Lederne i embetet

Embetsledelsen består av statsforvalter og assisterende statsforvalter. Embetet er delt inn i fire virksomhetsområder som ledes av hver sin direktør. Virksomhetsområdene er delt inn i fagenheter. Her kan du lese litt om de enkelte lederne.

Publisert 01.01.2021

Statsforvalter: Knut Storberget

Knut Storberget ble i statsråd i juni 2017 utnevnt til fylkesmann (statsforvalter fra 2021). Han er utdannet jurist, hadde eget advokatfirma i ti år, møterett for Høyesterett. Han har en lang og allsidig politisk karriere. Han var kommunestyrerepresentant i Elverum 1992–1999, styremedlem i Hedmark Arbeiderparti 1997–2001 og ble i 2001 valgt inn på Stortinget. Der satt han i justiskomitéen og markerte seg som Arbeiderpartiets justispolitiske talsmann. Ved stortingsvalget 2005 ble Storberget gjenvalgt og utpekt som justisminister. Han gikk av som statsråd i november 2011 og vendte tilbake til Stortinget, der han var medlem av finanskomitéen i resten av perioden. I perioden 2013-2017 var han medlem av Stortingets næringskomité og Arbeiderpartiets landbrukspolitiske talsmann. Han har også hatt en rekke styreverv. 

Assisterende statsforvalter: Sigurd Tremoen

Sigurd Tremoen ble assisterende fylkesmann (statsforvalter fra 2021) i Oppland desember 2010, og fungerte som fylkesmann etter at fylkesmann Christl Kvam tiltrådte som statssekretær i januar 2016. Tremoen er utdannet sivilingeniør. Han startet med å jobbe hos Fylkesmannen i Oppland i 2005, men hadde et opphold i to år da han var avdelingsdirektør i SFT/Klif. Han har også jobbet i Miljøverndepartementet og SFT.

 


Virksomhetsområde 1:
Helse, sosial, barnehage, opplæring, barnevern og familie: Eli Blakstad

Eli Blakstad kom fra stilling som assisterende fylkesmann i Oppland. Tidligere har hun bl.a. vært statssekretær i Kommunaldepartementet og Olje- og energidepartementet samt administrerende direktør i Peer Gynt AS. Eli er agronom fra Jønsberg og har i tillegg utdanning fra Høgskolen i Telemark; økonomi og administrasjon med hovedvekt på skatterett.

 

 

Enhet: Barnehage og opplæring: Aasa Gjestvang

Aasa Gjestvang var i perioden oktober 2007 - november 2018 en del av den politiske ledelsen i Hedmark fylkeskommune. Hun var fylkesråd med ansvar for kompetanse, utdanning, tannhelse og personale. I hele perioden var hun også fylkesrådets nestleder. Før hun ble fylkesråd var hun lærer, adjunkt ved Statens gartner- og blomsterdekoratørskole, og adjunkt og rektor i Stange kommune. Hun er utdannet ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet, med videreutdanning i friluftsliv fra Norges Idrettshøgskole og administrasjon og ledelse fra Høgskolen i Hedmark. Hun er fortsatt politisk aktiv og sitter i Stange kommunestyre.

Enhet: Helse og omsorg: Harald Vallgårda

Harald Vallgårda er fylkeslege og leder for enheten Helse og omsorg. Han var tidligere assisterende fylkeslege i Hedmark. Harald er spesialist i samfunnsmedisin og har en master i helseledelse og administrasjon. Før han begynte hos Fylkesmannen i Hedmark var han bl.a. fagsjef, assisterende kommuneoverlege og seksjonsoverlege.

 

 

Enhet: Barnevern og familie: Ida Kjerschow Harstad

Ida Kjerschow Harstad har utdannelse innen bl.a. barnevernfag, juss og revisjonsledelse. Før det var hun i 12 år tilsatt på barnevernområdet hos Fylkesmannen i Hedmark, og har mye erfaring med å lede tilsyn og systemrevisjoner. Før Ida begynte hos Fylkesmannen (nå: Statsforvalteren) jobbet hun i barneverntjenesten i Elverum kommune.

 

 

Enhet: Sosial: Solveig Hansen 

Solveig Hansen kom fra stillingen som fungerende direktør for Sosial- og barnevernsavdelingen hos Fylkesmannen i Hedmark, men hennes faste stilling var seksjonsleder i sosialseksjonen. Hun begynte hos Fylkesmannen i Hedmark i august 2010 og ble seksjonsleder i januar 2012. Hansen er utdannet sosionom og har tidligere jobbet bl.a. i NAV og i Hamar kommune.

 

 


Virksomhetsområde 2:
Miljøvern, landbruk og næringsutvikling: Haavard Elstrand

Haavard Elstrand var landbruksdirektør i Hedmark fra 2011 til sammenslåingen av fylkene. Han har en master i landbruksøkonomi fra NMBU, har agronomkurs på Jønsberg og lederkurs i regi av NHO. Elstrand har mange års erfaring fra Landbruksdepartementet og som avdelingsleder i Statens landbruksforvaltning. Han har vært landbruksråd ved Norges faste delegasjon til WTO i Geneve og til Norges faste delegasjon til EU. Han har også vært adm.dir. i NHO Mat og Bio og hatt ulike styreverv, bl.a. som styreleder i Skogbrukets verdiskapingsfond i flere år.

Enhet: Jord og mat: 

 

 

 

 

 

 

 

Enhet: Skog- og trebruk: Eva Skagestad

Eva Skagestad er utdannet forstkandidat fra Norges Landbrukshøgskole. Hun kom til Statsforvalteren fra stillingen som administrerende direktør ved Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs) på Biri. Hun har i tillegg blant annet erfaring fra Levende skog, Maskinentreprenørenes Forbund og fagstillinger ved Skogkurs, i tillegg til ulike styreverv i skogbruket.

 

 

Enhet: Vannforvaltning og forurensing: Tore Pedersen

Tore Pedersen har hovedfag innen limnologi (vitenskap om innlandsvann). Han jobbet ved miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Oppland i 10 år fram til fylkessammenslåingen. Den siste tiden var han gruppeleder for forurensningsgruppa.

 

 

 

Enhet: Naturmangfold og verneområder: Vebjørn Knarrum

Vebjørn Knarrum begynte som fylkesmiljøvernsjef i Oppland i 2011. Han var i permisjon i to år som forbundsleder i Naturviterne. Vebjørn er utdannet biolog fra NTNU, har jobbet mye i kommunal forvaltning og har erfaring fra tre ulike kommuner. De siste ti årene før han begynte hos Fylkesmannen i Oppland jobbet han i Rindal kommune, der han arbeidet med samfunnsplanlegging og var kommunalsjef.

 

Enhet: Areal og klima: Øyvind Gotehus 

Øyvind Gotehus har utdannelse innen naturforvaltning og pedagogikk. Han jobbet i miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Hedmark i 10 år før fylkene ble slått sammen. Han var fagkoordinator for rovviltgruppa i 7 år og fungerte et halvt år som miljøverndirektør. Før han begynte hos Statsforvalteren var han virksomhetsleder i landbruksavdelingen i Åsnes kommune. Øyvind Gotehus har også vært hovedtillitsvalgt for Naturviterne i Hedmark.

 


Virksomhetsområde 3:
Beredskap, vergemål, justis, kommunal og regional samordning: Anne Kathrine Fossum

Anne Kathrine Fossum var assisterende fylkesmann i Hedmark fra 2010 til fylkessammenslåingen, og hun fungerte også som fylkesmann en periode. Hun er utdannet ressursøkonom fra Norges landbrukshøgskole og har et grunnfag i offentlig rett. Hun har hatt ulike stillinger i Landbruksdepartementet og har også vært landbruksdirektør hos Fylkesmannen i Hedmark. Anne Kathrine har hatt mange styreverv og er for tiden medlem i divisjonsstyret for energi, ressurser og miljø i Norges forskningsråd og i regionalt forskningsfond.

 

Enhet: Samfunnssikkerhet og beredskap: Asbjørn Lund

Asbjørn Lund kom fra stillingen som direktør for samordnings- og beredskapstaben i Oppland. Han begynte i embetet i 2008 som fylkesberedskapssjef. De siste åtte årene ble det lagt flere andre områder til staben han ledet. Asbjørn er utdannet trafikkflyger fra USA, og han gikk inn i forsvaret da han kom tilbake til Norge i 1990. Han har Krigsskole 1 og 2 samt Stabsskole 1, og noen masterkurs i MPA og har hatt ulike lederstillinger i forsvaret. 

 

Enhet: Vergemål: Bernhard Caspari

Bernhard Caspari var avdelingsdirektør i kommunalavdelingen i Hedmark, en stilling han tiltrådte i 2012. Han er jurist, og har også skogbruksfaglig utdannelse. Han har erfaring fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Statens pensjonskasse og KMD, der han blant annet arbeidet med pensjonsreformen. Han var avdelingsdirektør i statens arbeidsgiverpolitiske avdeling i 13 år og har også vært rådmann i Kongsvinger.

 

Enhet: Juridisk enhet: Jo-Bjørner Haugen

Jo-Bjørner Haugen er utdannet jurist og har jobbet hos Fylkesmannen i Oppland i en årrekke. De siste årene før fylkene ble slått sammen var han underdirektør i samordnings- og beredskapsstaben i embetet. Jo-Bjørner har tidligere jobbet som advokat, og han har også vært tilsatt i Lillehammer Youth Olympic Games 2016.

 

 

Enhet: Kommunal og regional samordning: Ledes av virksomhetsdirektør (Anne Kathrine Fossum)

 


Virksomhetsområde 4:
Virksomhetsstyring og kommunikasjon: Beate Golten

Beate Golten var administrasjonssjef hos Fylkesmannen i Oppland, en stilling hun tiltrådte i 2012. Før den tid var hun rådgiver, underdirektør og fung. avdelingsdirektør i  helse- og sosialavdelingen i fire år. Hun er utdannet lærer og fysioterapeut og har utdanning i administrasjon og ledelsesfag. Hun har tidligere jobbet i skoleverket, på Revmatismesykehuset i Lillehammer og som leder i Ringebu kommune.

 

Enhet: Virksomhetsutvikling, styring og kommunikasjon: Ledes av virksomhetsdirektør (Beate Golten)

 

Enhet: Felles tjenester og drift: Jens Fløtre konst.

 

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Kontaktpersonar