Oppgaver og ansvar

Statsforvalteren er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet administrativt, men utfører oppgaver for tolv departementer, åtte direktorater/tilsyn og Kongehuset.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 01.01.2021, Sist endret 16.08.2021

Statens fremste representant

Statsforvalteren er statens fremste representant i fylket og skal arbeide for at Stortinget og Regjeringens vedtak, mål og retningslinjer blir fulgt opp regionalt og lokalt. Viktige kjennetegn ved statsforvalterembetet er formidling, veiledning, tilsyn og kontroll på sentrale samfunnsområder der kommunene er gitt ansvaret for å iverksette tiltakene. Dette gjelder innen områdene miljøvern, landbruk, samfunnssikkerhet, helse, sosial omsorg, barnevern, oppvekst, utdanning, kommunal økonomi og generell kommunal organisering og forvaltning. Statsforvalteren skal holde Regjeringen og departementene orientert om viktige spørsmål i fylket.

Statsforvalterembetets rolle og utvikling er forankret i arbeidet med å utvikle en desentralisert forvaltning, og hensynet til det lokale selvstyret og enkeltmenneskets rettssikkerhet står sentralt i statsforvalterens arbeid.

Sektormyndighet

Statsforvalteren utfører oppgaver på samfunnsområder for mange departementer. Dette gjenspeiles også i inndelingen i virksomhetsområder og fagenheter i embetet. Oppgavene er knyttet til iverksetting av regjeringens sektorpolitikk på de ulike områdene, som regel gjennom kommunalforvaltningen, og etter mål og resultatoppfølging av fagdepartementene. Statsforvalteren er med hjemmel i en egen beredskapsinstruks tillagt betydelige oppgaver innen det sivile beredskap.

Samordningsmyndighet

Statsforvalteren har et særlig ansvar for å samordne statens virksomhet i fylket. Slik kan viktige helhetshensyn i den nasjonale politikken overfor kommunene bli ivaretatt. Også ved kriser og katastrofer i fredstid er statsforvalteren tillagt et samordningsansvar. Dette krever god fagkompetanse på mange forskjellige områder. Statsforvalterens plikt til å samordne går fram av fylkesmannsinstruksen.

Rettssikkerhetsinstans

Statsforvalteren har også viktige oppgaver når det gjelder rettssikkerhet. Statsforvalteren fører tilsyn med deler av kommunenes tjenesteproduksjon, foretar lovlighetskontroll med kommunale vedtak og behandler klager på kommunale enkeltvedtak.

Kontaktpersoner