Om oss

Statsforvalteren er statens representant i Innlandet og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og regjeringen. Statsforvalteren er dessuten et viktig bindeledd mellom kommunene og sentrale myndigheter.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 01.01.2021

Fylkesmannen i Innlandet ble opprettet 1. januar 2019 ved sammenslåing av fylkesmannsembetene i Oppland og Hedmark. Navnet ble endret fra Fylkesmannen til Statsforvalteren 1.1.2021.

Det er ikke gitt regler ved lov for statsforvalterne. Det organisatoriske grunnlaget er "Instruks for fylkesmenn", fastsatt ved kongelig resolusjon av 7. august 1981, sist endret 6. juni 1999. Knut Storberget var den første fylkesmannen og den første statsforvalteren i Innlandet.

Statsforvalter Knut Storberget

Statsforvalter Knut StorbergetKnut Storberget (født 6. oktober 1964 i Elverum) er utdannet jurist. Han var i perioden 2001 – 2017 stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet fra Hedmark. Han var justisminister i seks år og har også erfaring fra justiskomiteen, finanskomiteen og næringskomiteen på Stortinget.

Storberget har mange års erfaring som advokat i eget og andres advokatfirma, han har møterett for Høyesterett og er fast forsvarer for Sør-Østerdal tingrett og Eidsivating lagmannsrett. Storberget har hatt mange ulike verv, også internasjonalt. Han har forelest ved Høgskolen i Hedmark og vært lærer ved videregående skole.

Bierverv (godkjent av departement/regjering):

  • Board member executive board i Crop Trust (FN avledet stiftelse for ivaretagelse og utvikling av artsmangfold i global matproduksjon) med sete i Bonn
  • Gjesteforeleser 20 % stilling Høgskolen Innlandet
  • Nestleder i det offentlige valglovutvalg
  • Styreleder i Anno Museum AS (museene i Hedmark)
  • Styremedlem i Norges nasjonalgave til Sverige, Voksenåsen kultur- og konferansehotell

Video om Statsforvalteren

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Tidslinje

10.03.2017: Kongen i statsråd vedtar ny struktur for fylkesmannsembetene. Embetene i Oppland og Hedmark skal slås sammen. Stillingene som fylkesmann i de nye embetene lyses ut.

21.06.2017: Regjeringen vedtar at det nye embetet skal lokaliseres på Lillehammer, men med en av embetets avdelinger lokalisert til Hamar. Knut Storberget utnevnes til fylkesmann.  

07.09.2018: Kongen i statsråd vedtar at navnet på det nye fylkesmannsembetet skal være Fylkesmannen i Innlandet.

01.01.2019: Embetet etableres. Det er da gått 238 år siden fylkesmannsembetene i Hedmark og Oppland bl­­e etablert ved at Oplandenes amt ble delt i Kristians amt (senere Oppland fylke) og Hedemarken amt (Hedmark fylke).

17.09.2019: Embetets enheter samlokaliseres i Hamar og Lillehammer. Ledelsen er samlet i Lillehammer.

01.01.2021: Embetet får nytt, kjønnsnøytralt navn: Statsforvalteren i Innlandet.

Vi er Miljøfyrtårnsertifisert

Statsforvalteren i Innlandet er sertifisert som Miljøfyrtårn. Du kan lese mer om hva det betyr på denne lenken.