra Borch lover høyere målpris for matkorn og høyere tilskudd for å produsere det. Dette er for å øke norsk sjølforsyning av matkorn i en usikker internasjonal situasjon med svært høye gjødselpriser.


08.03.2022

Vårsamling 2022 for skogbruket i Innlandet

Vi ønsker velkommen til vårens viktigste konferanse og felles møteplass for skogbruket i Innlandet! Vårsamlingen er en kickoff før skogkultursesongen, og samler mellom 150 og 200 skogbrukere fra Innlandet. Denne gangen møtes vi Honne Hotell og Konferansesenter, Biri.


08.03.2022

Husk søknadsfrist 15. mars for produksjons- og avløsertilskudd i jordbruket

Landbruksforetak som er registrert i Enhetsregisteret og driver vanlig jordbruksproduksjon med husdyr kan nå søke om produksjonstilskudd. De som bare driver planteproduksjon eller har bifolk, skal ikke søke før 15. oktober.


04.03.2022

Kven bør bli kandidatar frå Innlandet til den nasjonale kulturlandskapsprisen?

Nesten kvart år sidan 2007 har den nasjonale kulturlandskapsprisen blitt delt ut av Norsk kulturarv. Har du ein god kandidat til prisen, kan du sende forslaget til Statsforvaltaren innan 20. april.


02.03.2022

Landbrukstilskudd er fordelt til kommunene

Statsforvalteren har sendt brev til kommunene i Innlandet med rammer for statlige landbrukstilskudd. Kommunene har også fått informasjon om ansvaret de har for forvaltningen av tilskuddsordningene.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel