Organisasjon og organisasjonskart

Organisasjonskart

Som Kongens og Regjeringens representant skal Statsforvalteren arbeide for at statlig politikk blir realisert i Innlandet og arbeide til beste for Innlandets 372 000 innbyggere, 46 kommuner og øvrige offentlige og private organisasjoner.

Publisert 01.01.2021

Embetsledelsen består av statsforvalter og assisterende statsforvalter. Embetet er delt inn i fire virksomhetsområder som hvert ledes av en direktør. Virksomhetsområdene er delt inn i enheter. Både innad i virksomhetsområdene og mellom virksomhetsområdene vil det være behov for koordinering og samhandling.

Denne siden viser en oversikt over hvem som gjør hva. Hvem som leder enhetene, kan du se her.

 

HELSE, SOSIAL, BARNEHAGE, OPPLÆRING, BARNEVERN OG FAMILIE

Det er lagt opp til juridisk kompetanse i alle enheter. Se ledere i virksomhetsområde 1.

Barnehage og opplæring

 • oppdrag fra Kunnskapsdepartementet
 • barnehageloven
 • opplæringsloven
 • introduksjonsloven

Helse og omsorg

 • folkehelse
 • kommunale helse- og omsorgstjenester
 • spesialisthelsetjenester
 • rus og psykisk helse

Barnevern og familie

 • barnevern og barneloven
 • separasjon og skilsmisse
 • adopsjonsloven
 • annerkjennelsesloven
 • diskriminering

Sosial

 • kvalifiseringsprogrammet
 • lov om sosiale tjenester
 • boligsosialt arbeid

 

MILJØVERN, LANDBRUK OG NÆRINGSUTVIKLING

Juridisk kompetanse skal være tilgjengelig for alle enheter. Se ledere i virksomhetsområde 2.

Vannforvaltning og forurensning

 • forurensning inkl. landbruksforurensning
 • vannforvaltning fisk

Naturmangfold og verneområder

Nasjonalparkforvaltere er plassert i denne enheten

 • verneområdeforvaltning
 • utvalgte naturtyper og prioriterte arter
 • fremmede arter
 • rovvilt
 • skogvern
 • villrein

Skog- og trebruk

 • skogbruksplanlegging
 • skogkultur
 • landbruksveier
 • skogfond

Jord og mat

 • produksjonstilskudd
 • kontroll
 • forurensning (tilskudd)
 • kulturlandskap

Areal og klima

Felles enhet for landbruk og miljø. Ansatte her vil også ha oppgaver i de andre enhetene for å sikre forankring i virksomhetsområdet. Det vil også komme innspill fra de andre enhetene hit.

 • miljø- og landbruksfaglig innspill til arealplaner og dispensasjonssaker
 • GIS (fellesressurs for embetet og geodataleder)
 • jordlov
 • konsesjonslov
 • klima (inkl. koordinering i embetet)
 • motorferdselsloven

 

BEREDSKAP, VERGEMÅL, JUSTIS, KOMMUNAL OG REGIONAL SAMORDNING

Her ligger særskilt koordineringsansvar for samhandling både eksternt og internt. For eks. gjelder det regional stat, plan og kommunedialog. Se ledere i virksomhetsområde 3.

Samfunnssikkerhet og beredskap

 • instruks for samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet til Fylkesmannen og Sysselmannen på Svalbard

Vergemål

 • oppgaver etter vergemålsloven

Juridisk enhet

 • fri rettshjelp
 • kommunelov
 • plan- og bygningsloven inkl. klagebehandling
 • offentlighetslov
 • forvaltningslov
 • div «smålover»

Kommunal og regional samordning

Egen enhet, men ledes av virksomhetsdirektør.

 • kommuneøkonomi
 • plankoordinator
 • kommunekoordinering
 • kommunal fornying

 

VIRKSOMHETSSTYRING OG KOMMUNIKASJON

Se ledere i virksomhetsområde 4.

Virksomhetsutvikling, styring og kommunikasjon

Egen enhet, men ledes av virksomhetsdirektør. Overordnet for hele embetet.

 • kommunikasjon
 • strategisk HR
 • organisasjonsutvikling
 • overordnet ressursforvaltning

Fellestjenester og drift 

 • regnskap
 • personal
 • felles servicetjenester
 • drift