Tilskudds- og erstatningsordninger innen jordbruk og skogbruk

Jorde og en hånd som holder penger
Oppdatert 07.06.2024

Statsforvalteren har oppgaver knyttet til forvaltning av en rekke tilskuddsordninger innen jord- og skogbruk. Innen jordbruk er de viktigste ordningene produksjonstilskudd, avløsertilskudd og regionale miljøtilskudd. Innen skogbruk er tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket den største tilskuddsordningen.

Det er kommunene som er førsteinstans for de fleste tilskuddsordningene. Kommunene informerer brukerne, behandler søknader og gjennomfører stikkprøvekontroller ved gårdsbrukene. Statsforvalteren er koordinator og rådgiver overfor kommunene.

Statsforvalteren veileder kommunene om tilskuddsordningene og er klageinstans for kommunens vedtak. Statsforvalteren gir eventuelle dispensasjoner, og da er det Landbruksdirektoratet som er klageinstans. Statsforvalteren skal dessuten gjennomføre forvaltningskontroller hos kommunene og foretakskontroller på enkeltbruk. Det blir utarbeidet en plan for denne kontrollvirksomheten hvert år.

Tilskudd ved produksjonssvikt

Jordbruksforetak med vesentlig svikt i planteproduksjon på grunn av klimatiske forhold kan søke om tilskudd. Før du søker må du ha meldt fra om svikten til kommunen. Søknadsfristen er 31. oktober det året avlingssvikten oppstod. 

Du kan lese mer på Landbruksdirektoratets nettsted. Der finner du både meldeskjema og søknadsskjema.

Vis mer


Publisert 26.09.2023

Ved alvorlege brot på regelverket for dyrevelferd kan tilskot til husdyrhald bli avslått

Mattilsynet sender kopi av vedtak om alvorlege brot på dyrevelferdsregelverket til kommunen og Statsforvaltaren. Landbruksmyndigheitene skal vurdere om brotet på reglane for dyrevelferd skal få konsekvensar for retten til ulike tilskot i jordbruket.


Publisert 14.11.2022

Oppsummering av forvaltningskontrollar jordbruk 2022

I 2022 har vi gjennomført kontroll hos sju kommunar for å finne ut korleis dei forvaltar statlege tilskotsordningar for jordbruket.


Publisert 19.08.2022

Utbetaling av ekstra produksjonstilskudd 2022

Partene ble enige i årets jordbruksavtale om å kompensere for økte utgifter i jordbruket. Kompensasjonen kommer i form av en ekstrautbetaling av produksjonstilskudd i september.


Publisert 06.07.2022

Ekstrautbetaling produksjonstilskudd 2022

I årets jordbruksoppgjør ble partene enige om å kompensere inntektssvikten i 2022. Dette skal blant annet gjøres gjennom en ekstra utbetaling av produksjonstilskudd i september.


Publisert 08.03.2022

Husk søknadsfrist 15. mars for produksjons- og avløsertilskudd i jordbruket

Landbruksforetak som er registrert i Enhetsregisteret og driver vanlig jordbruksproduksjon med husdyr kan nå søke om produksjonstilskudd. De som bare driver planteproduksjon eller har bifolk, skal ikke søke før 15. oktober.


Publisert 02.03.2022

Landbrukstilskudd er fordelt til kommunene

Statsforvalteren har sendt brev til kommunene i Innlandet med rammer for statlige landbrukstilskudd. Kommunene har også fått informasjon om ansvaret de har for forvaltningen av tilskuddsordningene.