Lederne i embetet

Embetsledelsen består av statsforvalter og assisterende statsforvalter. Embetet er delt inn i fire virksomhetsområder som ledes av hver sin direktør. Virksomhetsområdene er delt inn i fagenheter. Her kan du lese litt om de enkelte lederne.

Publisert 01.01.2021

Statsforvalter: Knut Storberget

Portrett Knut Storberget

Knut Storberget ble i statsråd i juni 2017 utnevnt til fylkesmann (statsforvalter fra 2021). Han er utdannet jurist, hadde eget advokatfirma i ti år, møterett for Høyesterett. Han har en lang og allsidig politisk karriere. Han var kommunestyrerepresentant i Elverum 1992–1999, styremedlem i Hedmark Arbeiderparti 1997–2001 og ble i 2001 valgt inn på Stortinget. Der satt han i justiskomitéen og markerte seg som Arbeiderpartiets justispolitiske talsmann. Ved stortingsvalget 2005 ble Storberget gjenvalgt og utpekt som justisminister. Han gikk av som statsråd i november 2011 og vendte tilbake til Stortinget, der han var medlem av finanskomitéen i resten av perioden. I perioden 2013-2017 var han medlem av Stortingets næringskomité og Arbeiderpartiets landbrukspolitiske talsmann. Han har også hatt en rekke styreverv. 

Assisterende statsforvalter: Sigurd Tremoen

Portrett Sigurd Tremoen

Sigurd Tremoen ble assisterende fylkesmann (statsforvalter fra 2021) i Oppland desember 2010, og fungerte som fylkesmann etter at fylkesmann Christl Kvam tiltrådte som statssekretær i januar 2016. Tremoen er utdannet sivilingeniør. Han startet med å jobbe hos Fylkesmannen i Oppland i 2005, men hadde et opphold i to år da han var avdelingsdirektør i SFT/Klif. Han har også jobbet i Miljøverndepartementet og SFT.

 


Virksomhetsområde 1:
Helse, sosial, barnehage, opplæring, barnevern og familie.
Velferdsdirektør: Solveig Hansen (fungerende)

Portrett Solveig Hansen

Solveig Hansen kom fra stillingen som fungerende direktør for Sosial- og barnevernsavdelingen hos Fylkesmannen i Hedmark, men hennes faste stilling var seksjonsleder i sosialseksjonen. Hun begynte hos Fylkesmannen i Hedmark i august 2010 og ble seksjonsleder i januar 2012. Hansen er utdannet sosionom og har tidligere jobbet bl.a. i NAV og i Hamar kommune.

 

Enhet: Barnehage og opplæring: Aasa Gjestvang

Portrett Aasa Gjestvang

Aasa Gjestvang var i perioden oktober 2007 - november 2018 en del av den politiske ledelsen i Hedmark fylkeskommune. Hun var fylkesråd med ansvar for kompetanse, utdanning, tannhelse og personale. I hele perioden var hun også fylkesrådets nestleder. Før hun ble fylkesråd var hun lærer, adjunkt ved Statens gartner- og blomsterdekoratørskole, og adjunkt og rektor i Stange kommune. Hun er utdannet ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet, med videreutdanning i friluftsliv fra Norges Idrettshøgskole og administrasjon og ledelse fra Høgskolen i Hedmark. Hun er fortsatt politisk aktiv og sitter i Stange kommunestyre.

Enhet: Helse og omsorg: Harald Vallgårda

Portrett Harald Vallgårda

Harald Vallgårda er fylkeslege og leder for enheten Helse og omsorg. Han var tidligere assisterende fylkeslege i Hedmark. Harald er spesialist i samfunnsmedisin og har en master i helseledelse og administrasjon. Før han begynte hos Fylkesmannen i Hedmark var han bl.a. fagsjef, assisterende kommuneoverlege og seksjonsoverlege.

 

 

Enhet: Barnevern og familie: Ida Kjerschow Harstad

Portrett Ida Kjerschow Harstad

Ida Kjerschow Harstad har utdannelse innen bl.a. barnevernfag, juss og revisjonsledelse. Før det var hun i 12 år tilsatt på barnevernområdet hos Fylkesmannen i Hedmark, og har mye erfaring med å lede tilsyn og systemrevisjoner. Før Ida begynte hos Fylkesmannen (nå: Statsforvalteren) jobbet hun i barneverntjenesten i Elverum kommune.

 

 

Enhet: Sosial: Solveig Hansen 

Portrett Solveig Hansen

Solveig Hansen kom fra stillingen som fungerende direktør for Sosial- og barnevernsavdelingen hos Fylkesmannen i Hedmark, men hennes faste stilling var seksjonsleder i sosialseksjonen. Hun begynte hos Fylkesmannen i Hedmark i august 2010 og ble seksjonsleder i januar 2012. Hansen er utdannet sosionom og har tidligere jobbet bl.a. i NAV og i Hamar kommune.

 

 


Virksomhetsområde 2:
Miljøvern, landbruk og næringsutvikling
Miljø- og landbruksdirektør: Haavard Elstrand

Portrett Haavard Elstrand

Haavard Elstrand var landbruksdirektør i Hedmark fra 2011 til sammenslåingen av fylkene. Han har en master i landbruksøkonomi fra NMBU, har agronomkurs på Jønsberg og lederkurs i regi av NHO. Elstrand har mange års erfaring fra Landbruksdepartementet og som avdelingsleder i Statens landbruksforvaltning. Han har vært landbruksråd ved Norges faste delegasjon til WTO i Geneve og til Norges faste delegasjon til EU. Han har også vært adm.dir. i NHO Mat og Bio og hatt ulike styreverv, bl.a. som styreleder i Skogbrukets verdiskapingsfond i flere år.

Enhet: Jord og mat: Øyvind Gotehus

Portrett Øyvind Gotehus

Øyvind Gotehus har utdannelse innen naturforvaltning og pedagogikk. Han jobbet i miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Hedmark i 10 år før fylkene ble slått sammen. Han var fagkoordinator for rovviltgruppa i 7 år og fungerte et halvt år som miljøverndirektør. Før han begynte hos Statsforvalteren var han virksomhetsleder i landbruksavdelingen i Åsnes kommune. Øyvind Gotehus har også vært hovedtillitsvalgt for Naturviterne i Hedmark.

 

Enhet: Skog- og trebruk: Eva Skagestad

Portrett Eva Skagestad

Eva Skagestad er utdannet forstkandidat fra Norges Landbrukshøgskole. Hun kom til Statsforvalteren fra stillingen som administrerende direktør ved Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs) på Biri. Hun har i tillegg blant annet erfaring fra Levende skog, Maskinentreprenørenes Forbund og fagstillinger ved Skogkurs, i tillegg til ulike styreverv i skogbruket.

 

 

Enhet: Vannforvaltning og forurensing: Tore Pedersen

Portrett Tore Pedersen

Tore Pedersen har hovedfag innen limnologi (vitenskap om innlandsvann). Han jobbet ved miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Oppland i 10 år fram til fylkessammenslåingen. Den siste tiden var han gruppeleder for forurensningsgruppa.

 

 

 

Enhet: Naturmangfold og verneområder: Vebjørn Knarrum

Portrett Vebjørn Knarrum

Vebjørn Knarrum begynte som fylkesmiljøvernsjef i Oppland i 2011. Han var i permisjon i to år som forbundsleder i Naturviterne. Vebjørn er utdannet biolog fra NTNU, har jobbet mye i kommunal forvaltning og har erfaring fra tre ulike kommuner. De siste ti årene før han begynte hos Fylkesmannen i Oppland jobbet han i Rindal kommune, der han arbeidet med samfunnsplanlegging og var kommunalsjef.

 

Enhet: Areal og klima: Jørn Karlsen 

Portrett Jørn Karlsen

 

 

 

 

 

 

 


Virksomhetsområde 3:
Beredskap, vergemål, justis, kommunal og regional samordning
Kommunal- og samordningsdirektør: Anne Kathrine Fossum

Portrett Anne Kathrine Fossum

Anne Kathrine Fossum var assisterende fylkesmann i Hedmark fra 2010 til fylkessammenslåingen, og hun fungerte også som fylkesmann en periode. Hun er utdannet ressursøkonom fra Norges landbrukshøgskole og har et grunnfag i offentlig rett. Hun har hatt ulike stillinger i Landbruksdepartementet og har også vært landbruksdirektør hos Fylkesmannen i Hedmark. Anne Kathrine har hatt mange styreverv og er for tiden medlem i divisjonsstyret for energi, ressurser og miljø i Norges forskningsråd og i regionalt forskningsfond.

 

Enhet: Samfunnssikkerhet og beredskap: Asbjørn Lund

Portrett Asbjørn Lund

Asbjørn Lund kom fra stillingen som direktør for samordnings- og beredskapstaben i Oppland. Han begynte i embetet i 2008 som fylkesberedskapssjef. De siste åtte årene ble det lagt flere andre områder til staben han ledet. Asbjørn er utdannet trafikkflyger fra USA, og han gikk inn i forsvaret da han kom tilbake til Norge i 1990. Han har Krigsskole 1 og 2 samt Stabsskole 1, og noen masterkurs i MPA og har hatt ulike lederstillinger i forsvaret. 

 

Enhet: Vergemål: Hilde Kristiansen Hauge

Portrett Hilde Kristiansen Hauge

Hilde Kristiansen Hauge har utdannelse innen ledelse, og er også utdannet fengselsbetjent. Hun har bred arbeidserfaring fra Kriminalomsorgen og Politi. Hun har hatt lederstillinger på ulike nivåer og kom fra stilling i Innlandet politidistrikt før hun begynte hos Statsforvalteren.

 

 

 

Enhet: Juridisk enhet: Jo-Bjørner Haugen

Portrett Jo-Bjørner Haugen

Jo-Bjørner Haugen er utdannet jurist og har jobbet hos Fylkesmannen i Oppland i en årrekke. De siste årene før fylkene ble slått sammen var han underdirektør i samordnings- og beredskapsstaben i embetet. Jo-Bjørner har tidligere jobbet som advokat, og han har også vært tilsatt i Lillehammer Youth Olympic Games 2016.

 

 

Enhet: Kommunal og regional samordning: Ledes av virksomhetsdirektør (Anne Kathrine Fossum)

 


Virksomhetsområde 4:
Virksomhetsstyring og kommunikasjon
Organisasjons- og HR direktør: Beate Golten

Portrett dame

Beate Golten var administrasjonssjef hos Fylkesmannen i Oppland, en stilling hun tiltrådte i 2012. Før den tid var hun rådgiver, underdirektør og fung. avdelingsdirektør i  helse- og sosialavdelingen i fire år. Hun er utdannet lærer og fysioterapeut og har utdanning i administrasjon og ledelsesfag. Hun har tidligere jobbet i skoleverket, på Revmatismesykehuset i Lillehammer og som leder i Ringebu kommune.

 

Enhet: Virksomhetsutvikling, styring og kommunikasjon: Ledes av virksomhetsdirektør (Beate Golten)

 

Enhet: Felles tjenester og drift: Jens Fløtre konst.

 

 

Kontaktpersoner